Barn- och ungdomsmedicin

Fortbildning

Fortbildningen för specialister i barn- och ungdomsmedicin i Västra Götalandsregionen baseras på moderna pedagogiska principer om vuxenlärande. Studierektorerna för fortbildning av barnläkare har strävat efter att ta ett helhetsgrepp om fortbildningen genom att kombinera utveckling, genomförande och utvärdering av behovsbaserade sammanhållna fortbildningsprogram. Fortbildningen är uppdelad i fyra spår:

Alla fortbildningsprogrammen är sammanhållna behovsbaserade ett- eller tvååriga utbildningar och vänder sig i första hand till färdiga specialister med minst fem års erfarenhet.

Utvärdering och utveckling

Inom den pediatriska och pedagogiska fortbildningsverksamheten i VGR bedrivs utvärdering, utveckling och forskning med syfte att förbättra verksamheten, och utveckla metoder som är generaliserbara och tillämpbara också inom annan fortbildningsverksamhet.

Publikationer

Publikationer från fortbildningsverksamheten för specialister i barn- och ungdomsmedicin i Västra Götalandsregionen:

Publikationer

 

Samarbete och kunskapsutbyte

I fortbildningsprogrammen för barnläkare i VGR har barnsjuksköterskor, barnkirurger och barnortopeder samt kirurger och anestesiologer deltagit i valda utbildningsmoment. Studierektorerna för fortbildning av barnläkare samarbetar med fortbildningsansvariga kollegor och har inspirerat fortbildningen av barnläkarspecialister inom andra regioner och specialister inom andra specialiteter på nationell nivå. Vi ser positivt på att de metoder som utvecklats inom fortbildningsverksamheten i VGR används för fortbildning av andra specialiteter och yrkeskategorier, och månar om ett fördjupat samarbete.

Per Hällsjö Wekell

Studierektor

Telefonnummer

Kontor: 010 - 435 18 75

Daniel Holmgren

Senior Studierektor