راضی نیستید - اگر از خدمات درمانی - کمیته بیماران

 

راهنمائی در بارۀ حق و حقوق در خدمات درمانی

کمیته بیماران می تواند در بارۀ حق و حقوق شما در خدمات درمانی راهنمائی ارائه کند. شما می توانید بطور ناشناس با کمیته بیماران تماس بگیرید و محرمانگی امور در خدمات بهداشتی و درمانی اینجا نیز صِدق می کند.

کمیته بیماران نقطه نظرها و شکایات نسبت به خدمات بهداشتی و درمانی و دندانپزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کمونی و واحد های تندرستی مدارس در وسترایوتالند که دارای بودجه عمومی هستند را دریافت می کند. در سوئد چندین کمیته های بیماران وجود دارد، با کمیته بیماران ناحیه بهداری که در آن درمان شده

اید تماس بگیرید.

نقطه نظرها و شکایات می تواند اهمیت زیادی داشته باشد

اگر در خدمات درمانی موردی را تجربه کرده اید که از آن ناراضی هستید می توانید اظهار کرده یا شکایت کنید. اینکار را هم بیماران و هم خویشاوندان آنها می توانند انجام دهند.

نقطه نظرها و شکایات می تواند برای خدمات درمانی و سایر بیماران اهمیت زیادی داشته باشد. نقطه نظرها و شکایات به پیشرفت خدمات درمانی کمک می کند و می تواند بطور مثال در بارۀ طرز برخورد، قابلیت دسترسی یا درمان باشد.

در درجه نخست با بخش پذیرش یا واحدی که شما یا خویشاوندتان تحت درمان قرار گرفته تماس بگیرید. در اینصورت این امکان وجود دارد که شما با هم موردی که اتفاق افتاده را بررسی و مشخص کنید. اگر مایل نیستید مستقیماً به واحد مربوطه مراجعه کنید می توانید با کمیته بیماران تماس بگیرید.

 

کمیته بیماران می توان به شما کمک کرده و نقطه نظرها و شکایات شما را مطرح کند.

کمیته بیماران یک ارگان بیطرف است که در همۀ ناحیه های بهداری وجود دارد و می تواند به شما در مطرح کردن نقطه نظرها و شکایات تان به واحد مربوطه کمک کرده و به آنها پاسخ داده شود.

کمیته بیماران شکایت را بررسی نمی کند بلکه بصورت رابطی بین شما و واحد مربوطه عمل می کند. کمیته بیماران هیچگونه قضاوت پزشکی انجام نمی دهد و در بارۀ عملکرد اشتباه یا صحیح خدمات درمانی موضع گیری نمی کند، این قضیه به مسئول واحد مربوطه در خدمات درمانی مربوط است.