Effekt

Prismatiska glasögon minskar och förebygger nacksmärta hos tandvårdspersonal

Titel

Opting to wear prismatic spectacles was associated with reduced neck pain in dental personnel: a longitudinal cohort study

Författare

Agneta Lindegård, Institutet för stressmedicin Göteborg, C Nordander, H Jacobsson, I Arvidsson

Bakgrund

Nästan daglig smärta från nacke och/eller axlar rapporteras av ca 65-70 % av samtliga anställda inom tandvården. Tidigare studier har identifierat tydliga riskfaktorer som t.ex. de synkrävande arbetsuppgifterna, som ofta utförs i extrema arbetsställningar för framförallt nacken och övre delen av bröstryggen. Ytterligare en viktig faktor som förklarar den höga förekomsten av värk/smärta från nacke/axlar i berörda yrkesgrupper (tandläkare, tandhygienister, ortodontiassistenter) är att kliniskt arbete i dessa ogynnsamma arbetsställningar i många fall utgör en stor del av den totala arbetstiden.

Syfte

Syftet med vår studie var att undersöka om regelmässig användning av prismatiska glasögon vid kliniskt tandvårdsarbete kunde vara ett sätt att minska andelen tandvårdspersonal med självrapporterade och kliniskt konstaterade smärttillstånd i nacken, men också om prismatiska glasögon kunde förbygga uppkomsten av nacksmärta.

Resultat

Resultaten visade att förekomsten av smärttillstånd i nacken minskade signifikant mer hos den grupp som fått prismaglasögon, och som använde dem regelmässigt, i förhållande till en kontrollgrupp som enbart fick ergonomisk information. Vidare visade våra resultat att den självskattade arbetsförmågan efter 12 månaders användning av prismaglasögonen var signifikant högre hos prismagruppen jämfört med kontrollgruppen. Vi fann också en klar trend som pekade mot att regelmässig användning av prismatiska glasögon minskade den upplevda muskulära ansträngningsgraden hos symtomfria användare. Detta är ett tydligt tecken på att glasögonen också förebygger att arbetsrelaterad nacksmärta utvecklas, då vi vet att hög ansträngningsgrad i nacken ofta föregår fullt utvecklade smärttillstånd.

Slutsats

Vår slutsats är att prismatiska glasögon bör erbjudas all tandvårdspersonal i syfte att förebygga uppkomsten av arbetsrelaterad nacksmärta, samt att konceptet med prismaglasögon också bör prövas inom andra yrkesgrupper med synkrävande arbete i långvarigt ogynnsamma arbetsställningar (t.ex. kirurger.)

Publicerat

BMC Musculoskeletal disorders, 2016