Cirkulära affärsmodeller

Textil

När vi går från en linjär till en mer cirkulär ekonomi skapas möjligheter till ett långsiktigt konkurrenskraftigt näringsliv, samtidigt som vi möter behovet av att ställa om för att begränsa miljö- och klimatpåverkan.

Kraftsamling cirkulära affärsmodeller är en av fyra västsvenska kraftsamlingar i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 som ska stärka vår samverkan och öka takten inom ett område.

Material behöver behålla sitt värde över tid

För att bryta det ohållbara uttaget av jordens resurser behövs produkter som kan behålla sitt värde över tid. För det krävs nya affärsmodeller som ger maximal kundnytta med minimal resursförbrukning. Innovationer inom cirkulär produkt- och affärsutveckling i kombination med produkter och tjänster som bidrar till minskade materialflöden lägger grunden till nya affärsmodeller. Detta skapar lönsamhet och långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Västra Götaland kan ta täten i omställningen 

Ett brett införande av cirkulära affärssystem innebär samtidigt en global och grundläggande omställning av ekonomin. Västra Götaland kan vara med och gå i täten. Det finns goda möjligheter att utveckla och stärka cirkulär produktion och konsumtion i hela Västra Götaland utifrån en resurseffektiv utvinning och produktion som inte äventyrar den biologiska mångfalden, trots att uttaget av biomassa ökar.

Innovationerna är viktiga att främja

Innovationer behöver utvecklas, testas och skalas upp. Nya affärsmodeller med förändrade värdecykler ökar behovet av samverkan på både företagsnivå och systemnivå. Genom att några går före öppnas möjligheter för andra branscher och samhällssektorer att haka på och driva processen vidare. Användardriven affärsutveckling, exempelvis tjänstedesign, kan underlätta och stimulera hållbar konsumtion och livsstil. Här är offentlig sektor en viktig föregångare genom krav i upphandlingar och miljöer för att utveckla, testa och demonstrera nya affärsmodeller.

Hållbar livsstil lockar många

Det finns också ett stort engagemang i det civila samhället, kulturlivet och folkbildningen att inspirera och öka invånarnas förmåga att ställa om till en hållbar livsstil. Det bidrar till att det lokala näringslivets erbjudanden och nya affärsmodeller utvecklas kring exempelvis uthyrning, återbruk, delning och reparation, vilket sammantaget bidrar till levande och attraktiva platser.

Läs mer om kraftsamlingarna i Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 (sid 16 ff)

Affärsutveckling

Affärsutveckling

Vi verkar för en ökad kompetens inom bland annat Västra Götalands innovationssystem samt till en ökad "twin transition" som förenar cirkulärt och digitalt.

Cirkulära livsmiljöer

Cirkulära livsmiljöer

Vi vill skapa en ökad efterfrågan på cirkulära produkter och tjänster genom att bidra till utformningen av fler gemensamma cirkulära livsmiljöer, så att det blir lätt och attraktivt att leva ett hållbart liv.

Cirkulär produktdesign

Cirkulär produktdesign

Vi bidrar till att skapa förutsättningar för en ökad cirkulär produktdesign, med fokus på både tillverkning och efterfrågan.

Systemlösningar

Systemlösningar

Vi initierar satsningar som ska bidra till systemlösningar för uppdatering och återvinning, framförallt för flödena plast, textil och byggmaterial

Tillsammans ställer vi om

Regional utvecklingsstrategi 2021-2030. Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Ulrika Bokeberg

Samordnare

Telefonnummer

Sophia Litsne

Regionutvecklare - digitalisering, cirkulära affärsmodeller, riskkapitalfrågor, exportfrågor, näringslivskontakt BRG

Telefonnummer

Birgitta Nilsson

Processledare textil

Telefonnummer

Jenny Sjöstedt

Handläggare, miljöfrågor

Telefonnummer