Guide - Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Bild av en glasruta med många anteckningar och lappar i förgrunden, bakom glasrutan står två personer och diskuterar innehållet på glaset.

Inledning

Inledning

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön innebär att regelbundet undersöka arbetsmiljön, bedöma funna risker och vid behov genomföra åtgärder samt följa upp effekten av åtgärderna. Åtgärderna kan ske på såväl kort som lång sikt. Arbetet ska bedrivas i samverkan mellan chefer, skyddsombud och medarbetare.  

Syftet är att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet och i övrigt uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. 

 


Steg för steg

1. Undersök arbetsmiljön

 • Undersök arbetsmiljön regelbundet för att hitta eventuella risker. Det är viktigt att undersöka alla delar av arbetsmiljön, det vill säga både den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

Exempel på sätt att undersöka och samla in information om arbetsmiljön och eventuella risker: 

 • Dialog mellan chef, skyddsombud och medarbetare. 
 • Dialog på arbetsplatsträffar och i andra verksamhetsmöten. 
 • Utvecklingssamtal.  
 • Arbetsmiljöronder/skyddsronder.  
 • Medarbetarenkäter och andra tätare genomförda enkäter, till exempel ”temperaturmätare”. 
 • ”Vägledning för chefen inför förändringar i verksamheten”.  
 • Rapporterade tillbud och arbetsskador.   
 • Statistik över till exempel sjukfrånvaro, arbetsskador och tillbud, övertid samt personalomsättning. 
 • Resultat av den årliga uppföljningen av det systematiska  arbetsmiljöarbetet, SAM.

Det är viktigt att jämföra och bedöma resultaten från olika undersökningssätt. 

Se "Checklistor och mallar" nedan.


2. Analysera och bedöm risker

 • Analysera och bedöm systematiskt hur allvarlig varje hittad risk är. Rangordna därför de risker som hittats - i stigande allvarlighetsgrad, från ”grön” till ”röd” gradering.

 I ”Vägledning för bedömning av riskens allvarlighetsgrad” finns även riktvärden för hur snabbt en risk behöver åtgärdas.

Se "Checklistor och mallar" nedan.


3. Genomför åtgärder

 • Ta fram åtgärder utifrån prioriterade riskområden. Utse en ansvarig person och tidpunkt när uppföljning ska ske.     
 • Dokumentera i ”Allt i ett handlingsplanen”
 • Dokumentera även de risker och frågor som behöver behandlas högre upp eller i annan del av organisationen.
 • Stäm av bedömning av risker och åtgärder med berörda medarbetare på en arbetsplatsträff. Det är viktigt att ha en gemensam bild av nuläget och vad som behöver göras. 

Se "Checklistor och mallar" nedan.

 


4. Följ upp genomförda åtgärder

 • Följ upp genomförda åtgärder löpande på en arbetsplatsträff.
 • Dokumentera resultatet av uppföljningen i "Allt i ett handlingsplanen".

Se "Checklistor och mallar" nedan.


Stöd i det praktiska arbetet

Checklistor och mallar

Västra Götalandsregionen

Medarbetarpolicyn

Fördelning / returnering av arbetsmiljöuppgifter

Undersökning i befintlig arbetsmiljö

Riskbedömning i befintlig miljö

Handlingsplan

Övrigt


Ansvar och roller

Chefens ansvar

Chefens ansvar innebär att: 

 • Planera, genomföra och dokumentera undersökningar i arbetsmiljön.
 • Genomföra en bedömning av hittade riskers allvarlighetsgrad.       
 • Genomföra åtgärder vid behov.  
 • Följa upp genomförda åtgärder.  
 • Ge återkoppling på en arbetsplatsträff om resultatet från genomförda undersökningar, bedömningar av risker och eventuella åtgärder. 

Ta reda på hur fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ser ut inom din förvaltning eller bolag. 


Medarbetarens roll

Medarbetarens roll innebär att: 

 • Medverka till exempel vid undersökningar och bedömningar av risker. 
 • Delta vid genomförandet av åtgärder.  
 • Följa givna föreskrifter och instruktioner. 
 • Använda föreskrivna skyddsanordningar.  
 • Iaktta den försiktighet som behövs för att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet.   
 • Underrätta närmaste chef eller skyddsombudet när man hittar brister/risker i arbetsmiljön.

Skyddsombudets roll

Skyddsombudets roll innebär att samverka med chefen när det gäller att:

 • Planera, genomföra och dokumentera undersökningar i arbetsmiljön. 
 • Genomföra en bedömning av hittade riskers allvarlighetsgrad.       
 • Genomföra åtgärder vid behov.  
 • Följa upp genomförda åtgärder.  
 • Ge återkoppling på en arbetsplatsträff om resultatet från genomförda undersökningar, bedömningar av risker och eventuella åtgärder. 

Fastighetsägarens roll

 • De brister/risker som hittas vid en undersökning av arbetsmiljön och som kan kopplas till fastigheten och dess fasta installationer, till exempel ventilation och utrymningsvägar ska kommuniceras med fastighetsägaren.

HR-funktionens roll

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide.