راضی نباشیدـ اگر شما از خدمات صحی کمیته شکایات بیماران

 

نظرات و شکایات میتواند اهمیت فراوان داشته باشد

اگر شما چیزی را در خدمات صحی حس کرده باشید که از آن راضی نباشید، می توانید در بارهء آن نطرات خود را ارائه نمایید یا اینکه از آن شکایت کنید. این کار را شما به حیث شخص بیمار یا از نزدیکان او می توانید انجام دهید.

نظرات و شکایات شما میتواند برای خدمات صحی و برای دیگر بیماران اهمیت فراوان داشته باشد. دیدگاه ها و شکایت ها موجب ارتقای کیفیت خدمات صحی می شود. شکایت میتواند مثلاً در بارهء طرز رفتار، دسترسی یا تداوی باشد.

در گام نخست، شما با خود کلینیک یا موسسه ای که خدمات درمانی را به شما یا به عضو خانواده شما ارائه کرده است، مراجعه کنید. در این صورت، شما این امکان را دارید تا بتوانید آنچه راکه پیش آمده است با همدیگر بررسی کنید. اما اگر شما نخواسته باشید مستقیماً به آنجا رجوع کنید آنگاه می توانید با کمیته شکایات بیماران تماس بگیرید.

 

کمیته شکایات بیماران میتواند شما را در رساندن نظرات و شکایات شما کمک نماید

کمیته شکایات بیماران یک مرجع مستقل است که در تمامی حوزه های کشور می باشد و میتواند نظرات و شکایات را به موسسه های ذیربط درمانی برساند و توجه نماید که به آنها پاسخ داده شود.

کمیته شکایات بیماران به خود شکایات رسیدگی نمی کند بلکه واسطه ای است میان شما با موسسه ذیربط درمانی. کمیته شکایات بیماران در باره اینکه آیا یک موسسه خدمات درمانی کار خود را درست انجام داده است یا نه، اتخاذ موضع نمی کند؛ بلکه این مسئله

ای است که مربوط به مسئولین خدمات درمانی زیریط می شود.

رهنمایی در بارهء حق شما

در خدمات صحی

کمیته شکایات بیماران میتواند پیرامون حق شما در زمینه خدمات صحی، رهنمایی عرضه نماید. شما می توانید در تماس خود با کمیته شکایات بیماران به طور گمنام باشید و در اینجا نیز مانند خدمات صحی و مراقبتهای درمانی، وظیفه رازنگهداری نافذ می باشد.

کمیته های شکایات بیماران، قضایای نظرات و شکایات در مورد خدمات صحیه و صحت دندان که از بخش عامه تمویل می شوند را تحویل میگیرد و نیز شکایاتی را میپذیرد که در مورد خدمات صحی کمیونی و کلینیک صحت شاگرد در حوزه ویسترا یوتالاند باشد . در سویدن چندین تا کمیته شکایات بیماران می باشد، شما در حوزه ای که مداوا شده اید به کمیته شکایات بیماران در آنجا مراجعه کنید.