Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept (FaR) leder till en ökning av aktivitetsnivån hos primärvårdspatienter som varar upp till 1 år. Förbättrad livskvalitet ses även i samband med förskrivning av FaR och denna effekt verkar kvarstå upp till 2 år.

Titel

Physical activity on prescription (PAP): self-reported physical activity and quality of life in a Swedish primary care population, 2-year follow-up Scandinavian journal of primary care

Författare

Lars Rödjer och Ingibjörg H Jonsdottir, Institutet för stressmedicin samt Mats Börjesson, Göteborgs universitet.

Bakgrund

Det är numera vedertaget att fysisk aktivitet har en given plats inom hälso- och sjukvården när det gäller förebyggande och behandling av flera olika sjukdomstillstånd. Ofta används fysisk aktivitet tillsammans med andra behandlingsformer men ibland även som primär behandling. Användningen av fysisk aktivitet inom vården är dock underutnyttjad bland annat för att få studier har undersökt vilka metoder som är effektiva avseende att öka aktivitetsnivån och resultaten varierar. Metoden "Fysisk aktivitet på recept (FAR)" används främst inom sjukvården i Sverige och den har visats vara relativt effektiv att få till en ökning av fysisk aktivitet. Syftet med denna studie var att undersöka om FaR förskrivning i primärvården leder till en ökning av aktivitet och om denna ökning kvarstår upp till två år efter förskrivningen.

Metod

Studien genomfördes på två olika platser I Västra Götalandsregionen. Runt 150 patienter som fick FaR ingick i studien. Patienterna tillfrågades att med hjälp av enkäter rapportera sin livskvalitet och hur fysiskt aktiva de var, 6, 12 och 24 månader efter att de fick fysisk aktivitet ordinerad oberoende av vilket sjukdomstillstånd de hade.

Resultat

Vi såg en signifikant ökning av aktivitetsnivån hos gruppen som helhet, 6 och 12 månader efter förskrivning av fysisk aktivitet. Vi följde även en annan grupp som också sökte primärvården men som inte fick något FaR recept och deras aktivitetsnivå ökade inte under perioden. En betydande förbättring av livskvalitet sågs också hos gruppen som fick FaR recept. Det fanns en antydan till bibehållande av ökad fysisk aktivitet även vid 24 månader men detta var inte signifikant. Däremot hade gruppen som fick recept kvarstående förbättring i livskvalitet.

Slutsats

Fysisk aktivitet på recept leder till en ökning av aktivitetsnivån hos primärvårdspatienter som varar upp till 1 år. Förbättrad livskvalitet ses även i samband med förskrivning av FaR och denna effekt verkar kvarstå upp till 2 år. Studiens resultat stödjer tidigare forskning att FaR metoden är användbar inom primärvården i syfte att öka aktiviteten hos patienter med olika diagnoser. Om man ska bibehålla eller ytterligare öka nivån av fysisk aktivitet under en längre period än ett år måste patienterna följas upp med exempelvis ett nytt recept.

Publicerat

Scandinavian journal of primary care, 2016