Gröna rehabs modell: en bok om naturens förmåga att minska stress

Bokomslag Grna Rehabs modell - vid stressrelaterad ohälsa

Vilken betydelse har naturen för människors hälsa och välbefinnande? Kan den användas som ett stöd i rehabiliteringen av personer som har blivit sjuka på grund av stress? Det här kan du läsa om i den nya upplagan av ”Gröna Rehabs modell – vid stressrelaterad ohälsa”. Finns även att låna som talbok på folkbiblioteken.

I boken beskrivs den modell som verksamheten Gröna Rehab har utvecklat för att hjälpa personer med stressrelaterad ohälsa tillbaka till ett aktivt liv. I rehabiliteringen kombineras kunskap om naturens förmåga att ge återhämtning med etablerade metoder inom arbetsterapi, psykoterapi och fysioterapi. Modellen presenteras tillsammans med aktuell forskning på området.

Två av forskarna vid Institutet för stressmedicin, Agneta Lindegård Andersson och Eva Sahlin, har skrivit några av kapitlen i boken. Du kan läsa en kort beskrivning av innehållet i deras kapitel här nedanför.

Du kan också läsa mer om grön rehabilitering på vår webbplats.

Om stress

Kapitel 1. Agneta Lindegård Andersson, docent och utvecklingsledare.

Stressrelaterad ohälsa har blivit ett stort samhällsproblem i Sverige. Hur blev det så? Och hur ska man se på denna utveckling, som individ och som behandlare? Det här skriver Agneta Lindegård Andersson om i bokens första kapitel. Hon tar också upp vad man som patient, arbetsgivare och chef bör fundera över för att förhindra att stress leder till sjukdom – sjukdom som inte bara drabbar individen, utan i förlängningen även drabbar arbetsplatsen och i slutänden även påverkar hela samhället.

Några teorier om naturens påverkan på människans hälsa och livskvalitet

Kapitel 7. Eva Sahlin, filosofie doktor och forskare.

Människor mår bra av att vara ute i naturen. Det har många studier visat. Men varför är det så? I bokens sjunde kapitel presenterar Eva Sahlin några olika teorier om den positiva inverkan som kontakt med naturen har på oss, dels på våra mentala processer, dels på kroppens reaktioner vid stress. I kapitlet beskrivs också en tänkbar förklaringsmodell för varför svensk naturbaserad rehabilitering ger så goda resultat.

Att följa upp och mäta förändring

Kapitel 8. Eva Sahlin, filosofie doktor och forskare.

Vilka effekter ger då rehabilitering med Gröna Rehabs modell? Ökar välbefinnandet hos personerna som deltar? Minskar symptomen på utbrändhet och depression? Deltagarna i Gröna Rehabs rehabiliteringsgrupper följdes upp genom självskattningsformulär, och i bokens åttonde kapitel skriver Eva Sahlin om resultaten. Jämförelser mellan deltagarnas startresultat och flera uppföljningar visade bland annat att personer som tidigare varit långtidssjukskrivna på grund av stress mådde bättre och kunde arbeta mer igen.

Redaktör Eva-Lena Larsson. Finns att låna som talbok på folkbiblioteken. Göteborg, Studentlitteratur 2020

Grön rehabilitering och Gröna Rehab