Aktuellt

Aktuellt - Västra Götalandsregionen

 • Publicerad:
  Kraftfull satsning på cirkulärt företagande i Västsverige

  Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU) i VGR tar nu ett kraftfullt steg mot en mer hållbar och konkurrenskraftig framtid för företag i Västra Götaland. Med en investering på 9 miljoner kronor siktar man på att främja övergången till lönsamma cirkulära affärsmodeller som integrerar digital utveckling, en strategi som EU framhåller som avgörande för hållbart entreprenörskap.

 • Publicerad:
  VGR en aktör i statens innovationsprogram Shift2Access

  Impact Innovation är Sveriges stora innovationssatsning för 2030-talet som ska öka takten i den gröna omställningen och stärka vår internationella konkurrenskraft. VGR är en av aktörerna i Shift2Access, ett av fem program som handlar om hållbar samhällsbyggnad och mobilitet.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 27 februari 2024

  Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 27 februari bland annat om nya patientavgifter från och med 1 april. Fullmäktige beslutade också om avgiftsfri vaccination för personer som inte har tillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta, om krigsplacering av medarbetare i Västra Götalandsregionen samt att avsluta planeringen av närsjukhuset på Wieselgrensplatsen i Göteborg.

 • Publicerad:
  Minskade kostnader för hyrbemanning i vården

  Under 2023 minskade Västra Götalandsregionen (VGR) sina kostnader för inhyrd bemanning i vården. Det visar rapporten Bemanningstrenden från Sveriges Kommuner och Regioner.

 • Publicerad:
  VGR:s hälsning till Ukraina efter två år av krig

  Lördagen den 24 februari är det två år sen Ryssland invaderade Ukraina. Västra Götalandsregionen flaggar under dagen med ukrainsk flagga för att visa solidaritet med krigets offer.

 • Publicerad:
  Bokslut 2023: Mer samarbete när VGR tacklar ekonomiska utmaningar

  Västra Götalandsregionen (VGR) redovisar ett negativt resultat på -918 miljoner kronor (mnkr) för 2023. Det är 967 mnkr bättre än det budgeterade minusresultatet. Högre skatteintäkter, riktade statsbidrag och en positiv värdeutveckling på börsen har mildrat underskottet. Hälso- och sjukvården har haft de största ekonomiska utmaningarna.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 6 februari 2024

  Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 6 februari 2024 bland annat att ge klartecken för nybyggnation av en tågdepå, att godkänna ett genomförandeavtal för kollektivtrafik på Norra Älvstranden och att föreslå till Socialdepartementet att ändra lagen om handel med läkemedel. Regionstyrelsen fick också ta del av en slutrapport om förbättrad tillgänglighet till BUP genom En väg in.

 • Publicerad:
  En miljon till läsfrämjande insatser i Västra Götaland

  Västra Götalandsregionens kulturnämnd har beslutat att satsa 1 miljon kronor på läsfrämjande insatser. Medlen ska särskilt riktas till ovana läsare i socioekonomiskt utsatta områden. Insatserna genomförs av studieförbund runt om i Västra Götaland under 2024.

 • Publicerad:
  Hyrorna knäcker kulturen – nu tillsätts utredning

  Många kulturverksamheter brottas med stora ekonomiska utmaningar på grund av kraftigt stigande lokalkostnader. Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen tillsätter nu en utredning som ska titta på alternativa hyresmodeller för kultursektorn. Utredningen ska även undersöka hur kulturen värdeskapande kan synliggöras.

 • Publicerad:
  Kulturnämnden ger ytterligare krisstöd till ukrainska konstnärer

  Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har beslutat om ytterligare 300 000 kronor för krisresidens med anledning av kriget i Ukraina. ”Kriget fortsätter och behoven består” säger Alex Bergström, ordförande i kulturnämnden.

 • Publicerad:
  Innovation ska bidra till att minska kompetensbrist i skola och vård

  Behovet av att hitta rätt kompetens i offentlig sektor är i dag vår största arbetsmarknadsutmaning. Därför beviljar miljö- och regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen 14,7 miljoner kronor till sex projekt som ska förbättra kompetensförsörjningen i offentlig sektor. Projekten ska bland annat genomföra skräddarsydda utbildningar inom praktisk AI-tillämpning för vårdpersonal, öka användningen av digital teknik inom äldreomsorgen och utveckla karriärvägar inom förskola.

 • Publicerad:
  Industridagen kommer till Göteborg 23 september!

  Med Industridagen 2024 välkomnar Industrirådet på nytt Sveriges beslutsfattare för diskussion och inspiration om vad vi tillsammans behöver åstadkomma för att Sverige ska fortsätta vara en konkurrenskraftig, innovativ och robust industrination.

 • Publicerad:
  Nationellt avtal om hyrbemanning

  Den 16 februari ansluter sig Västra Götalandsregionen (VGR) till det nationella avtalet om hyrbemanning inom hälso- och sjukvården. Avtalet är en viktig del i regionernas arbete med att minska kostnaderna och beroendet av inhyrd bemanning.

 • Publicerad:
  Västra Götalandsregionen vill gå vidare i planen mot nya spår mellan Borås och Göteborg

  Frågan om järnväg Göteborg-Borås har pågått länge. I höstas kom det välkomna beskedet från regeringen att järnvägen Göteborg-Borås återigen var aktuell för utbyggnad och att regeringen har avsatt 43,5 miljarder för detta. Därefter har det förts diskussioner mellan Västra Götalandsregionen och direkt berörda kommuner – Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd och Borås samt Trafikverket för att hitta den bästa lösningen och säkra den viktiga järnvägen.

 • Publicerad:
  IT-störning åtgärdad

  Den IT-störning som drabbade Västra Götalandsregionen (VGR) under onsdagen är åtgärdad. Störningen medförde att anställda hade problem med att logga in och cirka 2000 användarkonton var i olika utsträckning berörda.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 23 januari 2024

  Det finns nu majoritet i regionstyrelsen för ett förslag om nya patientavgifter i Västra Götalandsregionen. Detta efter att regionstyrelsen behandlat det återremitterade förslaget från regionfullmäktige. Regionstyrelsen beslutade också att begära dispens från nya regler för dygnsvila för ambulanshelikopterns verksamhet och att godkänna en ny regional energiöverenskommelse.

 • Publicerad:
  Ny energiöverenskommelse i Västra Götaland: ”Ett viktigt steg”

  Kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen har slutit en överenskommelse om att agera gemensamt för att snabba på utbyggnaden av el i de 49 kommunerna. Det är viktigt eftersom Sveriges framtida konkurrenskraft är beroende av västsvensk industri och industrin av fossilfri el. Elförsörjningen måste lösas annars förloras inte bara nyinvesteringar utan även befintligt näringsliv och jobb.

 • Publicerad:
  Dags att Hitta hem i Dalsland

  Invånarnas upplevelse av livskvalitet har höga värden i Dalsland och det finns många dalslänningar som brinner för att lyfta och visa upp landskapets attraktivitet. Nu samlas Västra Götalandsregionen tillsammans med en mängd aktörer i en bred satsning, "Hitta hem i Dalsland" för att få nya invånare att flytta till landskapet.

 • Publicerad:
  Regionstyrelsen 19 december 2023

  Regionstyrelsen fattade på sitt sammanträde 19 december 2023 bland annat beslut om att godkänna en extern granskning av sjukhusens ekonomi, att läkemedelsleveranser till sjukhus ska ske i egen regi och om en ny uppdaterad epidemi- och pandemiberedskapsplan.