Utgångsläge för kraftsamling digitalisering

Nuläget har kartlagts genom en enkät och ett trettital intervjuer med berörda aktörer under våren 2021. Arbetet låg till grund för inriktning och handlingsplan.

Enkäten var öppen under april-juni 2021 och 68 personer svarade.

Resultatet från enkäten

Om intervjuerna 

Det finns många studier och litteratur om digitalisering, nedan är ett urval av rapporter som berör Västra Götaland specifikt.

Övergripande studie av offentlig informationssäkerhet

Digital motor Fyrbodal