Åldersmedvetet ledarskap och mentorsuppdrag

Kvinna i hälso- och sjukvårdskläder tittar in i kameran och ler.

Vi står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och ett ökat vårdbehov samtidigt som vi har brist på personal framför allt inom hälso-och sjukvården. Det är medarbetarna som är navet i våra verksamheter och som med sin kunskap och erfarenhet ska ge våra invånare en bra service och en god och säker vård.

I januari 2020 beslutade Personalutskottet att godkänna rapporten ”Senior arbetskraft i Västra Götalandsregionen”. Det innebär och vi ska arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare där yngre och äldre medarbetare trivs och stannar kvar. För att göra detta arbetar vi med åldersmedvetet ledarskap, attraktiva arbetsvillkor och genom ett pilotprojekt där seniora medarbetare är mentorer för yngre kollegor.

Introduktion till åldersmedvetet ledarskap

Introduktionens syfte är att öka chefers och HR:s kunskap om åldersmedvetet ledarskap och att utveckla arbetet med att ta tillvara senior kompetens inom VGR. Den består av några korta filmer och en guide för senior arbetskraft och innehåller:

  • åldersmedvetet ledarskap
  • det seniora medarbetarsamtalet
  • arbetsmiljö och kompetensutveckling oavsett ålder
  • flexibla anställningsvillkor för förlängt arbetsliv
  • mentorsuppdrag i senior kompetens

Om du arbetar inom VGR så logga in med ditt VGR-id. Introduktion till åldersmedvetet ledarskap

 


Pilotprojekt - Mentorskap i Senior kompetens

Pilotsatsningen Mentorskap i senior kompetens ges stimulansmedel under 2020-2023 så att våra verksamheter ska komma igång och våga pröva. Det ingår sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och biomedicinska analytiker och cirka 175 mentorer planeras delta under 2020-2023 i projektet.

Syftet är att ta tillvara seniora medarbetares kompetens, erfarenhet och kunnande genom att ge ett verksamhetsanpassat strukturerat stöd till nya oerfarna kollegor så att dessa kan utveckla sin professionella kompetens och bli trygga i sin yrkesroll. Nya kollegor får stöd i sin yrkesroll och de seniora medarbetarna motiveras att arbeta kvar på sin arbetsplats.

20 000 kronor per månad och mentor betalas ut till enheten där mentorn arbetar och innebär att tid kan avsättas för kompetensöverföring på ett strukturerat sätt under ett år. Det förväntas minska kostnader för nyrekrytering genom att både nya och seniora medarbetare arbetar kvar längre på sin arbetsplats och att kompetensen stannar kvar i verksamheten. Genom detta ges förutsättningar att komma igång och våga pröva för att sedan ta ställning till om det seniora mentorsuppdraget ska fortsätta i verksamheten.

Så här går det till: Enhetschef utser lämplig mentor i åldern 55-68 år och de adepter (ej studenter) som behöver mentorstödet. Enhetschefen kontaktar sedan projektledare för anmälan till pilotprojektet. Chef och mentor formar uppdraget gemensamt med stöd av projektledare. Det är bra med 1-3 adepter per mentor och adepterna kan vara nyutbildade eller andra oerfarna kollegor från annan verksamhet. Mentorn bör finnas tillgänglig för sina adepter i det dagliga arbetet och den tid som mentor avsätter för sina adepter anpassas efter adepternas individuella behov och enhetens förutsättningar.

Seminariedagar för mentorer: Mentorerna deltar tillsammans med andra mentorer från andra verksamheter i 2 - 3 seminariedagar för pedagogisk fördjupning under uppdragets 12 månader. Arbetsgivaren betalar lön och resekostnader och omställningsfonden finansierar övriga kostnader för seminarierna. Projektledare planerar och genomför seminariedagarna.

Anmälan till pilotprojektet sker kontinuerligt genom att enhetschef kontaktar projektledare och anmäler mentor och de adepter som planeras att ingå under mentorsåret. Inledande möte med enhetschef, mentor och projektledare genomförs för att gå igenom ramar och förutsättningar för mentorsuppdraget.

Utvärdering: Institutet för stressmedicin (ISM) ansvarar för en processinriktad utvärdering som kommer att utföras av forskare från Göteborgs Universitet i samarbete med ISM. Intervjuer med mentorer, chefer, adepter och projektledare genomförs kontinuerligt under projekttiden 2020-2023 och utvärderingen ska avrapporteras till VGR i juni 2024. VGR Akademin utvärderar personalomsättning och adepternas uppfattning av mentorstödet.

Rapport Senior arbetskraft i Västra Götalandsregionen

Guide - Senior arbetskraft


Kontakt

Niklas Bjarnemark
Projektledare för mentorskap i senior kompetens
0700-82 46 31
niklas.bjarnemark@vgregion.se