Personcentrerad e-hälsa vid psykisk ohälsa - en interventionsstudie

Interventionsgruppen erbjöds ett tillägg till sedvanlig vård i form av ett personcentrerat e-hälsa stöd. Resultatet visade att interventionen hade effekt på deltagarnas tilltro till sin egen förmåga, vilken var tydligast tre månader in i interventionen, men ingen effekt på sjukskrivning. Denna studie ligger inom ramen för ett samarbete med Institutionen för vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.

Denna studie ligger inom ramen för ett samarbete med Institutionen för vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet.

Läs mer om PROMISE-studien

Titel

Effects of a Person-Centered eHealth Intervention for Patients on Sick Leave Due to Common Mental Disorders (PROMISE Study): Open Randomized Controlled Trial

Författare

Cederberg M, Alsén S, Ali L, Ekman I, Glise K, Jonsdottir IH, Gyllensten H, Swedberg K, Fors A

Bakgrund

Bakgrunden till studien är kopplat till den stora andelen sjukskrivningar som kan härledas till depression, ångest eller stressrelaterade psykiska sjukdomstillstånd bland både kvinnor och män i åldrarna 25–44. För vissa kan det innebära långvarig sjukfrånvaro och återgång till arbetet är i många fall en komplex process som påverkas av många faktorer. Återgång i arbete är inte alltid förenligt med minskade symptom och det finns anledning att undersöka andra faktorer som kan vara av betydelse för patienters återgång till arbete. En av dessa faktorer är patientens tilltro till att kunna hantera sin situation och de utmaningar man själv står inför. Patientens tilltro till egen förmåga är en av de centrala faktorerna inom personcentrerad vård.

Syfte

Syftet med studien var att utvärdera effekterna en personcentrerad e-hälsa intervention som riktade sig till personer sjukskrivna för de vanligaste psykiska sjukdomarna.

Metod

Studien var en randomiserad kontrollerad studie där interventionsgruppen erbjöds ett tillägg till sedvanlig vård i form av ett personcentrerat e-hälsa stöd uppbyggt av telefonsamtal med dedikerad vårdpersonal och tillgång till en web-baserad portal med syfte att involvera patienten och dess nätverk i patientens vård. 209 patienter deltog i studien, 107 i kontrollgruppen och 102 i interventionsgruppen och det primära utfallsmåttet var ett kombinerat mått av självskattad tilltro till egen förmåga (general self-efficacy) och sjukskrivningsnivå. 

Resultat

Vid uppföljning efter tre månader sågs en förbättring avseende det primära utfallsmåttet jämfört med kontrollgruppen, men efter sex månader var skillnaderna inte längre signifikanta. Sjukskrivningsnivåerna var väldigt lika mellan grupperna vid båda uppföljningstillfällena, och skillnaden mellan grupperna förklaras således främst av en initialt större förbättring av patienternas tilltro till egen förmåga i interventionsgruppen.

Slutsats

Sammanfattningsvis visade studien att interventionen hade effekt på deltagarnas tilltro till sin egen förmåga, vilken var tydligast tre månader in i interventionen, men ingen effekt på sjukskrivning.

Publicerat

JMIR Ment Health 2022