Hälsobringande sjukvård

Två kvinnor som arbetar i vården i ett samtal

För första gången sedan pandemin anordnade ISM en fysisk nätverksträff den 28 september. Marianne Törner presenterade forskning som visar hur en god arbetsmiljö går hand i hand med en god patientsäkerhet och kvalitet.  Här finns ett referat från Marianne Törners föreläsning.

Arbetsmiljöns betydelse för säkerhet och effektivitet i vården

Marianne Törner har i många år forskat kring patientsäkerhet kopplat till arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet, och leder en forskargrupp på Göteborgs universitet kring Säkerhet, organisation och ledarskap. Utöver vetenskapliga artiklar har hon även publicerat en rad populärvetenskapliga böcker och rapporter, tillsammans med kollegor.

Den senaste heter Hälsobringande sjukvård - för personal och patienter och finns att ladda ned här. På nätverksträffen gav Marianne en gedigen genomgång av detta ämne och avslutade med det mest aktuella, som undersökte "uppfattat organisatoriskt stöd" (POS) stärker sjuksköterskors förmåga att hantera etiska värdekonflikter i arbetet.

Medarbetare som kan, vill och vågar agera

Det är viktigt att ha robusta system för att kontrollera risker till exempel genom rutiner och procedurer, MEN det det är inte tillräckligt. Så hur ser den kompetenta individen ut, som kan, vill och vågar agera efter bästa förmåga, utifrån vårdpersonalens beskrivning?

  • Uppmärksam, skicklig, noggrann och respekterar säkerhetsregler
  • Säger till - och ifrån, tar egna initiativ och visar personligt engagemang. Detta kompenserar också många andra brister

Men det kräver organisatoriska resurser

Marianne beskrev hur man kan skapa en positiv spiral med hjälp av tillräckliga resurser och använde  utrycket OCB, (organisatoriskt medborgeligt beteende), som något av en nyckelfaktor i denna process, som både leder till hög patient- och personalsäkerhet och hög effektivitet.

På motsvarande sätt medför en alltför slimmad organisation en risk för försämrad patient- och personalsäkerhet och en lägre effektivitet.

Patientens fysiska hälsa och välbefinnande ska värnas

Vi har alla behov av att göra ett bra jobb, men vårdpersonal måste dagligen hantera etiska värdekonflikter som att ge vård av hög kvalitet och ändå hinna med arbetsuppgifterna. Då spelar arbetsgruppens grundläggande antaganden en viktig roll som vägvisare. "Att patientens fysiska hälsa och välbefinnande ska värnas" har visat sig vara någfot av ett grundfundament i detta arbete.

Uppfattat organisatoriskt stöd bland sjuksköterskor

Detta förkortas POS och handlar om att de anställda upplever att organisationen

  • bryr sig om ens välbefinnande
  • uppskattar ens bidrag

I det forskningsprojekt som presenteras i skriften "Hälsobringande sjukvård" ville man bland annat undersöka om POS stärker sjuksköterskors förmåga att hantera etiska värdekonflikter i arbetet.

Att bli sedd och uppskattad

En av de viktiga faktorer som framkom i studien var att bli sedd och uppskattad både av chef och kollegor och att kunna få använda sin kompetens samt få möjlighet att utvecklas professionellt. 

Det kräver bland annat närvaro och tillgänglighet av vårdenhetschefen (VEC), för att proaktivt kunna uppmärksamma och agera på olika behov.

Men  VEC behöver i sin tur stöd och en öppen dialog med sin överordnade chef, bra stöd av HR genom långsiktiga relationer med specifik HR-expert och stöd från chefskollegor genom en öppen och tät dialog kring gemensamma problem. 

Positivt för hälsan, önskan att vara kvar, teameffektivitet och patientsäkerhet

Marianne summerade resultatet i en figur som beskrev hur stöd till VEC påverkade deras förmåga att ge sjuksköterskorna organisatoriskt stöd, ledde till färre etiska konflikter och positiva effekter både på sjuksköterskornas hälsa och önskan att vara kvar i organisationen, men även på teameffektivitet och patientsäkerhet. 

Ladda ned Hälsobringande sjukvård här

Hälsobringande sjukvård - för personal och patienter, Törner m.fl.  2022

Patient- och personalsäkerhet