Arvoden och ersättningar

Som förtroendevald i Västra Götalandsregionen har du rätt till arvode och ersättningar enligt arvodesbestämmelserna som regionfullmäktige beslutat om.

För att utbetalning ska göras krävs att du som förtroendevald ansöker om detta. Du hittar länkar till ansökningarna på sidan Elektroniska arvodesansökningar för förtroendeuppdrag i Västra Götalandsregionen.

Arvodesbestämmelser Västra Götalandsregionen

Tänk på att år 2023 infördes en 6 månaders regel som innebär att reseräkningen måste lämnas in senast 6 månader efter sammanträdet. 

Datum för utbetalning

Arvoden och ersättningar betalas ut den 25:e varje månad. När den 25:e infaller på en lördag, söndag eller helgdag sker utbetalning närmast föregående vardag. Förutsättning för utbetalning är att arvodesblanketten är granskad och attesterat i början av månaden för utbetalningen. Lönespecifikation skickas ut endast när ersättning betalas ut. 

Utbetalning till annan bank än Swedbank

Vill du ha ditt arvode och ersättningar överförda till annan bank än Swedbank måste du själv anmäla detta till Swedbank.

Anmälan till Swedbank om utbetalning till annan bank

Skatt

Skatt på arvoden dras med 30 procent. Vill du ha högre procent avdrag kontakta koncernkontoret.fritidspolitiker@vgregion.se

Grunderna för dagarvode

 • Dagarvode betalas ut för sammanträde, uppdrag där beslut om deltagande tagits av nämnden, partigruppsmöten i anslutning till sammanträde med den egna nämnden.

 • Dagarvode betalas ut till förtroendevald med en fast ersättning på högst 5 procent av ett årsarvode för det uppdrag arvodet gäller.

 • Dagarvodet betalas ut med 2,5 procent av grundarvodet. För sammanträde eller uppdrag på högst fyra timmar inklusive restid betalas halvt dagarvode.

Begränsningar finns

 • För konferens, utbildning, informationsmöte, studiebesök etc. begränsas dagarvodet till ett halvt.

 • Resdag berättigar inte till arvode för resdagen.

 • Endast ett heldagsarvode kan betalas ut per dag.

Kostförmån

 • Fri kost är en skattepliktig förmån och ska redovisas på reseräkningen

Grunderna för förlorad arbetsinkomst

 • Ett faktiskt löneavdrag kopplat till tjänstledigheten. Detta ska i efterhand vid efterfrågan kunna styrkas genom lönespecifikation eller motsvarande.

 • Förtroendevalda med ett uppdrag motsvarande 40 procent av heltid har inte rätt till förlorad arbetsinkomst.

 • Intyget lämnas första gången den förtroendevalda begär ersättningen samt vid ändrad inkomst eller ändrade arbetsförhållanden. Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. Ingen ersättning betalas ut utan aktuella och styrkta inkomstuppgifter. Observera att intyget måste lämnas in på nytt om din lön eller arbetsförhållanden ändras.

Grunderna för ersättning av utlägg

 • Utbetalning sker utifrån en undertecknad, granskad och attesterad reseräkning med kvitto.

 • Reseersättning kan betalas ut för resa mellan ordinarie bostad och förrättningsställe eller mellan tjänsteställe och förrättningsställe. Västra Götalandsregionens Rese- och mötespolicy gäller samtliga nämnder och majoritetsägda bolag i Västra Götalandsregionen.

Pension

Mer om pensionsbestämmelserna kan du läsa under Regler och rutiner

Aktuella arvoden år 2024

Sammanställning över aktuella arvoden 2024

Blanketter

Intyg förlorad arbetsinkomst

Intyg förlorad arbetsinkomst mer än 8 timmar

Ersättning för barntillsynskostnader

Ersättning för förlorad semesterförmån

Förlorad arbetsinkomst egenföretagare arvodesbestämmelser 2022-2026

Information om kvitton vid resa med Västtrafik

Reseräkning utan övernattning

Reseräkning utan övernattning - regionråd

Reseräkning med övernattning

Redovisning av måltider betalda av Västra Götalandsregionen