Politisk organisation

Här beskrivs hur Västra Götalandsregionen (VGR) styrs på politisk nivå. Beskrivningen utgår från regionfullmäktiges beslut om den politiska organisationen för mandatperioden 2023 – 2026 (RS 2022-01294). Syftet är att ge en översiktlig bild av organisationen och dess styrning, för att sedan kunna fördjupa sig i reglementen, bolagsordningar och andra styrande dokument.

Reglerat i lag

Kommunallagen (2017:725) anger ramarna för hur styrning ska och får utformas i landsting (region) och kommuner. I kommunallagen regleras bland annat vilka politiska organ som måste finnas. För VGR innebär det regionfullmäktige och regionstyrelsen. I lag om patientnämndsverksamhet anges att det ska finnas en eller flera nämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Fullmäktige kan i övrigt besluta om vilka nämnder som ska finnas.

Möjligheten att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform regleras också i kommunallagen. VGR har sex hel- eller majoritetsägda bolag och är minoritetsägare i ytterligare ett antal bolag.

I kommunallagen anges att fullmäktige ska ha en arbetsordning och att fullmäktige ska besluta om reglementen med föreskrifter om nämnders verksamhet och arbetsformer. Reglementena ska fördela och förtydliga nämnders ansvar och förutsättningar.

Ordet nämnd är här samlingsnamn för nämnd och styrelse (används så i kommunallagen).

Beslutet om styrmodellen

Regionfullmäktige är VGR:s högsta beslutande organ och beslutar om hur den politiska organisationen ska se ut. När VGR bildades utformades den politiska organisationen utifrån två bärande principer:

 • Politikernas roll som befolkningsföreträdare
 • ”Kommunernas region”

Politikernas roll som befolkningsföreträdare var grunden för den modell som skapades med beställare och utförare och där beställarnämnderna skulle beställa vård för invånarna i ett geografiskt område. Tanken om ”kommunernas region” var den andra principen som hade stor inverkan på den politiska organisationen. Kommunerna sågs som en vital part i arbetet med att utveckla Västra Götaland och det var viktigt att ha en ständig dialog mellan kommun och region.

När regionfullmäktige beslutade om ny politisk organisation 2022 inför mandatperioden 2023-2026 lämnas styrmodellen baserad på beställare och utförare.:

”Västra Götalandsregionens övergripande styrmodell och politisk organisation inom sjukvårdsområdet förändras i flera avseenden. Den tidigare indelningen i geografiskt indelade beställarnämnder upphör.” RS 2022-01294).

Den nya styrmodellen tydliggör följande nivåer inom den politiska organisationen:

 • Regiongemensam ägarnivå
 • Strategisk nivå
 • Operativ nivå
 • Delregional nivå
 • Utförarnivå

Centrala begrepp i styrmodellen för Västra Götalandsregionen

Regionfullmäktige är den beslutande församlingen i Västra Götalandsregionen. Ledamöterna i regionfullmäktige är direktvalda. Regionfullmäktige ska tillsätta en regionstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen för att fullgöra regionens uppgifter enligt lag eller annan författning och för övrig verksamhet. Den politiska organisation som regionfullmäktige beslutat om innehåller nivåerna regiongemensam ägarnivå, strategisk nivå, operativ nivå, delregional nivå och utförarnivå. De har inte sitt ursprung i kommunallagen utan används för att beskriva styrningen i VGR. I stora drag kan det beskrivas enligt nedan:

Regiongemensam ägare

Den regiongemensamma ägaren utgörs av regionstyrelsen som utövar ägarskapet av samtliga verksamheter som drivs i egen regi utöver det rättsliga ansvar som följer av kommunallagen vad avser exempelvis uppsiktsplikt och beredning av ärenden inför behandling i regionfullmäktige.

Strategisk nivå

Nämnder på den strategiska nivån ansvarar för det långsiktiga arbetet med utveckling av verksamheterna.

En central del i strategisk styrning är att utveckling, genomförande och uppföljning sker med beprövade metoder på rätt nivå för att se att trenden i verksamhetens utveckling går i önskad riktning enligt fastställda strategier. På samma sätt måste nedbrytning, genomförande och uppföljning ske på operativ nivå av de aktörer som svarar för genomförande i kortare perspektiv.

Operativ nivå

Den operativa nivån svarar för att omsätta de långsiktiga strategierna i praktiken genom att fördela uppdrag till utförare.

Utförare

Utföraren bedriver verksamhet utifrån uppdrag. De finns både inom VGR (egen regi och i ägda bolag) och externt. Externa utförare kan vara såväl privata företag som andra typer av organisationer.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige ansvarar som ägare för hela organisationen och hur den fungerar. Regionfullmäktige består av folkvalda politiker. Regionfullmäktige ska besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt, exempelvis mål och riktlinjer för verksamheten, budget och andra styrande dokument. Regionfullmäktige tillsätter nämnder, beslutar om reglementen för nämnders verksamhet och arbetsformer och beslutar om ägardirektiv för majoritetsägda bolag.

 • Arbetsordning för regionfullmäktige

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen ska enligt kommunallagen

 • leda och samordna förvaltningen av regionens) angelägenheter
 • ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet

Det innebär att regionstyrelsen

 • utövar uppsiktsplikt över övriga nämnder och vakar över att nämnderna fullgör sina åligganden utifrån regionfullmäktiges beslut samt enligt lag och andra författningar.
 • tar initiativ för en effektiv förvaltning och utveckling av VGR:s verksamheter

Regionstyrelsen har enligt kommunallagen ett särskilt ansvar att

 • bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av regionfullmäktige
 • ha hand om den ekonomiska förvaltningen,
 • verkställa fullmäktiges beslut

Regionstyrelsen har ett särskilt ansvar för samordning av verksamheter som bedrivs i egen regi. Det innebär att regionstyrelsen:

 • bereder ärenden avseende tvister mellan olika nämnder och styrelser.
 • samordnar implementering av regiongemensamma måldokument, policyer, planer och riktlinjer i den egna verksamheten
 • utövar ägarskap för all verksamhet som bedrivs i egen regi
 • är vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen för vård i egen regi.
 • Regionstyrelsen är nämnd för den regiongemensamma centrala förvaltningen.

Regionstyrelsens utskott

Regionstyrelsen har enligt sitt reglemente tre utskott: ägarutskottet, personalutskottet och hållbarhetsutskottet för att förbereda ärenden inför beslut i regionstyrelsen. Regionstyrelsen har också delegerat viss beslutsrätt till utskotten.

Ägarutskottet

För att fullgöra vissa uppgifter enligt regionstyrelsens reglemente har styrelsen utsett ett ägarutskott.
Under regionstyrelsen svarar ägarutskottet för följande övergripande regiongemensamma och principiella frågor:

 • Regiongemensam ägarstyrning av styrelser och nämnder
 • Uppsiktsplikt, Regiongemensam verksamhets- och ekonomistyrning
 • Ekonomi- och finansförvaltning
 • Investeringar, Samordning av verksamheter i egen regi
 • Regiongemensamma stöd- och servicefunktioner
 • Ägarutskottets ansvar för förvaltningen Koncernkontoret bland annat för IS/IT och inköp, och regionstyrelsens stöd till andra politiska organ

Personalutskottet

För att fullgöra vissa uppgifter enligt regionstyrelsens reglemente har styrelsen utsett ett personalutskott.
Under regionstyrelsen svarar personalutskottet för följande övergripande regiongemensamma och principiella personal- och arbetsgivarfrågor:

 • Arbetsgivarfrågor
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
 • Företagshälsovård
 • Personalutskottets ansvar för arbetsmiljöfrågor för Koncernkontoret

Hållbarhetsutskottet

För att fullgöra vissa uppgifter enligt regionstyrelsens reglemente har styrelsen utsett ett hållbarhetsutskott.

För att få ett mer sammanhållet arbete med Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål inordnas det interna miljöarbetet och det interna arbetet med social hållbarhet till hållbarhetsutskottet.

Regionstyrelsen och dess hållbarhetsutskott har ett strategiskt och samordnande ansvar men också stödjande roll till utförarverksamheterna i deras arbete med Västra Götalandsregionens hållbarhetsmål för miljömässig och social hållbarhet.

Styrmodellen inom hälso- och sjukvård

Regionstyrelsen utövar ägarskap för Västra Götalandsregionens utförare. Det innebär att regionstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar utifrån ett helhetsperspektiv och för att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Ansvaret innefattar att säkerställa att utförarverksamheten efterlever fattade beslut om tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet samt social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Regionstyrelsen ansvarar för det övergripande samrådet med länets kommuner i frågor som är av gemensam betydelse för att utveckla ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem. Samrådet sker i beredningen för sammanhållen hälso- och sjukvård (BHS).

Strategisk nivå

Den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden är Västra Götalandsregionens ledande hälso- och sjukvårdspolitiska organ. Nämnden har ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvårdens långsiktiga inriktning och utveckling ur ett invånarperspektiv samt för hälso- och sjukvårdens innehåll och kvalitet.  Nämnden följer upp hälso- och sjukvården ur ett hälsofrämjande invånar- och utvecklingsperspektiv. Nämndens strategier och planer är styrande för övriga nämnder och styrelser inom hälso- och sjukvård samt serviceverksamheter samt ligger till grund för regionstyrelsens investeringsplanering. Nämnden tar sin utgångspunkt i ett invånarperspektiv där Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård och den kommunala hälso- och sjukvården är viktiga delar i en gemensam helhet.

Operativ nivå

Den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att ge uppdrag till den egna verksamheten, ingå avtal med privata utförare och resurstilldelning till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Nämndens uppdrag till utförare syftar till att realisera och konkretisera den strategiska nämndens strategier och planer i ett kortare perspektiv. Den operativa nämnden följer upp de uppdrag nämnden har fördelat och tecknade avtal med privata utförare med avseende på genomförande av uppdragen, medicinsk kvalitet och resursutnyttjande.

Delregionala nivån

De fem delregionala nämnderna verkar för att realisera Västra Götalandsregionens strategier och planer inom hälso- och sjukvård och folkhälsa i en lokal kontext. Inom dessa områden ansvarar nämnderna för dialog med kommuner, intresseorganisationer och civila samhället. Nämnden samordnar och följer upp utvecklingen av nära vård inom sitt geografiska område i nära samarbete med hälso- och sjukvårdens utförare och den kommunala hälso- och sjukvården. Nämnderna ansvarar även för att ta fram underlag till både den strategiska och den operativa nämnden för utveckling av både strategier och uppdrag.

Utförare

Ett antal utförarstyrelser utför hälso-och sjukvård i egen regi. Styrelsernas arbete sker enligt de måldokument och strategiska planer som anges av regionfullmäktige, regionstyrelsen och den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden samt utifrån uppdrag och resurser från den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Styrelserna ansvarar för att bidra till utvecklingen av ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem. Utförarstyrelser inom hälso- och sjukvård i egen regi

 • Skaraborgs sjukhus
 • Södra Älvsborgs sjukhus
 • Habilitering och hälsa
 • Tandvård
 • NU-sjukvården
 • Närhälsan
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Regionhälsan
 • Sjukhusen i Väster

Dessutom finns ett antal privata utförare. Flest finns inom primärvården med stöd i regionfullmäktiges beslut att införa vårdval i enlighet med lagen om valfrihetssystem. 

Läs mer:

Styrmodellen inom regional utveckling och kollektivtrafik

Styrmodellen inom regional utveckling, kultur och kollektivtrafik skiljer sig från styrmodellen inom hälso- och sjukvård på så vis att nämnderna agerar inom flera olika nivåer.

Regiongemensam ägare

Regionstyrelsen utövar ägarskap av Västra Götalandsregionens utförare. Det innebär att regionstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar utifrån ett helhetsperspektiv och för att nämnder och styrelser bedriver sin verksamhet i enlighet med fastställda reglementen, har en verksamhet i balans och hushållar med tilldelade resurser. Ansvaret innefattar att säkerställa att utförarverksamheten efterlever fattade beslut om tillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet samt social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Regionstyrelsen ansvarar för det övergripande samrådet med länets kommuner i frågor som är av gemensam betydelse inom regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik och kultur. Samrådet sker inom beredningen för hållbar utveckling.

Strategisk och operativ nivå

Miljö- och regionutvecklingsnämnden är VGR:s ledande politiska organ med ansvar för externa strategiska miljöfrågor och regionala utvecklingsfrågor. Nämnden arbetar för att främja utveckling, sysselsättning, tillväxt och attraktivitet i Västra Götaland utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet. Nämnden ger uppdrag till egna utförare och samverkar med externa parter.

Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden är VGR:s ledande politiska organ med ansvar för utveckling inom infrastruktur- och kollektivtrafikområdet. Nämndens huvudsakliga uppgift är att bedriva regionövergripande strategiskt arbete för transportinfrastruktur, kollektivtrafik och bredbandsutbyggnad för en hållbar samhällsplanering och utveckling i Västra Götaland. Nämnden ger uppdrag till Västtrafik AB.

Kulturnämnden är VGR:s ledande politiska organ inom strategiska kultur- och demokratifrågor. Nämndens huvudsakliga uppgift är att arbeta för att invånarna ges möjlighet till deltagande och upplevelser inom ett demokratiskt kulturliv samt för att bidra till goda förutsättningar för skapande verksamhet. Nämnden har ansvar för Västra Götalandsregionens organisationsstöd och verksamhetsbidrag till föreningar som verkar i hela Västra Götaland och för samverkansstrukturer med civila samhället. Nämnden ger uppdrag till egna utförare och samverkar med externa parter.

Utförare

Utförarnas styrelser ansvarar för drift, förvaltning och utveckling inom angivna ansvarsområden. Styrelsernas arbete sker enligt de måldokument och strategiska planer som anges av regionfullmäktige och regionstyrelsen samt utifrån uppdrag och resurser från miljö- och regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden. Styrelserna ansvarar för att bidra till en hållbar utveckling i Västra Götaland.

Utförarna inom regional utveckling består både av bolag och förvaltningar inom VGR och av organisationer i det geografiska området Västra Götaland. Organisationer kan få stöd i form av organisationsbidrag, projektbidrag och verksamhetsbidrag.

Utförarstyrelser i egen regi och uppdragsgivare

 • Naturbruksgymnasierna, uppdrag från miljö- och regionutvecklingsnämnden 
 • Botaniska trädgården, uppdrag från miljö- och regionutvecklingsnämnden 
 • Folkhögskolorna, uppdrag från miljö- och regionutvecklingsnämnden 
 • Styrelsen för kulturutveckling, uppdrag från kulturnämnden

Majoritetsägda bolag och uppdragsgivare

 • Turistrådet Västsverige AB, uppdrag från miljö- och regionutvecklingsnämnden 
 • GöteborgsOperan AB, uppdrag från kulturnämnden
 • Göteborgs Symfoniker AB, uppdrag från kulturnämnden
 • Regionteater Väst AB, uppdrag från kulturnämnden
 • Film i Väst AB, uppdrag från kulturnämnden och miljö- och regionutvecklingsnämnden 
 • Västtrafik AB, uppdrag från infrastruktur och kollektivtrafiknämnden

Utförarstyrelsernas arbete sker enligt de mål och anvisningar som anges av regionfullmäktige och regionstyrelsen samt utifrån uppdrag som ges av beställarnämnden/uppdragsgivaren.

Västra Götalandsregionens stödverksamheter

Regionfullmäktige har inrättat nämnder och styrelser med ansvar för att tillhandahålla stöd till Västra Götalandsregionens övriga verksamheter. Syftet är att ge verksamheterna goda förutsättningar att utföra sitt samhällsuppdrag.

Stödfunktionerna organiseras i huvudsak i:

 • Styrelsen för fastighet, stöd och service
 • Styrelsen för logistik
 • Styrelsen för hälsan och stressmedicin
 • Arkivnämnden (gemensam med Göteborgs Stad)
 • Regionstyrelsen–– IT, inköp

Regionstyrelsen fastställer tjänsteutbud och priser utifrån fastställda modeller för stödfunktionerna samt fastställer investeringsplan och fördelar låneramar i enlighet med fastställd investeringsplan.

De nämnder och styrelser som ansvarar för stödfunktioner ska leverera stöd- och servicetjänster utifrån regionövergripande måldokument och strategiska planer som har sin utgångspunkt i verksamheternas behov och efterfrågan. Arbetet sker enligt de mål och anvisningar som anges av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Nämnder och styrelser inom stödfunktionerna har även ett ansvar för att i samspel med regionstyrelsen och de verksamheter man stödjer ta initiativ till att utveckla de verksamheter man bedriver i ett regionövergripande strategiskt perspektiv.

Övriga nämnder och styrelser ska nyttja de tjänster man behöver och som tillhandahålls av Västra Götalandsregionens interna stödfunktioner utifrån beslutade modeller, tjänsteutbud och priser. Omfattningen av detta regleras mellan berörda nämnder och styrelser.

Andra politiska organ

Patientnämnderna

Patientnämnderna ska stödja och hjälpa patienter som har synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården. De fem patientnämndernas ansvarområden är geografiskt uppdelade inom Västra Götaland utifrån de 49 kommunernas geografi.  Lag (2017:372) om patientnämndsverksamhet m.m. reglerar verksamheten.

Revisorskollegiet

Revisorerna är regionfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av all verksamhet som VGR ansvarar för. Revisorerna avger varje år en revisionsberättelse till regionfullmäktige som underlag för regionfullmäktiges prövning av ansvarsfrihet. Ansvaret regleras i kommunallagen.

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.Krisledningsnämnden har ingen löpande verksamhet utan är verksam endast under extraordinära händelser i fredstid. Nämnden får vid sådana händelser fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder. 

Arkivnämnden

Arkivnämnden är en gemensam nämnd som finns i Göteborgs stads politiska organisation (värdkommun). Arkivnämnden är arkivmyndighet för VGR och Göteborgs stad. Ansvaret regleras i arkivlagen (1990:782).

Styrelsen för regionens tåg och spårvagnar

Styrelsen för regionens tåg och spårvagnar ska förvalta och ställa tåg och spårvagnar till Västtrafik AB:s förfogande, i enlighet med regionstyrelsens beslut och anvisningar, för att möjliggöra Västra Götalandsregionens uppdrag att bedriva kollektivtrafik.

Beredningars roll och funktion i den politiska organisationen

Enligt kommunallagen får både fullmäktige och nämnderna tillsätta beredningar. Regionfullmäktige får inrätta beredningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige. En nämnd får tillsätta de beredningar den behöver.

Det finns ett antal beredningar i den politiska organisationen i VGR. Deras uppdrag och funktion varierar. Det de har gemensamt är att de saknar den beslutanderätt som en nämnd har enligt kommunallagen. Beredningarna lägger istället förslag till beslut eller rekommendationer. De väljs inte heller representativt utifrån mandat i regionfullmäktige utan enligt andra principer. Nedan följer en redogörelse för de olika beredningar som i dagsläget finns i den politiska organisationen.

Läs mer:

Kommunallagen 3 kap § 5-7 samt 5 kap § 26

Beredningar till regionfullmäktige

Valberedning

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till val av ledamöter till de politiska uppdrag som utses av regionfullmäktige och regionstyrelsen. Valberedningen tillsätts av regionfullmäktige och består av en representant per parti i regionfullmäktige.

Arvodesberedning

Arvodesberedningen ansvarar för tolkningar och tillämpningsanvisningar i arvodesbestämmelserna och gör mindre ändringar och tillägg i dem. Regionfullmäktige beslutar om arvodesbestämmelserna. Arvodesberedningen tillsätts av regionfullmäktige och består av en representant per parti i regionfullmäktige.

Beredningar till regionstyrelsen

Beredningarnas uppgift är att säkerställa beslutsunderlag, beslutsförmåga, genomförandekraft och att därigenom höja regionstyrelsens gemensamma kapacitet. Ett uppdrag i regionstyrelsens beredningar utgör ett särskilt ansvar för fördjupad kunskap och att bidra till ökad beslutskraft. Beredningarnas roll är att arbeta i ett brett perspektiv över nämndernas och styrelsernas ansvarsgränser.

Beredningen för hållbar utveckling

Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är en gemensam beredning mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i Västra Götaland. Sedan regionens bildande 1999 har formerna för strukturerad samverkan inom regional utveckling utvecklats och idag är uppdraget att ta fram underlag för regionstyrelsens beslut i för territoriet Västra Götaland strategiska frågor.

VGR representeras av ledamöter från regionstyrelsen, miljö- och regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden. Kommunerna representeras av fyra ledamöter vardera från de fyra kommunalförbunden.

Beredningen för hållbar utveckling leds av regionstyrelsens ordförande.

Beredning för mänskliga rättigheter

Regionstyrelsen och dess beredning för mänskliga rättigheter har ett samordnande ansvar men också en stödjande roll till utförarverksamheterna i deras arbete med rättighetsfrågor.

Regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter har som huvuduppgift att bereda ärenden av regionövergripande karaktär för Västra Götalandsregionens arbete med att säkerställa ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inför beslut i regionstyrelsen och rapportera sitt arbete till regionstyrelsen.

Centrala frågor i beredningens arbete är att

 • stödja regionstyrelsens strategiska och samordnande ansvar för ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionens verksamheter.
 • följa utvecklingen inom ansvarsområdet samt analysera, ta initiativ till åtgärder och föreslå förändringar för att nå måluppfyllelse
 • rapportera till regionstyrelsen iakttagelser avseende förverkligandet av mänskliga rättigheter inom Västra Götalandsregionens olika verksamheter samt lägga förslag till förbättringar
 • motverka alla former av diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen
 • vidareutveckla arbetet med att öka tillgängligheten och förbättra förutsättningarna för delaktighet för personer med funktionsnedsättning
 • samråda med det civila samhället i frågor av regionövergripande karaktär

Beredningar till strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden

Beredning för psykisk hälsa

Beredningen för psykisk hälsas huvuduppgift är att bereda ärenden till strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden inom området psykisk hälsa. Invånarperspektivet ska genomsyra beredningens arbete. Beredningens arbete ska utgå från vårdens kunskap och innehåll och beakta resurs- och investeringsbehov, kompetensförsörjning, vårdutbudsstruktur och horisontella prioriteringar.
Beredningen ska bestå av ordförande, vice ordförande och 10 ledamöter. 5 ledamöter väljs från strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, 2 ledamöter från operativa hälso- och sjukvårdsnämnden och en ledamot vardera från de delregionala nämnderna.

Beredning för nära vård

Beredning för nära vårds huvuduppgift är att bereda ärenden till strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden inom området nära vård. Beredningen nära vård har ett särskilt ansvar för fördjupad kunskap och att verka för ökad beslutskraft inom området för nära vård med ett särskilt fokus på vårdval inom primärvården och Krav-och kvalitetsbok 2025. Invånarperspektivet ska genomsyra beredningens arbete. Beredningens arbete ska utgå från vårdens kunskap och innehåll och beakta resurs- och investeringsbehov, kompetensförsörjning, vårdutbudsstruktur och horisontella prioriteringar.

Beredningens uppdrag utgår för förnyad strategi för omställningen 2023 – 2027 med särskilt beaktande av området nära vård. Beredningens huvuduppgift är att bereda ärenden inför beslut så att de effekter som behöver uppnås i omställningsarbetet realiseras och att rapportering sker till strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.

Beredningarnas ledamöter kan väljas dels ur strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, dels ur operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. Presidierna från strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och operativa hälso- och sjukvårdsnämnden ingår i beredningen för nära vård, samt en representant från respektive parti som inte är representerade i presidierna. Beredningen består av 9 ledamöter. Presidieledamot som inte kan fullgöra sitt uppdrag i beredningen kan avstå det till förmån för en annan representant för samma parti. Ordförande väljs från strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och vice ordförande från operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, de utgör tillsammans beredningens presidium.

Läs mer: