Projektstyrningsmodell för Västra Götalandsregionen - Projektilen

Projektstyrningsmodellen Projektilen beskriver hur VGR arbetar med projekt och används när en förändring behöver genomföras utanför ordinarie linjearbete eller processarbete och där förändringen är avgränsad i tid och uppgift.

Syfte och mål

Projektstyrningsmodellens syfte och mål är att uppnå en effektivare styrning, ökad samordning och bättre leveransförmåga av beslutade projekt.

Vi skiljer på två typer av projekt inom VGR:

  • Förvaltnings- och bolagsspecifika projekt vars omfattning och resultat berör en förvaltning eller ett bolag inom VGR.
  • Regionprojekt, projekt vars omfattning och resultat flera förvaltningar eller bolag.

Projektets faser

Projektprocessen startar när beslut tagits om att starta ett projekt. Projektstyrningsmodellen omfattar faserna initiera, planera, genomföra och avsluta.

  • Initiera – beskriver vad som ska genomföras.
  • Planera – beskriver hur det ska genomföras.
  • Genomföra – beskriver det projektorganisationen gör och levererar.
  • Avsluta – beskriver projektets resultat.

Varje fas inleds och avslutas med en beslutspunkt som behöver passeras för att komma vidare.

Roller i projekt

De centrala rollerna som finns i ett projekt är projektägare, styrgrupp, projektledning, projektgrupp, samt vid behov delprojektledare och referensgrupper.

Obligatoriska dokument

I ett projekt finns ett antal dokument som beskriver, avgränsar, leder och styr projektet. Inom VGR:s projektstyrningsmodell Projektilen är det obligatoriskt att ta fram projektdirektiv, projektplan och slutrapport. Mallar för projekt (kräver inloggning till VGR intranät) finns på VGR Intranät.