Organisation och verksamhet

Västra Götalandsregionen styrs av politiska beslut som fattas av folkvalda politiker i styrelser och nämnder. Regiondirektören, som högsta tjänsteperson, ansvarar för samordning av VGR:s samtliga verksamheter.

Den politiska organisationen omfattar regionfullmäktige samt alla nämnder, styrelser, kommittéer, utskott och beredningar. De beslutar om verksamheternas ekonomiska ramar, inriktning och mål med mera.

Mer information om hur Västra Götalandsregionen styrs politiskt

Verksamheternas organisation

Västra Götalandsregionens tjänstemannaorganisation

Västra Götalandsregionens verksamheter leds av regiondirektören. Regiondirektörens uppdrag är att genomföra de politiska besluten tillsammans med Västra Götalandsregionens drygt 57 000 anställda.

Verksamheterna är organiserade i förvaltningar och bolag som alla har en politisk styrelse. Exempel på förvaltningar är sjukhusen, Närhälsan, Folktandvården, Västarvet och Koncernkontoret. Exempel på bolag är GöteborgsOperan och Västtrafik.

Inom förvaltningarna och bolagen utförs olika typer av verksamheter. Den operativa verksamheten leds av en förvaltningschef (eller vd för bolagen), som arbetar utifrån de politiska beslut som fattats i respektive nämnd/styrelse. Verksamhetens ledning har också ansvar för att ta fram underlag till sin nämnd eller styrelse.  

Förvaltningen Koncernkontoret leds av regiondirektören och arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionens förtroendevalda, dels koncernövergripande och dels med direkt förvaltningsstöd för ett antal politiska organ.

Regiondirektören leder två koncernledningsgrupper med representanter från de större verksamheterna. Grupperna arbetar med övergripande, strategiska frågor. De två grupperna är: 

  • Koncernledning hälso- och sjukvård
  • Koncernledning regional utveckling

Till stöd i koncernövergripande frågor har regiondirektören även koncernstabsledningen.

Kontakt koncernstabsledningen

Alla verksamheter