Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Koncernstab kansli och säkerhet

Koncernavdelning ärendesamordning och kansli ger stöd till samtliga förvaltningar och bolag kring dokumenthantering, ärendehantering och arvodeshantering.

Koncernavdelningen företräder VGR i juridiska frågor inför domstol och andra myndigheter samt ger intern juridisk rådgivning. Koncernavdelningen samordnar Koncernkontorets ärende- och uppdragshantering och tillhandahåller administrativt stöd till partikanslierna.

Koncernavdelningen ansvarar också för regionens koncernövergripande säkerhets- och beredskapsarbete samt det interna säkerhets- och beredskapsarbetet inom Koncernkontoret.

Enhet ärendestyrning och koordinering

Enhet utan egen chef. 

Enhetens huvudsakliga uppdrag:

 • Övergripande samordning av ärende- och uppdragshantering för hela Koncernkontoret i syfte att skapa ökad effektivitet genom standardiserade arbetsformer och efterlevnad av riktlinjer för ärendeberedning och uppdragshantering
 • Stödja tillämpningen av fastställda riktlinjer inom ärende- och dokumenthantering, såsom Ärendehandboken
 • Expertstöd till förvaltningar och bolag i frågor om dokumenthantering, ärendeberedning, arvodeshantering, registrering och diarium, beslutsfattande och delegering  

Enhet styrelse- och nämndsekretariat

Chef: Katrin Urbäck

Enhetens huvudsakliga uppdrag:

 • Enheten ger kvalificerat nämnd sekreterarstöd till samtliga politiska organ som Koncernkontoret ger stöd till. Syftet är att erbjuda en mer robust nämndsekreterarfunktion som ständigt och gemensamt utvecklar effektiva arbetsformer för att förbereda, genomföra och efterarbeta politiska möten.

Enhet administrativ service

Chef: Agneta Forsell

Enhetens huvudsakliga uppdrag:

 • Tillhandahålla administrativt stöd till partikanslierna inom residenset.
 • Tillhandahålla projektsekreterare och chefssekreterare.
 • Tillhandahålla service i anslutning till regionfullmäktiges möten.
 • Samordna administrativa frågor som med fördel kan centraliseras inom Koncernkontoret, t ex TjänsteID, Katalog i Väst, Marknadsplatsen, Västtrafikkort, bistå i IT-relaterade uppgifter såsom lokal IT-administratör/LITA/SIS.
 • Samordna Koncernkontorets lokalfrågor.
 • Tillhandahålla assistenter och chefssekreterare inom Koncernkontoret (exklusive KSHS, KSRU).

Enhet juridik

Chef: Lina Kolsmyr

Enhetens huvudsakliga uppdrag:

 • Företräda VGR i juridiska frågor inför domstol och andra myndigheter.
 • Lämna kvalificerad intern juridisk rådgivning.
 • Upprätta tjänsteutlåtanden i juridiska frågor, medverka med juridisk expertkompetens i utredningar och projekt. Bevaka juridiska aspekter i beslut och processer.
 • Granskar avtal och andra dokument med juridiskt innehåll.
 • Bevakar rättsutvecklingen.
 • Ansvar för samordning av juridisk kompetens bland utförare (inklusive kompetensutveckling.

Enhet diarium och dokumenthantering

Chef: Charlotta Tengbert

Enhetens huvudsakliga uppdrag:

 • Tillhandahålla diarie- och registratorsfunktioner för de nämnder och styrelser som Koncernkontoret ger stöd till
 • Expertstöd till förvaltningar och bolag i frågor om dokumenthantering, registrering och diarium

Enhet säkerhet och beredskap

Chef: Maria Fast

Säkerhet och beredskap

Enhetens huvudsakliga uppdrag:

 • Enhetens uppdrag är att leda, samordna, granska och följa upp Västra Götalandsregionens säkerhet och beredskapsarbete.
 • Ansvarar för regionala styrdokument inom säkerhets och beredskapsområdet.
 • Upprättar tjänsteutlåtanden, hanterar remisser, genomför utredningar och analyser och tar fram beslutsunderlag.
 • Medverkar med kompetens inom säkerhet och beredskapsområdet i utredningar och projekt.
 • Ansvarar för den regionala krisberedskapsorganisationen, att den finns och att den är utbildad och övad.
 • Ansvarar och bemannar funktionen Regional tjänsteperson i beredskap.
 • Ansvarar för regionala utbildningar och övningar
 • Regional uppföljning inom säkerhet och beredskapsområdet
 • Företräder Västra Götalandsregionen inom säkerhet och beredskapsområdet gentemot externa aktörer.
 • Samordnar Koncernkontorets säkerhet och beredskapsarbete.

 

Johan Flarup

Avdelningschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-01-11 14:22