Arbetsförmåga - fysisk aktivitet

Fysisk aktivitetsnivå verkar ha ett samband med arbetsförmåga. För arbetsgivare ger detta signaler om vikten att främja en fysiskt aktiv livsstil och underlätta för de anställda att kunna vara fysiskt aktiva

Titel

The level of leisure time physical activity is associated with work ability- a cross sectional and prospective study of health care workers

Författare

Elin Arvidson, Institutet för stressmedicin Göteborg, Mats Börjesson, Göteborgs universitet samt Gunnar Ahlborg Jr, Agneta Lindegård och Ingibjörg Jonsdottir, Institutet för stressmedicin Göteborg

Bakgrund

Vi ser idag en ökande andel äldre personer i arbetslivet. Med stigande ålder avtar den fysiska kapaciteten samtidigt som tiden för och behovet av återhämtning ökar. Kraven på arbetet minskar dock inte i motsvarande grad, vilket gör att en stor del av landets arbetskraft riskerar en försämrad arbetsförmåga. Detta gör det intressant att studera olika faktorers inverkan på arbetsförmåga, bland annat effekten av fysisk aktivitet. Syftet med studien var således att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet och arbetsförmåga.

Metod

Deltagarna hämtades från en större studie genomförd på Institutet för stressmedicin under åren 2004 och 2006. I de aktuella analyserna ingick 2 783 personer 2004. Av dessa ingick 2 597 personer även i uppföljningen 2006. Deltagarnas arbetsförmåga mättes med självskattningsinstrumentet Work Ability Index (WAI). De fick också en fråga om hur fysiskt aktiva de varit under de senaste tre månaderna. Vid baslinjemätningen analyserades nivån av fysisk aktivitet och risken för dålig eller måttlig arbetsförmåga. Vid långtidsuppföljningen studerades sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och chansen att ha fått en förbättring i arbetsförmåga efter två år.

Resultat

Tvärsnittsanalysen visade att med en ökad fysisk aktivitetsnivå minskade risken att rapportera dålig eller måttlig arbetsförmåga. I långtidsuppföljningen visade analysen att ju högre nivå av fysisk aktivitet deltagarna rapporterade vid första mätningen, desto större var sannolikheten att ha förbättrat sin arbetsförmåga efter två år.

Slutsats

Fysisk aktivitetsnivå verkar ha ett samband med arbetsförmåga. För arbetsgivare ger detta signaler om vikten att främja en fysiskt aktiv livsstil och underlätta för de anställda att kunna vara fysiskt aktiva. Att mäta fysisk aktivitet kan också vara en metod för att undersöka vilka personer som ligger i riskzonen att få en försämrad arbetsförmåga och på så sätt kunna förebygga detta.

Publicerat

BMC Public Health, 2013