Årets miljöstipendier i VGR - biologisk mångfald och digitalisering prisas

Publicerad:
Miljöstipendiater 2023
Mottagare av VGR:s interna miljöstipendium 2023, Naturbruksskolan Uddetorp Edward Kvist elev, Joel Lilljebjörn verksamhetsutvecklare och Ulf Johnsson driftledare, Tina Ehn, (MP) ordförande Hållbarhetsutskottet, Skaraborgs sjukhus barn-och ungdomspsykiatrin Ulla Sandberg Gustavsson, utvecklingsledare. Foto:Jenny Johnson

VGR:s interna miljöstipendium 2023 har delats ut av hållbarhetsutskottet och de utvalda bland årets 13 nomineringar är Naturbruksskolan Uddetorp, Naturbruksförvaltningen och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) på Skaraborgs sjukhus (SkaS). Stipendiesumman på 50 000 kronor fördelas på Uddetorp som får 30 000 kronor och BUP som får 20 000 kronor för sina miljöinsatser.

Pristagarna berättar lite om hur deras miljöinsatser ingår i verksamhetens arbete:

Långsiktigt arbete för biologisk mångfald 

-  2018 startade ett projekt med naturbruksskolorna Uddetorp och Sötåsen, för att vi bland annat skulle skapa blommande kantzoner som en viktig livsmiljö för pollinatörer men också för andra insekter, djur och växter. 2022 sådde Uddetorp in hela 6,3 km. Detta är hittills ganska ovanligt men syns sakta mer och mer i åkerlandskapet i takt med att kunskapen ökar om vikten av större biodiversitet. Eleverna som arbetar med att så och sedan sköta kantzonerna lär sig om nyttan och på så sätt inspirerar vi framtidens lantbrukare till ett mer hållbart naturbruk, säger Joel Lilljebjörn, verksamhetsutvecklare Naturbruksförvaltningen.

-  Det vi gör bygger vidare på Uddetorps långsiktiga arbete för biologisk mångfald. 2012 fick Ingvar Fredriksson VGR:s miljöstipendium för sin skötselplan från 2002 där 16 hektar igenväxta betesmarker återställdes successivt tillsammans med eleverna, och att det skapades en våtmark 2010, avslutar Joel Lilljebjörn.

Digitalisering sparar resurser i vården

-  Det ser olika ut i VGR:s olika förvaltningar hur långt man kommit med digitala arbetssätt, men digitala föräldrautbildningar vet jag finns på fler ställen, bland annat på SU. Digital läkemedelsinformation var BUP SkaS först med men vi har delat med oss så arbetssättet sprids vidare främst i vår Regionala utredningsenhet inom BUP VGR. Digitala skattningar via Blåappen infördes först hos oss på, men mycket tack vare vårt regiongemensamt kontaktcenter "En väg in" är den nu upphandlad och används i flertalet BUP-verksamheter i VGR, säger utvecklingsledare Ulla Gustafsson, BUP SkaS. 

-  En framgångsfaktor är att vi har ett aktivt processarbete inom BUP SkaS där frågan om digitala arbetssätt hela tiden finns med att utveckla där det är möjligt, tillägger Ulla Gustafsson.  

Hållbarhetsutskottets motiveringar

Naturbruksskolan Uddetorp

Arbete med biologisk mångfald genom inventering av arter och insådd av kantzoner längs åkrar

Naturbruksskolan Uddetorp har långsiktigt och systematiskt utvecklat metoder för att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. De har inventerat och kartlagt blommor, insekter och fåglar som legat till grund för framtagande av skötselplaner. En viktig åtgärd är att de har sått blommor i kantzoner längs med åkrar för att skapa viktiga livsmiljöer för pollinerande insekter. Deras arbete har inspirerat andra att göra detsamma. Elevernas delaktighet i arbetet bidrar till värdefull kunskap och förståelse om biologisk mångfald för framtidens naturbrukare.

Utdelningen skedde i samband med Hållbarhetsutskottets sammanträde på Residenset i Vänersborg 12 maj.

Barn- och ungdomspsykiatrin, Skaraborgs sjukhus

Infört digitala verktyg för föreläsningar, utbildningar och skattning av tillstånd och diagnoser

Verksamheten har i sitt arbete att inför digitala arbetsformer underlättat för såväl personal som patienter och vårdnadshavare. Utbudet av digitala utbildningar, föreläsningar och skattning av diagnoser och tillstånd minskar behovet av resor samtidigt som vårdnadshavare i mindre utsträckning behöver ta ledigt från arbete för att resa till sjukhuset.

Under 2022 deltog ca 1 500 föräldrar på digitala utbildningar, föreläsningar och informationstillfällen med BUP. Utöver digitala mötesverktyg använder sig verksamheten sedan juni 2020 av Blåappen med olika skattningsformulär för bedömning, utredning och behandling av olika psykiatriska tillstånd och diagnoser. När patient och/eller vårdnadshavare fyllt i formuläret skickas det lätt tillbaka till BUP med ett knapptryck. Formuläret är då automatiskt rättat. Under 2022 gjordes ca 8 600 skattningar med Blåappen.

Mer om miljöstipendiet

VGR:s interna miljöstipendium har tilldelats någon eller några som genomfört miljöinsatser som har bidragit till att minska organisationens miljöpåverkan. Pengarna ska användas till ytterligare utveckling av miljökompetensen och miljöarbetet inom verksamheten. Erfarenheterna ska också kunna spridas inom VGR.

Enligt miljöstipendiets kriterier ska miljöinsatserna ska varit nytänkande och kreativ, inspirerat och bidragit till att fler agerat mer miljöeffektivt, integrerats med andra strategiska frågor som ekonomi, kvalitet, patientsäkerhet eller sociala aspekter.

Pressmeddelande Naturbruksskolan Uddetorp 

VGR:s interna miljöstipendium

Uppföljning miljömål 2022 (pdf)

Hållbarhetspris ersätter

2002 delades det första miljöstipendiet ut till VGR-anställda eller verksamheter som gjort något extra för miljön. Detta blir den sista gången eftersom Hållbarhetsutskottet föreslagit regionstyrelsen att VGR:s miljöstipendium och VGR:s sociala hållbarhetspris ska ersättas med ett internt hållbarhetspris för den som framgångsrikt arbetat med VGR:s hållbarhetsmål.

Caroline Rundlöf

Regionutvecklare

Telefonnummer