Kommunalförbund

Västra Götalandsregionen (VGR) är medlem i fyra kommunalförbund och har ett formaliserat samarbete med de fyra kommunalförbunden som samlar kommuner inom olika geografiska delar av Västra Götaland.

Ett kommunalförbund är en egen juridisk person och en form för samverkan mellan de kommuner och/eller regioner som är medlemmar i kommunalförbundet. Ett förbundsfullmäktige eller en förbundsdirektion är högsta beslutande församling i ett kommunalförbund.

Kommunalförbund som VGR är medlem i

VGR är medlem i fyra kommunalförbund. 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (Skandionkliniken)

Tolkförmedlingen Väst

 

Nedan hittar du VGR:s kontaktpersoner på tjänstemannanivå gentemot kommunalförbunden där VGR är medlem.

Annika Mårtensson

Svenskt Ambulansflyg och Svensk Luftambulans

Telefonnummer

Vakant

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling

Fredrik Bärg

Tolkförmedlingen Väst

Telefonnummer

Annika Andersson

Kommunalförbund allmänt

Telefonnummer

Kommunalförbund som VGR har formaliserad samverkan med

I Västra Götaland finns fyra kommunalförbund som består av medlemskommuner från olika geografiska delar av regionen. VGR har en formaliserad samverkan inom en rad olika områden med dessa fyra kommunalförbund.

Fyrbodals kommunalförbund 

Skaraborgs kommunalförbund 

Göteborgsregionen (GR)

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

VästKom är de västsvenska kommunalförbundens samorganisation. De 16 ledamöterna i VästKoms styrelse är också kommunalförbundens ledamöter i det med VGR gemensamma samverkansorganet  Beredningen för Hållbar Utveckling, BHU. 

VästKom

Beredningen för hållbar utveckling, BHU