Fortfarande inte kognitivt återställd efter 3 år

Patienter med tidigare UMS har fortfarande kognitiva nedsättningar tre år efter att de blev sjuka i utmattning. Patienterna har sämre minne, uppmärksamhet och är långsammare när det gäller att bearbeta information. Hälften av patienterna uppgav också att de fortfarande hade psykiska problem.

Titel

Working memory and attention are still impaired after three years in patients with stress-related exhaustion.

Författare

Ingibjörg H Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, Arto Nordlund, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi Göteborgs Universitet, Susanne Ellbin, Institutet för stressmedicin, Thomas Ljung, Mittsvenska Universitetet Östersund, Kristina Glise, Institutet för stressmedicin, Peter Währborg Institutionen för Medicin, Göteborgs Universitet, Anna Sjörs, Institutet för stressmedicin och Anders Wallin, Institutionen för neurovetenskap och Fysiologi.

Syfte

Kognitiv nedsättning är ett av huvudsymtomen vid utmattningssyndrom och ett av det vanligaste och mest långvariga hindret för återgång i arbete och ett normalt socialt liv. I denna undersökning ville vi ta reda på om man har fortfarande har mätbara nedsättningar efter flera år.

Metod

30 tidigare patienter och 27 friska kontroller testades med samma neuropsykologiska testbatteri som de testats med 3 år tidigare. Alla fick också fylla i skattningsskalor för depression, ångest, självskattat utmattningssyndrom och utbrändhet.

Resultat

Patienterna hade fortfarande sämre förmåga att genomföra tester som kräver uppmärksamhet, snabbhet och minnesförmåga. Resultatet skiljde sig inte nämnvärt från hur man presterat 3 år tidigare.

Nästan alla patienter var tillbaka i fullt arbete. Hälften hade dock fortfarande olika typer av psykiska problem, och de som fortfarande var helt sjukskrivna efter 3 år hade rent generellt ett sämre testresultat.

Diskussion

Även efter flera år har patienter med tidigare UMS försämrad förmåga inom flera kognitiva områden, utan att någon nämnvärd förbättring skett sedan insjuknandet. Precis som vid tidigare undersökningar såg vi att patienter med störst kognitiv nedsättning också är helt sjukskrivna i högre grad. Vi noterade också att ju allvarligare utmattningen var för 3 år sedan, desto sämre var minne- och inlärningsförmågan vid uppföljningen.

Vi vet ännu inte hur kvarstående dessa nedsättningar är, och längre uppföljningstider behövs. UMS patienter uppvisar samma typ av nedsättningar som man finner vid andra sjukdomar som påverkar hjärnan t ex mildare former av demenssjukdomar och det är viktigt att ta dessa problem på allvar både i behandling och vid återgång till arbete.

Publicerat

Scandinavian Journal of Psychology