Prolaktin och stressrelaterad utmattning

Denna studie syftade till att undersöka om det finns skillnader i prolaktinnivåer mellan individer med och utan stressrelaterad utmattning.

Titel

Burnout is associated with elevated prolactin levels in men but not in women.

Författare

Anna-Karin Lennartsson, Institutet för stressmedicin, Göteborg, Håkan Billig, Göteborgs universitet och Ingibjörg H. Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, Göteborg.

Bakgrund

Prolaktin är ett hormon som är mest känt för att främja mjölkbildning hos ammande mammor men detta hormon finns både hos män och kvinnor och har en mängd olika funktioner. Bland annat har prolaktin vissa skyddande och immunförsvarshöjande effekter. Vår och andra forskargrupper har tidigare visat att nivåerna av prolaktin ökar i blodet när man utsätts för olika typer av akut psykosocial stress. Det är då möjligt att prolaktinnivåerna är påverkade hos personer med stressrelaterad utmattning.

Syfte

Denna studie syftar till att undersöka om det finns skillnader i prolaktinnivåer mellan individer som rapporterar stressrelaterad utmattning och individer som inte har stressrelaterad utmattning.

Metod

Prolaktinnivåer som mätts i blodprov som tagits på morgonen jämfördes mellan individer som rapporterat utmattning (24 män och 25 kvinnor) och individer som rapporter att de inte var utmattade (25 män och 13 kvinnor). Kvinnor testades i follikulärfasen av menstruationscykeln. Eftersom normalvärden för kvinnor är högre än för män samt kvinnors nivåer påverkas av östrogennivå gjordes den statistiska analysen män och kvinnor var för sig.

Resultat

Män som rapporterade stressrelaterad utmattning uppvisade betydligt högre (34 %) prolaktinnivåer i blodet jämfört med män som inte var utmattade. Ju svårare symptom desto högre prolaktinnivå. Prolaktinnivåerna hos kvinnor som rapporterat stressrelaterad utmattning skiljde sig inte från nivåerna hos kvinnor som inte var utmattade, varken före eller efter korrigering för östrogennivåer.

Slutsats

De högre prolaktinnivåerna som sågs hos de utmattade männen är troligen en konsekvens av långvarig stressexponering och kan möjligen ha en skyddande funktion gentemot stressens skadeverkningar. Varför inget samband ses mellan utmattning och prolaktinnivåer hos kvinnor kan bero på att effekten av långvarig stress på nivåerna av prolaktin förmodligen är förhållandevis liten i jämförelse med effekten av östrogen.

Publicerat

Journal of Psychosomatic Research, 2014