Hjärt-kärl sjukdom

Denna studie syftade till att undersöka om kondition har betydelse för sambandet mellan upplevd stress och riskfaktorer för hjärt-kärl sjukdom och metabola störningar

Titel

Fitness Moderates the Relationship between Stress and Cardiovascular Risk Factors

Författare

Marcus Gerber, Universitetet Bern, Mats Börjesson, Göteborgs universitet, Tomas Ljung, Magnus Lindwall, Göteborgs universitet och Ingibjörg H Jonsdottir, Institutet för stressmedicin.

Metod

Vi studerade 197 individer (51 % män), med medelåldern 39 år, som rapporterade varierande nivåer av upplevd stress. Alla deltagare gjorde ett cykeltest där konditionsnivån mättes. Blodprover togs för att mäta ett antal faktorer som räknas som riskfaktorer för hjärt-kärl sjukdom och metabola störningar, bland annat blodtryck, kolesterol, BMI, och Hba1C som är ett långtidsmått för blodsockernivåer.

Resultat

Studien visade att hos individer som rapporterar höga nivåer av upplevd stress mättes högre kolesterolnivåer och allmänt högre risk för hjärt-kärl sjukdom, men detta gällde inte de som hade bra kondition. Kondition är oavsett stressnivå relaterad till minskad risk för hjärt-kärl sjukdom inklusive lägre blodtryck och lägre kolesterolhalter.

Slutsats

Kondition är relaterad till mer gynnsamma förhållande avseende riskfaktorer för hjärt-kärl sjukdom. Även hos stressade individer som annars visar en förhöjd risk för hjärt-kärl sjukdom verkar bra kondition mildra den förhöjda risken för hjärt-kärl sjukdom. Åtgärder för att förebygga stressrelaterad ohälsa riktade mot individen kan aldrig ersätta de åtgärder som krävs för arbetsplatsen i stort. Men för den enskilde individen är fysisk träning uppenbarligen väldigt viktig som förebyggande faktor och bör ingå som en del i det hälsofrämjande arbetet som görs på och utan för arbetsplatsen.

Publicerat

Med Sci Sports Exerc, 2016