Guide - Läkemedel

Närbild av många tabletter och piller i olika färger.

Inledning

Inledning

Läkemedel är potenta produkter som kan ha negativ inverkan på både arbetsmiljön och den yttre miljön.   

Vissa läkemedel kan, om de hanteras felaktigt, orsaka olycksfall och ohälsa för de medarbetare som hanterar dessa. Sådana läkemedel är att betrakta som farliga ämnen. Exempel är cytostatika och penicillin. 

Med anledning av detta har Arbetsmiljöverket utfärdat föreskrifter om hantering av ”cytostatika och andra läkemedel med bestående toxiska effekter”.  

Syftet med guiden är att förebygga olycksfall eller ohälsa hos medarbetare, orsakade av arbete med farliga läkemedel. 


Steg för steg

1. Inventera farliga läkemedel

 • Inventera med stöd av en checklista vilka farliga läkemedel som används i verksamheten.  
 • Dokumentera inventeringen i checklistan. 

De läkemedel som är mest berörda ur ett arbetsmiljöperspektiv finns angivna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hantering av ”cytostatika och andra läkemedel med bestående toxiska effekter”. 

Se "Checklistor och mallar" samt "Fördjupande länkar och dokument" nedan.


2. Analysera och bedöm risker vid hantering

Bedöm vilka risker som finns för olycksfall eller ohälsa vid hanteringen på grund av: 

 • Inandning.  
 • Hudkontakt, stänk i ögonen eller intag via munnen.  
 • Dokumentera bedömningen av risker i checklistan.  

Använd skyddsinformationen från tillverkaren som stöd vid bedömningen. Denna finns att ladda ner från ”FASS” för förskrivare. För vissa extempore-läkemedel finns skyddsinformation att hämta på APL Apotek Produktion & Laboratorium AB. 

Se "Checklistor och mallar" nedan.


3. Genomför åtgärder

 • Genomför åtgärder för att minska riskerna vid hantering av farliga läkemedel.

Exempel på åtgärder kan vara lokala hanteringsinstruktioner och personlig skyddsutrustning som skyddsrock, plastförkläde, skyddshandskar, munskydd och skyddsglasögon.

Även användning av slutna system, säkerhetsbänkar, särskild förvaring och märkning samt särskild avfallshantering kan vara åtgärder. Dessutom krävs beredskap för olycksfall samt utbildning i säker hantering. 

 • Informera berörda medarbetare om vilka risker som finns vid hanteringen av farliga läkemedel och hur dessa risker ska förebyggas. 

Risker som bedömts som stora ska åtgärdas omgående. Dokumentera åtgärder i checklistans handlingsplan. 

Se "Checklistor och mallar" nedan.


4. Följ upp genomförda åtgärder

 • Följ upp och utvärdera genomförda åtgärder, löpande t.ex. på arbetsplatsträffar.
 • Dokumentera resultatet av uppföljningen. 

Se "Checklistor och mallar" nedan.


Stöd i det praktiska arbetet

Checklistor och mallar

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen - övriga dokument

Titel
Mallar och blanketter - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 
Se Nr 10 Lokal riskbedömning av läkemedel ur arbetsmiljöperspektiv

FASS - Farmaceutis

APL - Apotek, produktion & Laboratorium AB


Ansvar och roller

Chefens ansvar

Chefens ansvar innebär att: 

 • Genomföra en regelbunden inventering av de farliga läkemedel som hanteras.  
 • Genomföra en bedömning av risken för olycksfall och ohälsa vid hantering av farliga läkemedel.  
 • Genomföra åtgärder vid behov. 
 • Följa upp genomförda åtgärder.  
 • Ta fram t.ex. skriftliga hanterings-och skyddsinstruktioner vid behov för en säker hantering av farliga läkemedel. 
 • Ge medarbetarna information om de farliga läkemedel som hanteras, vilka risker som finns vid hanteringen samt åtgärder för att minska riskerna. 
 • Informera om eventuella risker vid graviditet och amning.

Medarbetarens roll

Medarbetarens roll innebär att: 

 • Följa de hanterings- och skyddsinstruktioner som krävs för en säker hantering av farliga läkemedel. 
 • Underrätta chefen vid misstanke om att ett farligt läkemedel kan orsaka tillbud, olycksfall eller ohälsa. 
 • Medverka vid behov vid bedömningar av risker vid hantering av farliga läkemedel. 

Skyddsombudets roll

Skyddsombudet ska samverka med chefen när det gäller att: 

 • Genomföra en regelbunden inventering av de farliga läkemedel som hanteras.  
 • Genomföra en bedömning av risken för olycksfall och ohälsa vid hantering av farliga läkemedel.  
 • Genomföra åtgärder vid behov. 
 • Följa upp genomförda åtgärder.  
 • Ta fram t.ex. skriftliga hanterings-och skyddsinstruktioner vid behov för en säker hantering av farliga läkemedel. 
 • Ge medarbetarna information om de farliga läkemedel som hanteras, vilka risker som finns vid hanteringen samt åtgärder för att minska riskerna. 
 • Informera om eventuella risker vid graviditet och amning.