Patienters upplevelser av naturbaserad rehabilitering

Detta är en sammanfattning av en artikel som har publicerats i tidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health (2021). 

Titel: Nature-Based Rehabilitation for Patients with Long-Standing Stress-Related Mental Disorders: A Qualitative Evidence Synthesis of Patients’ Experiences

Författare: Anna Bergenheim, Gunnar Ahlborg, Jr. och Susanne Bernhardsson

Bakgrund

Intresset för så kallad grön rehabilitering, dvs att använda natur och trädgård i arbetet med att rehabilitera patienter med psykisk ohälsa har ökat under de senaste årtiondena. I Sverige har sådan verksamhet utvecklats särskilt med inriktning mot personer med långvariga stressrelaterade tillstånd. Patienternas upplevelser av att delta i naturbaserad rehabilitering har utforskats i kvalitativa studier.

Syfte

Syftet var att identifiera, värdera och göra en kvalitativ syntes av studier som rapporterar erfarenheter och upplevda fördelar av deltagande i multidiciplinär, naturbaserad rehabilitering (NBR). Studierna gjordes i grupper av patienter med långvariga, stess-relaterade psykiska ohälsotillstånd.

Metod

En systematisk litteratursökning genomfördes vid HTA-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, av studier publicerade till och med december 2020. Studiokvaliteten bedömdes enligt GRADE-CERQual. Tematisk analys genomfördes i tre steg av de studier som uppfyllde inklusionskriterierna avseende studiepopulation, kontext och intervention.

Resultat

Av 362 initialt identifierade titlar bedömdes 19 kvalificera för full-längdsgranskning. Fem uppfyllde de uppställda inklusionskriterierna. Kvaliteten bedömdes som medel till hög. Studierna var genomförda vid tre olika NBR-enheter i Danmark och Sverige. Analysen resulterade i 16 deskriptiva teman och 4 breda, analytiska teman: Ingjutande av lugn och glädje, Behov uppfylldes, Förvärvande av nya insikter och Växa som person. Att vara i naturen och deltagandet i NBR beskrevs som positivt för återhämtningen.

Slutsats

Patienter med långvarig, stressrelaterad psykisk ohälsa beskrev positiva upplevelser och flera  fördelar med att delta i NBR. Främst det begränsade antalet studier gör att evidensen för detta i nuläget får bedömas som låg till måttlig.