Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Guide - Gravida och ammande arbetstagare

Närbild på en gravid arbetstagares mage.

Inledning

Det kan finnas särskilda risker i arbetsmiljön för den som är gravid eller ammar. Misstankar om risker i samband med graviditet och amning ger ofta upphov till stark oro. Vid en graviditet inträffar stora fysiologiska förändringar. Kroppskonstitutionen förändras, bland annat ökar volymen av blod och plasma, fettdepån samt kroppsytan. Upptag och omsättning av kemiska ämnen kan påverkas, vilket kan leda till skada på fostret. Hormonbalansen förändras och är under graviditeten extra känslig för störningar. 

Många studier visar dock på att arbete under graviditeten är positivt för hälsan. Därför är det viktigt att medarbetaren kan vara kvar i sitt arbete så länge som möjligt under graviditeten.

Syftet med guiden är att förebygga att gravida, nyligen förlösta medarbetare samt medarbetare som ammar, utsätts för risker i arbetet som kan orsaka ohälsa. 

All dokumentation kring individ ska göras i HälsoSAM, IT-stöd vid arbetsanpassning och rehabilitering - Insidan (vgregion.se) det vill säga vid:

 • tidiga insatser på grund av att medarbetaren mår dåligt på arbetet 
 • sjukskrivning 
 • arbetsanpassning inför återgång till arbetet efter sjukskrivning

Rapportering av alla avvikelser, tillbud och arbetsskador ska göras i VGR:s avvikelsehanteringssystem MedControl PRO

Steg för steg

 • Gör en individuell undersökning och bedömning av risken för olycksfall och ohälsa i den arbetsmiljö som den gravida arbetar i och kommer att arbeta i under amningen. Detta ska göras så snart medarbetaren berättat för chefen om graviditeten.

Exempel på faktorer som kan innebära risker för gravida och ammande: 

 • Stötar, vibrationer eller rörelse i underlaget.  
 • Högt buller.  
 • Joniserande strålning, till exempel röntgen.  
 • Extrem värme eller kyla.  
 • Hög, fysisk belastning.  
 • Vissa biologiska ämnen, till exempel rubella och toxoplasma.   
 • Kemiska ämnen som kan framkalla cancer, påverka arvsmassan eller störa fortplantningen.  
 • Arbetsuppgifter som kan medföra starka psykiska påfrestningar, hot och våld eller kränkande särbehandling.  

Gravida och ammande medarbetare kan i de flesta fall få en riskfri arbetsmiljö genom att Arbetsmiljöverkets föreskrifter följs. Vissa kemiska ämnen och andra faktorer kan vara mer skadliga för fostret än för modern. Därför är vissa arbeten förbjudna för gravida som t.ex. arbete med bly och mikrobiologiska ämnen. 

För verksamheter med joniserande strålning – röntgen – finns föreskrifter och dosgränser från Strålsäkerhets- myndigheten. Gravida kvinnor har därför rätt att omplaceras till arbete, utan joniserande strålning under graviditeten. 

Nattarbete anses normalt inte innebära någon ökad risk under en graviditet. Men vid sammanhängande perioder av nattarbete, i kombination med hög fysisk eller psykisk belastning, kan viss risk för störningar i graviditeten inte uteslutas.

Om ett läkarintyg visar att nattarbetet är skadligt får den gravida inte utföra detta. Omplacering till dagtid ska ske om det är möjligt. 

Se "Checklistor och mallar" samt "Fördjupande länkar och dokument" nedan.

Sidans topp

 • Gör som chef och medarbetare, i dialog en individuell bedömning av risken för olycksfall och ohälsa i samband med graviditet och amning. Bedömningen ska göras så snart medarbetaren berättat för chefen om graviditeten. 

Att en risk finns i arbetsmiljön betyder inte att den alltid medför en risk för den gravida eller ammande medarbetaren. Det är ”hur mycket och hur länge” som är avgörande.

Ta därför stöd av Hälsan och Arbetslivet vid vissa bedömningar. Vid bedömning av smittrisker bör även Vårdhygien och Smittskydd kontaktas.

Det är dock viktigt att utredningen inte drar ut på tiden. 

Se "Checklistor och mallar" samt "Fördjupande länkar och dokument" nedan.

Steg 1: Förändringar i arbetsmiljön

 • Gör i första hand en  förändringar i den befintliga arbetsmiljön, så att den skadliga exponeringen upphör eller minimeras.

Det kan till exempel vara:

 • Åtgärder för att minska buller och stress.
 • Installation av lyfthjälpmedel.
 • Utbyte av ett farligt ämne mot ett mindre farligt.
 • Åtgärder mot luftföroreningar, till exempel gaser och damm. 
 • Anpassning eller uteslutning av vissa arbetsmoment.

Varje arbetsplats måste hitta egna lösningar som är anpassade till den aktuella arbetssituationen. 

Steg 2: Omplacering

 • Erbjud medarbetaren omplacering till ”riskfria” arbetsuppgifter, om det inte går att göra förändringar i ordinarie arbete, så att risker för olycksfall och ohälsa förebyggs.   

Steg 3: Ledighet

 • Låt inte den gravida eller ammande medarbetaren ha kvar arbetsuppgifter som innebär risk för olycksfall eller ohälsa under graviditet och amning, trots att chefen försökt att göra förändringar i arbetsmiljön eller utrett möjligheten till omplacering till ”riskfria” arbetsuppgifter - utan positivt resultat.
 • Dokumentera skälen till varför man inte kunnat göra förändringar i arbetsmiljön eller ge den gravida eller ammande medarbetaren andra arbetsuppgifter.
 • Pröva kontinuerligt möjligheterna att göra förbättringar i arbetsmiljön och även ta vara på alla tillfällen till omplacering.

Detta för att den gravida eller ammande medarbetaren ska kunna återgå till det ordinarie arbetet.  

Frågan om ersättning vid denna form av ”nödvändig” ledighet regleras i ”Lagen om allmän försäkring”. Försäkringskassan avgör om graviditetspenning kan beviljas.

Se ”Checklistor och mallar nedan”

 • Följ upp genomförda åtgärder, löpande tillsammans med den gravida eller ammande medarbetaren.
 • Dokumentera resultatet av uppföljningen i mallen för riskbedömning – gravida och ammande arbetstagare.

Se "Checklistor och mallar" nedan.

Stöd i det praktiska arbetet

Västra Götalandsregionen

PDF-dokument

Titel

Övriga dokument

 

Ansvar och roller

Chefens ansvar innebär att: 

 • Göra en individuell undersökning och bedömning av risker för olycksfall och ohälsa  i samband med graviditet och amning. 
 • Genomföra åtgärder vid behov utifrån resultatet av genomförd undersökning och bedömning av risker.
 • Följa upp genomförda åtgärder. 
 • Förbjuda den gravida eller ammande medarbetaren att vara kvar i den aktuella arbetsuppgiften, om det inte går att:
   • Göra förändringar i arbetsmiljön så att risker för olycksfall och ohälsa under graviditet och amning förebyggs.
   • Erbjuda omplacering till ”riskfria” arbetsuppgifter. 
 • Dokumentera skälen till varför man inte kunnat göra förändringar i arbetsmiljön eller ge den gravida eller ammande andra arbetsuppgifter.

Medarbetarens roll innebär att  

 • Informera chefen om graviditeten, så fort medarbetaren får kännedom om den.  
 • Medverka vid undersökning och bedömning av risker för ohälsa och olycksfall under graviditet och amning.
 • Informera chefen om det inträffat ett olycksfall eller om hen får en    begynnande ohälsa under graviditet eller amning.

Skyddsombudet ska samverka med chefen när det gäller att: 

 • Göra en individuell undersökning och bedömning av risker för olycksfall och ohälsa  i samband med graviditet eller amning. 
 • Genomföra åtgärder vid behov utifrån resultatet av genomförd undersökning och bedömning av risker. 
 • Följa upp genomförda åtgärder. 

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide. 


Senast uppdaterad: 2022-06-14 11:54