Kortisol - dygnsvariationer

Denna studie belyser vikten av att även ta hänsyn till stress utanför arbetsplatsen inom stressforskningen.

Titel

Diurnal salivary cortisol in relation to perceived stress at home and at work in healthy men and women.

Författare

Anna Sjörs, Institutet för stressmedicin, Göteborg, Thomas Ljung, Mittuniversitetet, Ingibjörg H. Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, Göteborg.

Bakgrund

Denna studie undersökte sambandet mellan dygnsvariationer i salivkortisol och upplevd stress på arbetet och på fritiden. Kortisolnivåerna i kroppen (både i blod och i saliv) varierar över dygnet. Nivåerna är som lägst omkring midnatt och ökar sedan under natten. På morgonen ses i regel en kraftig ökning av kortisolnivåerna i samband med att man vaknar. Sedan sjunker kortisolnivåerna succesivt under dagen, med undantag för mindre ökningar i samband med ex. måltider eller fysisk aktivitet. Inom stressforskningen lyfts det ofta fram att denna dynamik i kortisolnivåerna är ett kännetecken för ett väl fungerande stressystem. Det finns hypoteser om att långvarig stress kan leda till förändringar i kortisolets dygnsvariation.

Metod

I den här studien deltog 180 friska män och kvinnor (52 % kvinnor). Deltagarna tog salivkortisolprover hemma i samband med att de vaknade på morgonen, 15 minuter senare, 30 minuter senare, och vid 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 och 21:00. Arean under kortisolkurvan räknades ut för de tre morgonproverna och lutningen på kortisolkurvan räknades ut för mätningarna mellan 9:00 och 21:00. Upplevd stress på arbetet och på fritiden mättes med Stress-Energi-skalan.

Resultat

Deltagare som rapporterade stress på fritiden hade signifikant mindre area under kortisolkurvan på morgonen och en flackare lutning på kortisolkurvan senare under dagen. När vi sedan gjorde separata analyser för män och kvinnor, var detta samband endast signifikant bland kvinnor. Det fanns inget samband mellan upplevd stress på arbetet och kortisol.

Slutsats

Vi fann alltså en förändrad dygnsvariation hos den grupp (främst kvinnor) som rapporterade stress på fritiden. Den mest framträdande skillnaden var att denna grupp hade lägre kortisolnivåer i samband med att de vaknade på morgonen. Denna studie belyser vikten av att även ta hänsyn till stress utanför arbetsplatsen inom stressforskningen. De könsskillnader som framkom i studien kan tyda på en ökad sårbarhet för icke-arbetsrelaterad stress hos kvinnor.

Publicerat

Biol Psychol, 2014