Policy för styrning

Ny styrmodell

Från årsskiftet 2023 gäller en ny politisk organisation i Västra Götalandsregionen. Den styrmodell som beskrivs i den nuvarande policy för styrning är inte i sin helhet aktuell. En ny policy för styrningar kommer beslutas under hösten 2023. Läs om den politiska organisationen.

Policy för styrning omfattar VGR:s samtliga nämnder och styrelser och majoritetsägda bolag. Den beskriver översiktligt de grundläggande principerna för styrning i VGR och visar att organisationens olika delar bildar en helhet. Policyn tar sin utgångspunkt i kommunallagen och dess bestämmelse om nämndernas ansvar för verksamheten. Policyn lägger grunden för styrande dokument/styrning på en mer detaljerad nivå.

Policy för styrning (diarienummer RS 2019-02491) innehåller grundläggande principer för styrning i Västra Götalandsregionen (VGR) och gäller för nämnder, styrelser och majoritetsägda bolag, fortsättningsvis skrivs nämnder och styrelser.

Policyn utgår från kommunallagens bestämmelse om nämndernas ansvar för verksamheten och att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Policyn omfattar också kravet på nämnderna att kontrollera, följa upp och säkra insyn i verksamhet som lämnas över till privata utförare genom avtal.

Nämnder och styrelser ska ha en styrning av verksamheten som säkerställer att värde för invånarna uppnås. Det innebär att:

 • uppdrag fullgörs och mål uppnås i enlighet med regionfullmäktiges beslut
 • överenskommelser, uppdrag och avtal genomförs
 • gällande lagar och andra författningar följs
 • styrande dokument för Västra Götalandsregionen efterlevs
 • verksamheten är effektivt och ändamålsenligt organiserad
 • den interna kontrollen är tillräcklig.

Nämnders och styrelsers styrning ska vara tillräcklig för att planera verksamheten utifrån givna uppdrag och resurser, genomföra verksamheten, följa upp verksamheten utifrån väsentliga aspekter samt analysera verksamheten som grund för åtgärder och fortsatt utveckling.

Intern kontroll

Intern kontroll är en del av styrningen i VGR och ett redskap för ständiga förbättringar. Riktade kontroller utförs för att inom rimliga gränser säkerställa att styrningen är tillräcklig, att målen med verksamheten kan nås och att detta sker på ett effektivt sätt. Det gäller oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller av en privat utförare.

Alla nämnder och styrelser ska årligen besluta om en plan för intern kontroll samt följa upp beslutade kontroller.

Styrprinciper i VGR

Regionfullmäktige beslutar om politiska organisation inför varje ny mandatperiod. Beslutet beskriver vilka styrprinciper som ska gälla, till exempel ägare, beställare och utförare.

Med utgångspunkt i gällande styrprinciper beskriver Policy för styrning relationerna mellan regionfullmäktige och nämnder/styrelser, regionstyrelsen och andra nämnder/styrelser, nämnder/styrelser och andra aktörer samt relationen mellan nämnden/styrelsen och dess förvaltning. Policyn beskriver också vilka konsekvenser relationerna ger för styrningen

Regionfullmäktige 

Regionfullmäktige tillsätter de nämnder och styrelser som utöver regionstyrelsen behövs för att fullgöra Västra Götalandsregionens uppgifter samt beslutar om reglementen för nämnders/styrelsers verksamhet och arbetsformer.

Regionfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer för verksamheten, budget och andra styrande dokument. Regionfullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser.

Policyn innehåller grundläggande principer för styrning i Västra Götalandsregionen. Policyn gäller för nämnder, styrelser och kommittéer samt majoritetsägda bolag. I detta dokument skrivs fortsättningsvis nämnder och styrelse.

Regionstyrelsen

 • Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över nämnder och styrelser och vakar över att Västra Götalandsregionen fullgör sina åligganden inom olika verksamheter utifrån fullmäktiges beslut samt enligt lag och andra författningar.
 • Regionstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar för Västra Götalandsregionens samlade verksamhet
 • Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar för samordning av verksamheter som bedrivs i egen regi
 • Regionstyrelsen svarar för ägarstöd till verksamheter i egen regi samt övergripande samordning av stöd- och servicefunktioner. 
 • Regionstyrelsen  företräder Västra Götalandsregionen i egenskap av vårdgivare för hälso-och sjukvårdsverksamheter i egen regi.

Nämnder och styrelser

Utifrån det ansvar som regionfullmäktige har fördelat i reglementen tecknar nämnder och styrelser överenskommelser med varandra samt avtal med andra aktörer. Nämnder och styrelser ska rapportera till regionfullmäktige enligt regionstyrelsens anvisningar.

Beställningar och uppdrag, i form av överenskommelser, tecknas inom Västra Götalandsregionen eller med av Västra Götalandsregionen majoritetsägda bolag.

Nämnder och styrelser styr sina verksamheter genom att besluta om bland annat detaljbudget, instruktion till förvaltningschef/VD samt andra styrande dokument. I en delegeringsordning kan nämnden/styrelsen överföra beslutsrätt i vissa frågor till annan, till exempel en enskild ledamot eller till en tjänsteperson.

Nämnder och styrelser ska säkerställa den egna styrningen genom löpande uppföljning och riktade kontroller.

Förvaltningschef eller VD

Förvaltningschef eller VD ansvarar under nämnd/styrelse för att uppdraget utförs.