Ansträngning, värk och smärta

Syftet var att undersöka om upplevd ansträngning, upplevd komfort samt arbetsteknik var riskfaktorer för utveckling av värk/smärta från nacke, axlar, underarm och hand i samband intensivt datorarbete

Titel

Perceived exertion, comfort and working technique in professional computer users and associations with the incidence of neck and upper extremity symptoms

Författare

Agneta Lindegård, Institutet för stressmedicin, Jens Wahlström, Umeå universitet, Mats Hagberg, Göteborgs universitet, Rebecka Wilhelmsson, Allan Toomingas, Ewa Wigaeus Tornqvist

Bakgrund

Orsaken till arbetsrelaterad smärta från nacken och övre extremiteten har visat sig vara mångfacetterad. Tidigare forskning har visat att bl.a. ogynnsamma arbetsställningar, upplevd muskelspänning samt höga krav i arbetet är starkt relaterade till uppkomst av ospecifik smärta från nacke/axlar.

Syfte

Att undersöka om upplevd ansträngning, upplevd komfort samt arbetsteknik var riskfaktorer för utveckling av värk/smärta från nacke, axlar, underarm och hand i samband intensivt datorarbete.

Metod

Baslinjemätningar från 853 försökspersoner från 46 olika arbetsplatser som vid undersökningstillfället och en månad bakåt i tiden varit symptomfria avseende värk/smärta från nacken och övre extremiteten samlades in. Data avseende upplevd ansträngning och komfort vid datorarbete erhölls via enkät. Arbetstekniken observerades och karakteriserades av kliniskt erfarna ergonomer som tränats för att göra samstämmiga bedömningar. Incidensen av fall med ospecifik smärta från nacke, axlar underarmar och händer samlades in via uppföljningsenkäter under 10 månaders tid.

Resultat

Mediantiden för uppföljningsperioden var 10,3 månader. Incidensen av nya fall under uppföljningsperioden var för nacken 50 fall, för axelsmärta 24 fall och för smärta från under/hand 34 fall per 100 personår. Ju högre grad av upplevd ansträngning desto högre risk att utveckla värk/smärta. Vi kunde också påvisa ett samband mellan låg komfort vid datorarbete och värk/smärta från nacken men inte från axel, underarm eller hand, även om data pekade mot en sådan trend även för dessa kroppsregioner. Dålig arbetsteknik var i denna studie inte förknippat med ökad risk att drabbas av värk/smärta risk i någon av de undersökta kroppsregionerna.

Slutsats

Screening avseende upplevd ansträngning och komfort bör ingå i kartläggningen av datorarbetsplatser i syfte att tidigt upptäcka individer som löper ökad risk att drabbas av arbetsrelaterad värk/smärta från nacke, axlar, underarm och/eller hand.

Publicerat

BMC Musculoskeletal Disorders, 2012