Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Politisk organisation

Här beskrivs hur Västra Götalandsregionen styrs på politisk nivå. Syftet är att ge en översiktlig bild av organisationen och dess styrning, för att man sedan ska kunna fördjupa sig i reglementen, bolagsordningar och andra styrande dokument.

Beskrivningen utgår från regionfullmäktiges beslut om den politiska organisationen för mandatperioden 2019 – 2022 (Dnr RS 2016-01719).

Reglerat i lag

Kommunallagen (2017:725) anger ramarna för hur styrning ska och får utformas i landsting (region) och kommuner. I kommunallagen regleras bland annat vilka politiska organ som måste finnas. För Västra Götalandsregionen (VGR) innebär det regionfullmäktige och regionstyrelsen. I lag om patientnämndsverksamhet anges att det ska finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Fullmäktige kan i övrigt besluta om vilka nämnder som ska finnas.

Möjligheten att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform regleras också i kommunallagen. VGR har sex hel- eller majoritetsägda bolag och är minoritetsägare i ytterligare ett antal bolag.

I kommunallagen anges att fullmäktige ska ha en arbetsordning och att fullmäktige ska besluta om reglementen med föreskrifter om nämnders verksamhet och arbetsformer. Reglementena ska fördela och förtydliga nämnders ansvar och förutsättningar.
Ordet nämnd är i detta dokument samlingsnamn för nämnd och styrelse (används så i kommunallagen).

Läs mer:

Beslutet om styrmodellen

Regionfullmäktige är VGR:s högsta beslutande organ och beslutar om hur den politiska organisationen ska se ut. När VGR bildades utformades den politiska organisationen utifrån två bärande principer:

 • Politikernas roll som befolkningsföreträdare
 • "Kommunernas region"

Politikernas roll som befolkningsföreträdare var grunden för den modell som skapades med beställare och utförare och där beställarnämnderna skulle beställa vård för invånarna i ett geografiskt område. Tanken om "kommunernas region" var den andra principen som hade stor inverkan på den politiska organisationen. Kommunerna sågs som en vital part i arbetet med att utveckla Västra Götaland och det var viktigt att ha en ständig dialog mellan kommun och region.

När regionfullmäktige beslutade om ny politisk organisation 2018 inför mandatperioden 2019-2022 uttalades i underlaget:
"Västra Götalandsregionens övergripande styrmodell ska även fortsättningsvis organiseras utifrån beställare, utförare och ägare." (RS 2016-01719)

Det konstateras i underlaget att "styrmodeller utvecklas i en ständigt pågående process. Det är av grundläggande betydelse för demokratin att styrmodellen kontinuerligt granskas och diskuteras så att förbättringar successivt kan genomföras".

Centrala begrepp i styrmodellen för Västra Götalandsregionen

Centrala begrepp i VGR:s styrmodell är ägare, beställare och utförare. Dessa begrepp har inte sitt ursprung i kommunallagen utan används för att beskriva styrningen i VGR. I stora drag kan det beskrivas enligt nedan:

Ägare

Ägaren ansvarar för helheten. I reglemente för regionstyrelsen tydliggörs rollen som ägare för verksamheten som bedrivs i egen regi.

Systemägare

Systemägarskapet innebär att bevaka och initiera långsiktiga frågor kring utveckling och inriktning samt strategier för den regionfinansierade verksamheten inom ansvarsområdet. Systemägarskapet är oberoende av om verksamheten bedrivs i egen regi eller av andra aktörer.

Beställare (uppdragsgivare)

Beställaren finansierar och anger inriktningen för regionfinansierad verksamhet inom hela regionen eller ett begränsat geografiskt område. Beställaren följer upp och utvärderar att inriktningen följs. Beställarens arbete följer de mål och riktlinjer som ges av regionfullmäktige, regionstyrelsen och systemägaren.

Utförare

Utföraren ska göra det som man kommer överens om i beställning/uppdrag. De finns både inom VGR (egen regi och i ägda bolag) och externt. Externa utförare kan vara såväl privata företag som andra typer av organisationer. Utförarna har ansvar för att följa upp att de gör det som beställts.

Utförare av stöd och service

Utförare av stöd och service är de nämnder vars uppgift är att erbjuda interna tjänster till andra nämnder. Dessa styrs genom särskilt beslutade modeller.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige ansvarar som ägare för hela organisationen och hur den fungerar. Regionfullmäktige består av folkvalda politiker. Regionfullmäktige ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer för verksamheten, budget och andra styrande dokument. Regionfullmäktige tillsätter nämnder, beslutar om reglementen för nämnders verksamhet och arbetsformer och beslutar om ägardirektiv för majoritetsägda bolag.

Läs mer:

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen

 • leda och samordna förvaltningen av landstingets (regionens) angelägenheter
 • ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Det innebär att regionstyrelsen

 • utövar uppsiktsplikt över övriga nämnder och vakar över att nämnderna fullgör sina åligganden utifrån regionfullmäktiges beslut samt enligt lag och andra författningar
 • tar initiativ för en effektiv förvaltning och utveckling av VGR:s verksamheter.

Regionstyrelsen har enligt kommunallagen ett särskilt ansvar att

 • bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av regionfullmäktige
 • ha hand om den ekonomiska förvaltningen
 • verkställa fullmäktiges beslut.

Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar för samordning av verksamheter som bedrivs i egen regi. Det innebär att regionstyrelsen

 • beslutar om riktlinjer för verksamhet i egen regi utifrån regionfullmäktiges eller behöriga nämnders inriktningsbeslut
 • svarar för ägarstöd till verksamheter i egen regi samt övergripande samordning av stöd- och servicefunktioner
 • utövar ägarskap för all verksamhet som bedrivs i egen regi
 • är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen för vård i egen regi.

Regionstyrelsens utskott

Regionstyrelsen har enligt sitt reglemente två utskott, ägarutskottet och personalutskottet, för att förbereda ärenden inför beslut i regionstyrelsen. Regionstyrelsen har också delegerat viss beslutsrätt till utskotten.

Läs mer:

Styrmodellen inom hälso- och sjukvård

Systemägare

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen är

 • VGR:s ledande hälso- och sjukvårdspolitiska organ
 • systemägare för den samlade regionfinansierade hälso- och sjukvården och tandvården. Systemägarskapet innebär ett ur befolkningsperspektiv övergripande ansvar för invånarnas tillgång till vård samt för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet. Systemägarskapet innebär också att bevaka och initiera långsiktiga utvecklings-och inriktningsfrågor samt strategier för den regionfinansierade hälso- och sjukvården.

Beställare

Hälso- och sjukvård beställs av fem geografiskt indelade hälso- och sjukvårdsnämnder, (beställarnämnder). Dessa fem är norra, södra, västra, östra och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.

Nämnderna har

 • befolkningsansvar inom det egna geografiska området
 • ansvar för att beställa och upprätta vårdöverenskommelser och genomföra upphandlingar av vård (primärvård, tandvård och sjukhusvård och annan specialiserad sjukvård).

Nämndernas arbete ska utgå från analyser av befolkningens behov och dialog med invånare och samarbetspartners.

Utförare

Ett antal utförarstyrelser utför hälso-och sjukvård i egen regi. Utförarstyrelsernas arbete sker utifrån vårdöverenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna och i övrigt enligt de mål och anvisningar som anges av regionfullmäktige, regionstyrelsen och hälso-och sjukvårdsstyrelsen.

Utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård i egen regi

 • Sjukhusen i Väster
 • NU-sjukvården
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Skaraborgs sjukhus
 • Södra Älvsborgs sjukhus
 • Habilitering & Hälsa
 • Tandvård
 • Närhälsan
 • Regionhälsan

Dessutom finns ett antal privata utförare. Flest finns inom primärvården med stöd i regionfullmäktiges beslut att införa vårdval i enlighet med lagen om valfrihetssystem.

Läs mer:

Styrmodellen inom regional utveckling och kollektivtrafik

Systemägare och beställare (uppdragsgivare)

Inom regional utveckling har fyra nämnder både rollen som systemägare och rollen som beställare/uppdragsgivare. I respektive nämnds reglemente beskrivs detta på följande sätt:

 • Regionutvecklingsnämnden är Västra Götalandsregionens ledande politiska organ inom regional utveckling. Nämnden är systemägare inom regional utveckling och ska fullgöra de uppgifter som följer av Västra Götalandsregionens ansvar för den regionala utvecklingen samt de mål och den inriktning som regionfullmäktige och regionstyrelsen anger. Nämnden ger uppdrag till Västra Götalandsregionens utförare och andra utförare inom området.
 • Miljönämnden är Västra Götalandsregionens ledande politiska organ inom miljöområdet. Nämnden är systemägare och har ett strategiskt och samordnande ansvar för Västra Götalandsregionens interna miljöarbete samt ett ansvar för den långsiktiga strategiska miljöutvecklingen i Västra Götaland utifrån det regionala utvecklingsuppdraget. Nämnden ska verka i enlighet med de mål och den inriktning som regionfullmäktige och regionstyrelsen anger. I ansvaret ingår uppdrag till Göteborgs botaniska trädgård och Västkuststiftelsen.
 • Kulturnämnden är Västra Götalandsregionens ledande politiska organ inom kulturområdet. Nämnden arbetar utifrån de mål, uppdrag och riktlinjer som fullmäktige beslutar. Nämnden är systemägare för den samlade regionfinansierade kulturen. Rollen som systemägare innebär ett ansvar för att invånarna ges möjlighet till deltagande och upplevelser inom ett demokratiskt kulturliv. Rollen innebär även ett ansvar att bidra till goda förutsättningar för skapande verksamhet. Kulturnämnden ska genom uppdrag ange inriktning och ekonomiska förutsättningar för de kulturverksamheter som Västra Götalandsregionen ansvarar för eller bidrar till. I kulturnämndens ansvar ingår även folkbildningsverksamhet.
 • Kollektivtrafiknämnden är Västra Götalandsregionens ledande politiska organ inom kollektivtrafikområdet. Nämnden är systemägare för det regionfinansierade kollektivtrafiksystemet. Nämnden ska fullgöra de uppgifter som följer av Västra Götalandsregionens ansvar för den regionala kollektivtrafiken. Nämnden är Västra Götalandsregionens beställare av kollektivtrafik. Arbetet sker i enlighet med de mål och anvisningar som anges av regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Utförare

Utförarna inom regional utveckling består både av bolag och förvaltningar inom VGR och av organisationer i det geografiska området Västra Götaland. Organisationer utanför koncernen kan stödjas med organisationsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag.

Utförarstyrelser i egen regi och uppdragsgivare

 • Naturbruksgymnasierna, uppdrag från regionutvecklingsnämnden
 • Botaniska trädgården, uppdrag från miljönämnden
 • Folkhögskolorna, uppdrag från kulturnämnden
 • Styrelsen för kulturutveckling, uppdrag från kulturnämnden

Majoritetsägda bolag och uppdragsgivare

 • Turistrådet Västsverige AB, uppdrag från regionutvecklingsnämnden
 • GöteborgsOperan AB, uppdrag från kulturnämnden
 • Göteborgs Symfoniker AB, uppdrag från kulturnämnden
 • Regionteater Väst AB, uppdrag från kulturnämnden
 • Film i Väst AB, uppdrag från kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden
 • Västtrafik AB, uppdrag från kollektivtrafiknämnden

Utförarstyrelsernas arbete sker enligt de mål och anvisningar som anges av regionfullmäktige och regionstyrelsen samt utifrån uppdrag som ges av beställarnämnden/uppdragsgivaren.

Läs mer:

Utförare service

Interna tjänster till VGR:s verksamheter är organiserade i ett antal nämnder. Tjänsterna är obligatoriska att använda och beställs utifrån en tjänstekatalog/prislista. Den koncerngemensamma inköpsfunktionen ska användas men är utan kostnad för de som använder den.

Nämnder som ansvarar för interna tjänster:

 • Servicenämnden – till exempel lokalvård, tvätt, transporter, löne- och ekonomiservice
 • Fastighetsnämnden- lokaler
 • Nämnd för hälsan och stressmedicin – företagshälsovård
 • Regionstyrelsen - IT, inköp

Läs mer:

Andra politiska organ

Patientnämnderna

Patientnämnderna ska stödja och hjälpa patienter som har synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården. De fem patientnämnderna ansvarområden är geografisk uppdelade inom Västra Götaland utifrån de 49 kommunernas geografi. Lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården reglerar verksamheten.

Revisorskollegiet

Revisorerna är regionfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av all verksamhet som VGR ansvarar för. Revisorerna avger varje år en revisionsberättelse till regionfullmäktige som underlag för regionfullmäktiges prövning av ansvarsfrihet. Ansvaret regleras i kommunallagen.

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Krisledningsnämnden har ingen löpande verksamhet utan är verksam endast under extraordinära händelser i fredstid. Nämnden får vid sådana händelser fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder.

Arkivnämnden

Arkivnämnden är en gemensam nämnd som finns i Göteborgs stads politiska organisation (värdkommun). Arkivnämnden är arkivmyndighet för VGR och Göteborgs stad. Ansvaret regleras i arkivlagen (1990:782).

Beredningars roll och funktion i den politiska organisationen

Enligt kommunallagen får både fullmäktige och nämnderna tillsätta beredningar. Regionfullmäktige får inrätta beredningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige. En nämnd får tillsätta de beredningar den behöver.

Det finns ett antal beredningar i den politiska organisationen i VGR. Deras uppdrag och funktion varierar. Det de har gemensamt är att de saknar den beslutanderätt som en nämnd har enligt kommunallagen. Beredningarna lägger istället förslag till beslut eller rekommendationer. De väljs inte heller representativt utifrån mandat i regionfullmäktige utan enligt andra principer. Nedan följer en redogörelse för de olika beredningar som i dagsläget finns i den politiska organisationen.

Läs mer: Kommunallagen 3 kap § 5-7 samt 5 kap § 26

Beredningar till regionfullmäktige

Valberedning

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till val av ledamöter till de politiska uppdrag som utses av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Valberedningen tillsätts av regionfullmäktige och består av en representant per parti i regionfullmäktige.

Arvodesberedning

Arvodesberedningen ansvarar för tolkningar och tillämpningsanvisningar i arvodesbestämmelserna och gör mindre ändringar och tillägg i dem. Regionfullmäktige beslutar om arvodesbestämmelserna. Arvodesberedningen tillsätts av regionfullmäktige och består av en representant per parti i regionfullmäktige.

Tillfällig beredning till regionfullmäktige

Regionfullmäktige har möjlighet att tillsätta tillfälliga beredningar. Under nuvarande mandatperiod har en sådan beredning tillsatts.

Beredning för uppföljning av det politiska arbetet och den övergripande styrmodellen

En tillfällig beredning för att under mandatperioden följa det politiska arbetets förutsättningar och styrmodellens tillämpning. Centrala frågor är hur ansvarsfördelning, initiativförmåga, genomförandekraft och annan verksamhetsmässig och ekonomisk styrning hanteras. De ekonomiska transaktionerna inom organisationen ska värderas i förhållande till den politiska styrningen. Beredningens slutsatser ska bidra till utformningen av den politiska organisationen från och med 2023. Beredningen ska bestå av en ledamot för varje parti i regionfullmäktige.

Beredningar till regionstyrelsen

Beredningarnas uppgift är att säkerställa beslutsunderlag, beslutsförmåga, genomförandekraft och att därigenom höja regionstyrelsens gemensamma kapacitet. Ett uppdrag i regionstyrelsens beredningar utgör ett särskilt ansvar för fördjupad kunskap och att bidra till ökad beslutskraft. Beredningarnas roll är att arbeta i ett brett perspektiv över nämndernas och styrelsernas ansvarsgränser.

Beredningen för hållbar utveckling

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) består av representanter från VGR och kommunerna i Västra Götaland. Syftet är att fördjupa samverkan mellan länets kommuner och VGR i gemensamma utvecklingsfrågor. BHUs främsta uppdrag är att ta fram underlag inför regionstyrelsens beslut om strategiska frågor inom områdena regional utveckling, kultur, miljö och kollektivtrafik för territoriet Västra Götaland.

BHU kan inom sig väcka och behandla övriga frågor som är av sådan karaktär att synpunkter från BHU är värdefulla för frågans behandling.

VGR representeras av ledamöter från regionstyrelsen, regionutvecklings-, kultur-, miljö- och kollektivtrafiknämnden. Kommunerna representeras av fyra ledamöter vardera från de fyra kommunalförbunden.

Beredning för forskning och utveckling

Regionstyrelsens FoU-beredning har uppdraget att vara regionens överordnade samordningsorgan i FoU-frågor med uppgift att följa utvecklingen och företräda regionen som huvudman gentemot lärosäten, andra statliga organ och viktiga samarbetsparter. FoU-beredningen har ett utvidgat uppdrag att bereda regiongemensamma utbildningsfrågor kopplade till FoU-verksamhet och till Västra Götalandsregionens insatser inom tillväxt och utveckling. Beredningen ska bestå av regionstyrelsens, hälso- och sjukvårdsstyrelsens, regionutvecklingsnämndens, Sahlgrenska Universitetssjukhusets och styrelsen för regionsgemensam hälso- och sjukvårds presidier.

Beredningen för externa relationer

Beredningen för externa relationer ska verka för att de budskap och positioner som regionstyrelsen fastställer framförs på ett koordinerat sätt och genom tydliga budbärare. Det handlar bland annat om olika europeiska och internationella organisationer och samarbeten där regionstyrelsen har utsett politiska företrädare. Det handlar även om regionens samarbete med länets kommuner och kommunalförbund inom BHU där arbetet i hög grad sker utifrån nationella men också internationella förutsättningar.

Beredningen ska bestå av regionstyrelsens och regionfullmäktiges presidier, samt en ledamot och ersättare vardera från regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Digitaliseringsberedningen

Digitaliseringsberedningens uppgift är att verka för att Västra Götalandsregionen tar en ledande roll i den digitala transformationen. Detta gäller såväl i samverkan med andra aktörer som inom de egna verksamheterna och då inte minst i utvecklingen och i genomförandet av framtidens vårdinformationssystem (FVM). Syftet är att främja digitala tjänster som förstahandsval, utveckling av förvaltningsgemensamma lösningar och underlätta samverkan kring gemensamma tjänster och infrastruktur. Digitaliseringsberedningen ska även vara pådrivande för digitala tjänster inom övriga förvaltningar och för att underlätta för de förtroendevalda.

Beredningen ska bestå av en företrädare för respektive parti i regionstyrelsen. Beredningens ordförande och vice ordförande väljs ur regionstyrelsen.

Beredning för mänskliga rättigheter

Beredningen för mänskliga rättigheters huvuduppgift är att bereda ärenden inför beslut i regionstyrelsen och rapportera sitt arbete till regionstyrelsen.

Centrala frågor i beredningens arbete är att:

 • Stödja regionstyrelsens strategiska och samordnande ansvar för ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter i VGR:s verksamheter.
 • Bevaka och särskilt uppmärksamma de mänskliga rättigheterna som förutsättning för en demokratisk samhällsutveckling.
 • Stödja och följa upp genomförandet av mål och åtgärder i VGR:s handlingsplan för mänskliga rättigheter.
 • Rapportera till regionstyrelsen iakttagelser avseende förverkligandet av mänskliga rättigheter inom VGR:s olika verksamheter samt lägga förslag till förbättringar.
 • Motverka alla former av diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen och vidareutveckla arbetet med att öka tillgängligheten och förbättra förutsättningarna för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
 • Bereda förslag inför regionstyrelsens beslut om utvecklings- och projektmedel och stöd till civilsamhället (regionala handikapporganisationer, patientföreningar, föreningar som företräder de nationella minoriteterna, HBTQ-organisationer och barnrättsorganisationer).
 • Samråda med det civila samhället utifrån bland annat diskrimineringsgrunderna.

Beredningen ska bestå av ordförande, vice ordförande samt sju ledamöter och fem ersättare.

Beredning för folkhälsa och social hållbarhet

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhets huvuduppgift är att bereda ärenden inför beslut i regionstyrelsen och rapportera sitt arbete till regionstyrelsen.

Centrala frågor i beredningens arbete är att:

 • Stärka det långsiktiga och regionövergripande arbetet med folkhälsa och social hållbarhet i Västra Götaland.
 • Bevaka och särskilt uppmärksamma skillnader i livsvillkor och hälsa i Västra Götaland och dess betydelse för social hållbarhet och jämlik hälsa.
 • Verka för ett systematiskt folkhälsoarbete där de nationella folkhälsomålen ingår.
 • Bereda förslag inför regionstyrelsens beslut om utvecklings- och projektmedel och stöd till civilsamhället.
 • Samråda med berörda nämnder och styrelser och i förekommande fall med företrädare för kommuner, statliga myndigheter och det civila samhället.
 • Upprätta en struktur för hur möte och dialog ska ske mellan företrädare för det civila samhället och Västra Götalandsregionen. I detta ingår det övergripande ansvaret för att följa utvecklingen inom ramen för Överenskommelsen som Västra Götalandsregionen ingick med den sociala ekonomin/det civila samhället i december 2014.

Beredningen ska bestå av ordförande, vice ordförande samt sju ledamöter och fem ersättare.

Beredningar till hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Beredningarna under hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska ha ett invånare- och regionövergripande systemperspektiv. Beredningarnas ledamöter kan väljas dels ur hälso- och sjukvårdsstyrelsen, dels ur hälso- och sjukvårdsnämnderna och utförarstyrelserna.

Psykiatriberedning

Psykiatriberedningens huvuduppgift är att bereda ärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och rapportera sitt arbete till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Psykiatriberedningen ansvarar för att bereda strategiska frågor om hälso- och sjukvård samt hälsofrämjande och förebyggande insatser inom området psykisk hälsa och ohälsa. Beredningen har ett särskilt ansvar för fördjupad kunskap och att verka för ökad beslutskraft inom området.

Psykiatriberedningen består av 13 ledamöter varav tre utses av hälso- och sjukvårdsstyrelsen och tio av hälso- och sjukvårdsnämnderna. Partier i hälso- och sjukvårdsstyrelsen som på detta sätt inte är representerade i beredningen har möjlighet att utse en ledamot.

Omställnings och samordningsberedning

Omställnings- och samordningsberedningens huvuduppgift är att bereda ärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och rapportera sitt arbete till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Beredningen har ett särskilt ansvar för fördjupad kunskap och att verka för ökad beslutskraft inom området. Beredningens uppdrag är också att bidra till kraft i genomförandet av regionfullmäktiges beslut om Strategi för omställning av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen och den tillhörande handlingsplanen som hälso- och sjukvårdsstyrelsen har antagit.

Beredningen består av presidierna för de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna och för hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande är ordförande respektive vice ordförande i beredningen och utgör tillsammans beredningens presidium. Partier i hälso- och sjukvårdsstyrelsen som inte är representerade i de berörda presidierna har möjlighet att utse en ledamot

Vårdvalsberedningen

Vårdvalsberedningens huvuduppgift är att bereda ärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och rapportera sitt arbete till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Vårdvalsberedningen har ett särskilt ansvar för fördjupad kunskap och att verka för ökad beslutskraft inom området.
Beredningen representanter väljs av hälso- och sjukvårdsstyrelsen och består av 10 ledamöter. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande är ordförande respektive vice ordförande i beredningen och utgör tillsammans beredningens presidium.

Prioriteringsberedningen

Prioriteringsberedningens huvuduppgift är att bereda ärenden inför beslut i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och rapportera sitt arbete till hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Beredningen har ett särskilt ansvar för fördjupad kunskap och att verka för ökad beslutskraft inom området. Beredningen ska utveckla och främja den samlade processen för arbetet med regionala horisontella prioriteringar. Genom att föra ihop olika delar av organisationen bidrar beredningen till det regiongemensamma prioriteringsarbetet.
Prioriteringsberedningen ska ha ett invånare- och regionövergripande systemperspektiv. Beredningens ordförande och ledamöter utses av hälso- och sjukvårdsstyrelsen och består av tio ledamöter från hälso- och sjukvårdsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnderna och utförarstyrelserna. En ledamot per parti och ytterligare en representant för S och M.

Läs mer:


Senast uppdaterad: 2021-11-17 15:34