Modeller för samspel mellan nämnder och styrelser

För att få en likartad hantering av gemensamma tjänster som nyttjas av samtliga verksamheter finns politiskt beslutade modeller för samspel. Dessa reglerar relationen mellan de som tillhandahåller en tjänst och de som använder tjänsten.

IS/IT styrmodell

Syfte, mål avgränsningar

Syfte: Styrning av IS/IT genom regional samverkan och samspel mellan verksamheterna och IT. Modellen beskriver beslutsgång samt styrning avseende förvaltning och utveckling av IS/IT-stöd

Mål: Effektiv användning och nytta av IS/IT.

Avgränsning: Modellen gäller för samtliga nämnder och styrelser inklusive majoritetsägda bolag förutom Västtrafik.

Principer:

 • kundnytta ska vara överordnad IS/IT
 • helheten prioriteras före delarna
 • endast en IS/IT-lösning ska finnas för varje verksamhetsfunktion
 • standardiserade produkter, tjänster eller lösningar ska vara huvudalternativet vid anskaffning
 • att ge användaren rätt tjänst, rätt information vid rätt tillfälle, på rätt plats och på rätt sätt
 • VGR IT levererar volymbaserade och icke volymbaserade tjänster till självkostnadspris.

Roller, ansvar, beredning och beslut

Ägare: Regiondirektören äger modellen och har delegerat ägarskapet till IS/IT-direktören. (dnr RS 150-2015 §15)

Berörda: Samtliga nämnder och styrelser inklusive majoritetsägda bolag förutom Västtrafik. Förvaltningarna/bolagen företräds av objektägare V och objektledare V

Intern serviceleverantör: VGR IT är enda leverantör av IT inom VGR (exklusive Västtrafik) VGR IT företräds av objektägare IT och objektledare IT.

Beredning: IS/IT-ledning hälso- och sjukvård, beredningsfunktionen och objektstyrgrupperna är beredande till IS/IT-strategisk ledning och fattar även beslut i en del frågor som de har mandat till.

Beslut: IS/IT strategisk ledning med regiondirektören som ordförande och beslutsfattare i de frågor som IS/IT strategisk ledning har mandat att fatta beslut om. (uppdragshandling RS 2016-203)

Annat: I objekten sker överenskommelser i form av SLA IT* för IT-tjänster som är icke volymbaserade. Volymbaserade tjänster avropas direkt av förvaltningar/bolag. Finansiering av förvaltnings/bolagsspecifik utveckling sker med så kallad vinden-pengar direkt från förvaltningar/bolaget efter avstämning med objekt.

*Service Level Agreement IT – avtal mellan verksamhet och IT om IT-tjänster och dess innehåll)

Styrande dokument

 • Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören (2015-03-31 §85, dnr RS 1200-2009)
 • Ny struktur för styrning av IS/IT i VGR (dnr RS 150-2015)
 • Styrmodell för IS/IT VGR 3.1 (dnr RS 01164-2016)
 • Långsiktig finansieringsmodell för IS/IT, Regionstyrelsen (2015-05-05 §127)

Servicesamspelet

Syfte, mål avgränsningar

Syfte: Förbättra samspelet mellan de tre parterna servicenämnden, nämnder och styrelser samt ägaren för att skapa högre tillit och förtroende, totala servicekostnaderna i VGR ska minska, tydligare ägarstyrning, effektivisering ska leda till lägre priser

Mål: Kvalitet och produktivitet samt ökad standardisering i tjänsterna

Avgränsning: Gäller tjänster som servicenämnden levererar i egen eller extern regi enligt serviceöverenskommelser med nämnder och styrelser

Principer: Tydligt ansvar som är fördelat mellan tre parter: utförare, beställare och ägare. Det finns tre tjänstekonstruktioner, ägarstyrd tjänst, fast tjänsteöverenskommelse med normalintervall och styckprisavrop. Självkostnader är underlag för tjänsternas priser, ett regionpris ska gälla, transparens i uppföljning.

Roller, ansvar, beredning och beslut

Ägare: Regionstyrelsen

Berörda: Samtliga nämnder och styrelser samt majoritetsägda bolag

Intern serviceleverantör: Regionservice

Beredning: Görs av de tre parterna och kundrådet för intern service, arbetet följer ledningsstrukturen för servicesamspelet i VGR. (dnr RS 2016-00601)

Beslut: Regiondirektören beslutar om prislista och tjänstekatalog. Omfattning av respektive nämnd/styrelses beställning fastställs i serviceöverenskommelse.

Styrande dokument

 • Regionfullmäktiges beslut om ny styrmodell för Regionservice (2014-06-09-10 §94, dnr RS 18-2013, RS 3793- 2014).
 • Regiondirektörens beslut om ledningsstrukturen för servicesamspelet (2016-11-02 dnr RS 00601-2016)
 • Regiondirektörens beslut om prislista och tjänstekatalog, revideras årligen. Finns på kundrådets webbplats på Insidan

Internhyresmodellen

Syfte, mål avgränsningar

Syfte: Skapa kostnadsansvar och sparsamhet i nyttjandet av lokalresurser samt ge en rättvisande bild av större investeringars hyreskonsekvenser

Mål: Enkel tillämpbar, rättvisande och accepterad hyressättning

Avgränsning: Modellen omfattar all hyressättning inom VGR förutom

 • externt inhyrda lokaler
 • konkurrensutsatt verksamhet i egna lokaler
 • externa hyresgäster i egna lokaler
 • parkeringsplatser.

Principer:

 • självkostnadsbaserad modell över tid och som helhet
 • lika hyra för lika lokal oavsett läge
 • differentierade hyresnivåer efter lokal och modernitet
 • skapa möjlighet för hyresgäster att frånträda överflödiga lokaler
 • eliminera hyresbidrag till verksamheterna.

Roller, ansvar, beredning och beslut

Ägaren: Internhyresmodellen är beslutad av regionfullmäktige och ägs av regionstyrelsen.

Berörda: Samtliga nämnder och styrelser (med undantag enligt punkten "Avgränsning").

Intern serviceleverantör: Västfastigheter ansvarar för internhyresmodellens praktiska tillämpning

Beredning: Tillämpningsanvisningar tas fram varje år. De bereds av Västfastigheter och Koncernkontoret samt förankras i kundrådet för internservice. Därefter beslutas de av ekonomidirektör.

Styrande dokument

 • Den av regionfullmäktige beslutade internhyresmodellen, (RF 2012-10-22-23 § 176, dnr RS 236-2011), beslutsunderlag Översyn av VGR:s investeringsprocess, investeringsmodell och internhyresmodell.
 • Riktlinje Tillämpning av internhyresmodell uppdateras årligen.

Företagshälsovård

Syfte, mål avgränsningar

Syfte: En likvärdig företagshälsovård för alla anställda

Mål: Utveckla friska, hälsofrämjande och attraktiva arbetsplatser. Stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Avgränsning: Hälsan & Arbetslivet arbetar med den arbetsrelaterade ohälsan, inte traditionell sjukvård.

Principer: Abonnemang på grundtjänster utifrån antal anställda, finansieras av nämnder och styrelser samt majoritetsägda bolag. Tjänster som kräver företagshälsovårdskompetens ska alltid köpas av Hälsan & Arbetslivet.

Roller, ansvar, beredning och beslut

Ägaren: Regionstyrelsen.

Berörda: Samtliga nämnder och styrelser med personalansvar samt majoritetsägda bolag.

Intern serviceleverantör: Nämnden för hälsan och stressmedicin

Beredning: Kundråd för företagshälsovård består av representanter för ägare, beställare och utförare. Det ska följa upp riktlinjer avseende företagshälsovård, föreslår förändringar och prisjusteringar.

Beslut: Regionstyrelsen beslutar om riktlinjer Företagshälsovård, personalutskottet beslutar om revidering av riktlinjer. Regiondirektören beslutar om pris på grundtjänsterna.

Styrande dokument

 • Regionstyrelsens beslut om riktlinjer Företagshälsovård (2013-06-18 §171 dnr RS 00751-2011)
 • Personalutskottets beslut om justering av riktlinjer (2015-01-21 §6 dnr RS 00751-2011) 

Länkar

Leman Isik

Telefonnummer

Kontor: 070 - 082 40 82