Kompetensutveckling i VGR

Våra invånare, kunder och patienter förväntar sig att att vi ska erbjuda en professionell och tillgänglig service. Dina och dina kollegors kunskaper och engagemang är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra våra uppdrag. Därför är kompetensutveckling en viktig fråga och en investering i en god och säker verksamhet och i ett hållbart arbetsliv.

Kompetensutveckling kan se ut och organiseras på olika sätt. I VGR styrs arbetet av Riktlinje för kompetensutveckling och lärande i VGR som beslutats av regionstyrelsen. Riktlinjen ger vägledning för förvaltningar och bolag hur kompetensutveckling kan organiseras och utformas.

Som stöd för kompetensutveckling finns VGR:s Lärportal. Där publiceras utbildningar och andra aktiviteter som vänder sig till våra medarbetare, chefer och i vissa fall samarbetsparter. Alla medarbetare i VGR har tillgång till Lärportalen:

Lärportalen

Inriktning och obligatoriska utbildningar

VGR beslutar årligen om inriktningen för det regiongemensamma kompetensutvecklingsutbudet och vilka regiongemensamma utbildningsprogram, certifieringar och enskilda utbildningar som ska vara obligatoriska för medarbetare.

Pedagogiska grundprinciper

VGR har tagit fram fyra principer som kan fungera som grund för olika typer av lärsituationer. De är viktiga både för den som ska utbilda och för den som ska lära på egen hand eller tillsammans med andra.