Inflammatoriska markörer

Titel

Systemic cytokine levels, cognitive complaints and cognitive function in a population-based sample of working adults.

Författare

Cecilia Stenfors, Stressforskningsinstitutet, Ingibjörg H. Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, Göteborg, Linda Magnusson-Hanson, Stressforskningsinstitutet och Töres Theorell, Stockholms universitet.

Bakgrund

Kognitiva nedsättningar är vanligt förekommande I samband med stress. Inflammatoriska markörer är också kopplade till psykisk ohälsa men det finns få studier som har undersökt om det finns ett samband mellan kognitiv funktion och inflammatoriska markörer. Studien är en delstudie inom ramen för Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa (SLOSH) som startade på Stressforskningsinstitutet i Stockholm. SLOSH är en unik longitudinell studie som belyser sambanden mellan arbetsmarknadsdeltagande, arbetsmiljö, pensionering och hälsa. Studien förväntas bidra till bättre förutsättningar för ett hälsosamt liv och ökad kunskap om hur riskerna för sjukdom och ohälsa kan minskas både i och utanför arbetslivet.

Metod

I denna studie som genomfördes både i Stockholm och Göteborg undersöktes fyra inflammatoriska markörer (IL-6, MCP-1, TNF-α, CRP) som sattes i relation till ett antal kognitiva mätningar (exekutiv funktion, episodisk minne och subjektivt minnesfunktion). Studiepopulation var drygt 200 friska individer i åldrarna 25–67 år.

Resultat

Resultatet visade att högre halter av MCP-1 var relaterad till sämre exekutiv funktion. Initialt såg man också ett samband mellan IL-6 och CRP och kognitiv funktion, men sambandet försvann efter justering av ålder.

Slutsats

Låggradig inflammation är relaterad till sämre exekutiv funktion men enbart ett samband med nivåerna av MCP-1 kvarstår efter justeringar. Inflammatoriska markörer är inte relaterade till minnesfunktion. Flera studier krävs för att bekräfta sambandet mellan inflammatoriska markörer och kognitiv funktion.

Publicerat

Journal of Psychosomatic Research, 2017