Koncernstab HR

Koncernstab HR ansvarar för regionövergripande personalfrågor av strategisk karaktär. Koncernstab HR arbetar med personal- och chefsförsörjning, ledarutveckling, förhandling och arbetsrätt.

Andra områden som avdelningen ansvarar för är bland annat organisationsutveckling, VGR:s PA- och lönesystem, uppföljning och statistik.

Vi arbetar för mångfald och jämställdhet, för integration och god arbetsmiljö. Vi verkar för att lagar och avtal efterlevs och hanteras enhetligt genom att stödja och utveckla arbetsrättsverksamheten i Västra Götalandsregionen. Koncernstab HR leds av HR-direktör Marina Olsson.

Enhet kompetensförsörjning och arbetsvillkor

Chef: Emma Mattsson

Enheten arbetar med:

  • Strategisk regiongemensam kompetensförsörjning, inklusive chefsförsörjning
  • Regiongemensam kompetensutveckling
  • Regiongemensamma utbildningsuppdraget.
  • Övergripande arbetsgivarfrågor med till exempel gemensamma anställningsvillkor, riktlinjer, policys etcetera
  • Strategiskt arbete för att stärka VGR som attraktiv arbetsgivare.

Enhet HR Koncernkontoret

Chef: Marie Bjälkareed

Enheten arbetar med:

  • På uppdrag av staber och avdelningar ger ett samordnat HR-stöd inom Koncernkontoret
  • Säkerställa att stödet till staber och avdelningar inom Koncernkontoret organiseras och genomförs på ett ändamålsenligt sätt utifrån de behov som finns.

Kontakt

Vill du nå oss, skriv till koncernkontoret.hr@vgregion.se för vidarebefordran till rätt person.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen