DHEA-s förändringar vid UMS

Studien tyder på att hälsoutveckling hos patienter med utmattningssymptom under första året av behandling är relaterat till förändring av DHEA-S.

Titel

Changes in DHEA-s levels during the first year of treatment in patients with clinical burnout are related to health development.

Författare

Anna-Karin Lennartsson, Institutet för stressmedicin Göteborg, Töres Theorell, Stockholms universitet, Mark M. Kushnir, Salt Lake City, USA och Ingibjörg H. Jonsdottir, Institutet för stressmedicin Göteborg.

Bakgrund

Dehydroepiandrosteron-sulfat (DHEA-S) är ett hormon med regenerativa och skyddande funktioner, vilka är av betydelse för att behålla och återfå hälsa. DHEA-S nivåer är som högst i 20-30 års ålder och därefter sjunker nivåerna succesivt med ökad ålder. Nivåerna av DHEA-S kan hursomhelst öka, som t.ex. som ett resultat av interventioner som syftar till att minska stress.

Syfte

Syftet med denna studie var att undersöka möjliga förändringar av DHEA-s nivåer hos patienter med utmattningssyndrom under deras första år under behandling och undersöka huruvida dessa förändringar kan relateras till hälsoutveckling.

Metod

122 patienter (62 män och 60 kvinnor) med utmattningssyndrom inkluderades i studien. Patienterna har genomgått ett multimodalt-behandlingsprogram speciellt utvecklat för att behandla denna patientgrupp. Patienterna kom till mottagningen för uppföljning 3-, 6- och 12-månader efter det första besöket. Vid dessa tillfällen togs blodprov och enkäter angående utmattning och relaterad hälsostatus fylldes i. Genom subtraktion av nivån av DHEA-S vid första besöket från nivån av DHEA-S vid 12-månadersuppföjningen sågs att ungefär hälften av patienterna hade ökad sina nivåer under året medan ungefär hälften hade minskat sina nivåer. Statistiska analyser gjordes för att jämföra hälsoutveckling mellan grupperna med ökande och minskande DHEA-S nivåer.

Resultat

Vid första besöket fanns ingen skillnad mellan grupperna i grad av utmattningssymptom eller annan hälsostatus. Vid 12-månadersuppföljningen hade den gruppen som ökat sina DHEA-S nivåer under året signifikant lägre utmattningssymptom jämfört med gruppen som minskat sina DHEA-S nivåer under året. De som ökat sina DHEA-S nivåer hade dessutom bättre självskattad hälsa, vitalitet och välbefinnande. Både storleken på förändring och riktning av förändring predicerade utmattningssymptom vid slutet av året.

Slutsats

Studien tyder på att hälsoutveckling hos patienter med utmattningssymptom under första året av behandling är relaterat till förändring av DHEA-S. Förändringen av DHEA-S kan alltså tänkas spela en roll för prognosen av utmattningssymptom.

Publicerat

Biol Psychol, 2016