Det här är ledningssystemet

Det koncernövergripande ledningssystemet gör det tydligare hur chefer och medarbetare ska agera för att uppnå bästa möjliga resultat och hur organisationens olika delar hänger ihop och bildar en helhet.

Västra Götalandsregionen (VGR) är en politiskt styrd organisation som finns till för invånarna i Västra Götaland. VGR ansvarar för att invånarna har tillgång till hälso- och sjukvård, verkar för hållbar regional utveckling och ansvarar för att det finns kollektivtrafik i Västra Götaland. Verksamheten styrs av lagar och förordningar som är beslutade av riksdagen eller statliga myndigheter.

Västra Götalandsregionens valda politiker styr verksamheten genom att besluta om verksamheternas inriktning, ekonomi, mål och prioriteringar. Dialog med invånare och samarbete med andra aktörer är nödvändiga för att uppnå bästa möjliga resultat.

Ledningssystemet syftar till att göra tydligt på övergripande nivå hur chefer och medarbetare ska agera utifrån de förutsättningar som ges. Ledningssystemet utgår från den politiska organisationen och den policy för styrning som regionfullmäktige har beslutat. Policyn lägger grunden för styrande dokument/styrning på en mer detaljerad nivå och visar att organisationens olika delar bildar en helhet, exempelvis genom samspel mellan nämnder och styrelser.

I ledningssystemet beskrivs förvaltningarnas organisation och några av de ledande roller som finns. Organisationen ska arbeta processorienterat och det finns koncernövergripande grupper som bidrar i styrning och ledning. Samverkan med externa aktörer sker i olika former utifrån verksamhetens art, lagreglering och vad som ska uppnås.

Ledningssystemet är på koncernövergripande nivå och ska revideras årligen.

Patrik Johansson

Telefonnummer