Guide - Arbetsplats, förbättra befintliga lokaler

Personer som står vid ett skrivbord och tittar på en skiss

Inledning

Inledning

På en arbetsplats kan det finnas många risker som är kopplade till utformningen.  Exempel på faktorer som kan orsaka risker för olycksfall och ohälsa är: 

 • Små utrymmen - medför att man arbetar med sämre ergonomi och därmed större risk för belastningsskador.  
 • Ojämna golv - ökar risken för fall.  
 • Bristfälliga räcken, ledstänger, trappor och lastöppningar - kan leda till fall.
 • Transporter i trappor - kan leda till belastningsskador.  
 • Ej anpassad ventilation till personbelastning, bristande städning och olämpliga materialval - försvårar för den som har till exempel astma eller allergier.  
 • Belysning som är för svag eller bländar - gör arbetet mer tröttande och ökar risken för felhandlingar.   
 • Bristfällig akustik och störande ljud - försvårar möjligheten att      kommunicera samt är tröttande. 
 • Höga ljudnivåer - kan ge hörselskador. 

Syftet med guiden är att utforma befintliga arbetsplatser så att de anpassas till verksamhetens behov. Detta ska ske i kombination med en bra arbetsmiljö som förebygger olyckor och ohälsa. 


Steg för steg

1. Undersök arbetsmiljön

 • Undersök arbetsmiljön regelbundet på befintliga arbetsplatser för att hitta eventuella risker. Hur ofta undersökningar behöver göras beror bland annat på vilka arbetsutrustningar och kemikalier som används samt lokalernas anpassning till verksamhetens behov. 

Undersökningar ska också göras när förändringar i verksamheten planeras. 

Exempel på sätt att undersöka och samla in information om arbetsmiljön och eventuella risker är: 

 • Dialog mellan chef, skyddsombud och medarbetare. 
 • Dialog på arbetsplatsträffar och i andra verksamhetsmöten.  
 • Utvecklingssamtal.  
 • Arbetsmiljöronder/skyddsronder.  
 • Mätningar i den fysiska miljön t.ex. buller, belysning och ventilation.  
 • Genomförda risk- och konsekvensbedömningar inför planerade förändringar. 
 • Rapporterade tillbud och arbetsskador.  
 • Statistik över till exempel sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador.

2. Analysera och bedöm riskerna

 • Analysera och bedöm systematiskt hur allvarlig varje hittad risk är. Detta arbete innebär att ni rangordnar de risker som hittats - i stigande allvarlighetsgrad, från ”grön” till ”röd” gradering.

 I ”Bedömning av riskens allvarlighetsgrad” finns även riktvärden för hur snabbt en risk behöver åtgärdas.

Se "Checklistor och mallar" nedan


3. Genomför åtgärder

 • Ta fram åtgärder utifrån prioriterade riskområden. Utse en ansvarig person och tidpunkt när uppföljning ska ske.     
 • Dokumentera i ”Allt i ett handlingsplanen”
 • Dokumentera även de risker och frågor som behöver behandlas högre upp eller i annan del av organisationen.
 • Stäm av bedömning av risker och åtgärder med berörda medarbetare på en arbetsplatsträff. Det är viktigt att ha en gemensam bild av nuläget och vad som behöver göras. 

Se "Checklistor och mallar" nedan 

 


4. Följ upp genomförda åtgärder

 • Följ upp genomförda åtgärder, löpande på en arbetsplatsträff.  
 • Dokumentera resultatet av uppföljningen i handlingsplanen.

Se "Checklistor och mallar" nedan  


Stöd i det praktiska arbetet

Ansvar och roller

Chefens ansvar

Chefens ansvar innebär att: 

 • Planera, genomföra och dokumentera undersökningar i arbetsmiljön. 
 • Genomföra en bedömning av hittade riskers allvarlighetsgrad. 
 • Genomföra åtgärder vid behov.  
 • Följa upp resultatet av genomförda åtgärder.  
 • Ge återkoppling på en arbetsplatsträff om resultatet från genomförda undersökningar, bedömningar av risker och eventuella åtgärder. 

Ta reda på hur fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ser ut inom din egen förvaltning eller bolag. 


Medarbetarens roll

Medarbetarens roll innebär att: 

 • Medverka vid undersökningar och bedömningar av risker i arbetsmiljön. 
 • Delta i genomförandet av åtgärder.  

Underrätta närmaste chef eller skyddsombudet när man hittar brister i arbetsmiljön


Skyddsombudets roll

 

Skyddsombudets roll innebär att samverka med chefen när det gäller att:

 • Planera, genomföra och dokumentera undersökningar i arbetsmiljön. 
 • Genomföra en bedömning av hittade riskers allvarlighetsgrad. 
 • Genomföra åtgärder vid behov.  
 • Följa upp resultatet av genomförda åtgärder.  
 • Ge återkoppling på en arbetsplatsträff om resultatet från genomförda undersökningar, bedömningar av risker och eventuella åtgärder. 

Fastighetsägarens roll

 • De risker som hittats vid en undersökning av arbetsmiljön och som kan kopplas till brister i fastigheten och dess fasta installationer, till exempel ventilation och utrymningsvägar ska kommuniceras med fastighetsägaren.

HR-funktionens roll

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide.