Enkelt test för screening av kognitiv funktion

En av svårigheterna vid UMS är att patientens kognitiva funktioner (tankefunktioner) påverkas negativt. Primärvård och företagshälsovård har efterfrågat enklare testinstrument för att få en bild av en persons kognitiva status. I denna studie har ett enkelt screeninginstrument testats med goda resultat.

Sjukvården möter en allt större grupp patienter med stressrelaterad utmattning inklusive patienter som uppfyller diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom (UMS). En av svårigheterna vid UMS är att patientens kognitiva funktioner (tankefunktioner) påverkas negativt. Man har sett att det framförallt är vissa funktioner som försämras; minne, uppmärksamhet och exekutiva funktioner, som kan beskrivas som vår förmåga att samordna olika funktion för att kunna planera och genomföra målinriktade handlingar.

För att få en bild av en persons kognitiva status använder man vanligtvis en kombination av olika neuropsykologiska testinstrument. Dessa undersökningar är tidskrävande och görs framförallt på  specialistkliniker. Ett enklare instrument för att undersöka kognitivt status behövs och har efterfrågats av primärvård och företagshälsovård. I denna studie testade vi ett enkelt screeninginstrument och fann att det fångade samma nedsättningar som visats i tidigare studier med mer omfattande neuropsykologiska testinstrument.

Titel

Assessment of cognitive function in patients with stress-related exhaustion using the Cognitive Assessment Battery (CAB)

Författare

Susanne Ellbin, Institutet för stressmedicin, Nina Engen, Institutet för stressmedicin, Ingibjörg Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, Arto Nordlund, Institutet för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin.

Syfte

Att undersöka om ett enkelt screeninginstrument kan identifiera kognitiva nedsättningar hos patienter med UMS.

Metod

Vi testade 93 patienter med UMS och 111 friska kontroller med Kognitiva screeningbatteriet (KSB). Alla fick också fylla i skattningsskalor för depression, ångest, självskattade minnesproblem och utbrändhet.

Testinstrumentet 

Kognitiva screeningbatteriet består av enkla väl validerade test som täcker områdena: Snabbhet/uppmärksamhet, exekutiv funktion, episodiskt minne/inlärning, språklig samt spatial funktion.  Testet tar 15-25 minuter att administrera och resultatet presenteras i en profil som ger en överblick över patientens kognitiva status. Testinstrumentet är framtaget på Minnesmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har framförallt använts för att identifiera patienter som riskerar att utveckla demens. I vår studie är det första gången det används på patienter med Utmattningssyndrom.

Vårdpersonal kan ladda ner manual, arbetsbok, protokoll samt introduktion till KSB på Demenscentrum.se

Resultat

Screeningbatteriet identifierade typiska nedsättningarna i denna patientgrupp, d v s inom uppmärksamhet, snabbhet och exekutiv funktion. Den största skillnaden jämfört med friska kontroller fanns inom snabbhet/uppmärksamhet.  Vi fann inget samband mellan testresultat och ångest, däremot hade patienter med självskattad hög utbrändhet ett sämre resultat på minnestestet. Hög självskattad depression gav lägre resultat på ett exekutivt test.

Slutsats

KSB kan vara ett användbart instrument inom primärvård och företagshälsovård för att snabbt kunna få en överblick över patientens kognitiva förmåga. Det utgör ett bra komplement inför planering av arbetsåtergång och ger stöd vid planering av arbetsuppgifter. Det kan även vara användbart för att följa rehabiliteringsförloppet.

Publicerat

Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 2017

 

Kognitiva screeningbatteriet är framtaget av psykolog Arto Nordlund, som tragiskt avled strax innan publiceringen av denna artikel. Vi minns honom med saknad.