Tack för mig! – Varför slutar vi egentligen?

Uppdaterad:
Publicerad:
Sjukhuskorridor med en personal som går med ryggen mot kameran

Den rörlighet som det innebär när medarbetare väljer att sluta, kan vara positivt för såväl den enskilde som för samhället, men för arbetsgivaren är det tveeggat. Om effekterna är positiva eller negativa beror i slutändan på vem som lämnar och varför.

Institutet för stressmedicin (ISM) har tittat närmare på avgångsenkäten för att reda ut vem som slutar, varför och vad Västra Götalandsregionen (VGR) som arbetsgivare kan lära sig av det.

Studien genomfördes på uppdrag av koncernstab HR i VGR och resultatet ger värdefull kunskap att agera utifrån för VGR som arbetsgivare. Den kan också vara till stöd i den gemensamma utmaning som kompetensförsörjning utgör för arbetsgivare, inte minst inom offentlig sektor. Den data som analyserats kommer från de avgångsenkäter som skickats till anställda som själv valt att sluta från januari 2020 fram till oktober 2021, och omfattar 4500 svar. Enkäten svarar på frågor om Vilka som lämnar, Vart de tar vägen, Varför de slutar samt Hur de ser på framtiden. Resultatet presenteras både övergripande och för enskilda yrkesgrupper i rapporten Tack för mig! – Varför medarbetare i VGR slutar.

En arbetsmiljöfråga

Den organisatoriska arbetsmiljön är den mest genomgående orsaken till avgångarna bland medarbetare i VGR. Detta gäller oavsett ålder, tid i yrket och om man går vidare inom eller lämnar VGR. Bristfälligt ledarskap och hög arbetsbelastning är avgörande faktorer. Som exempel på bristfälligt ledarskap har medarbetarna i kommentarer till enkäten angett olika exempel på allt från ”icke-ledarskap” till mer aktivt destruktivt ledarskap, men också att chefen är frånvarande eller vakant. Att som medarbetare inte känna sig sedd, hörd, och uppleva brist på förståelse för till exempel arbetssituationen lyfts också fram som en faktor.

Samma för chefer

En organisatorisk arbetsmiljö präglad av bristfälligt ledarskap och hög arbetsbelastning är även vad chefer som slutar anger som främsta skäl till att de säger upp sig. Även i medarbetarnas svar lyfts chefens situation fram som omöjlig med bristande organisatoriska förutsättningar, bristande stöd, stor arbetsbörda och hög chefsomsättning som försvårande omständigheter.

Lön och karriär

Andra orsaker till avgång som kommer fram i enkäterna är VGR som arbetsgivare och Det specifika yrket/professionen. Övergripande handlar detta om bristande belöning för utfört arbete, främst kopplat till lön (lönenivå och löneutveckling) men även karriärsmöjligheter.

Individuella orsaker sekundära

Individorsaker kopplade till Privata omständigheter och tillfälligheter och/eller Yttre omständigheter framträder som viktiga för vissa av yrkesgrupperna som svarat. Fördjupade analyser av fritextsvaren visar att dessa individorsaker ofta är tätt sammanlänkade med faktorer inom organisationen och arbetsmiljön. Det kan till exempel handla om den ansträngning som arbetet kräver i relation till belöningen, bristande möjligheter till anpassning av arbetsuppgifterna vid stress eller ohälsa men framför allt om att få till balansen mellan arbete och fritid, ofta i fråga om tid.

Ett helhetsperspektiv behövs

Forskningen, liksom resultaten från VGR:s avgångsenkät, visar att ett helhetsperspektiv behövs för att studera orsaker till personalomsättning och för att minska den. Orsakerna till avgång är i hög utsträckning överlappande och samverkande. De är också i mångt och mycket samma faktorer som visat sig betydelsefulla för både hälso- och arbetsrelaterade utfall såsom sjukfrånvaro.

Ett medskick från ISM till VGR som arbetsgivare, är att utöver det övergripande arbetet med faktorer av generell betydelse för medarbetarna i VGR, även stödja sig på forskning och analyser kopplat till den specifika gruppen, för att få en så rättvisande bild av omsättningen och dess orsaker som möjligt för att också kunna skräddarsy interventioner.

Läs rapporten på ISM:s webbplats

Tack för mig! – Varför medarbetare i VGR slutar, Institutet för stressmedicin 2022

Övriga länkar

Organisatorisk och social arbetsmiljö

ISM:s forskning om arbetsmiljö