Syncentral Göteborg, brukarråd 23 oktober 2023

Närvarande

Erik Lönnroth, SRF Göteborg
Mona Nilsson, SRF Göteborg 
Eva Carlbrand, SRF Ale 
Anette Jernberg, FSBU
Lena Haugland, praktikant FSBU
Tomas Gustavsson, SRF Kungälv-Stenungsund-Orust-Tjörn (KSOT)
Joakim Ericson, SRF Kungälv
Agneta Hummerhielm, FSDB Väst
Sara Andersson, enhetschef Syncentral Göteborg
Tove Söderberg, synpedagog Syncentral Göteborg
Maria Ekhem, medicinsk sekreterare Syncentral Göteborg

Mötet öppnas 

Enhetschef Sara Andersson hälsar alla välkomna till dagens möte.

Information från Syncentral Göteborg 

Ombyggnad Ekelundsgatan

Ombyggnaden är i gång och planeras pågå t.o.m. 2024-04-30. Plan 5 kommer påverkas minst men kan innebära oljud och bli lite svårare att ta sig fram. Det är främst i personalytorna som det byggs om, ska bl.a. läggas nya golv, göras ommålning och bytas belysning.

Största påverkan för patienterna kommer troligen bli när receptionen på plan 3 byggs om. Oklart exakt när, men blir 2024. Det blir en mindre reception med större yta framför och två luckor för att säkerställa bättre sekretess. Panelen kommer kläs med träribbor och bli tydligare visuellt. Fått förslag från SRF Göteborg på åtgärder för att göra det tillgängligt. 

Väntrummet på plan 5 är sedan slutet av sommaren återigen bemannat av administrationen på Syncentralen i största möjliga mån. Fortfarande gemensam reception för hela huset på plan 3 där patienter anmäler sig. Inkommit avvikelser och synpunkter från både patienter och personal om det obemannade väntrummet på plan 5, därav ändring av detta.

Senaste åren i två omgångar testat att ha en ung person anställd som VIA, ett projekt med Arbetsförmedlingen, som varit värd i väntrummet och även haft en del andra mindre arbetsuppgifter. Dock inte funnits tillräckligt med arbetsuppgifter till denna position varför administrationen tar över igen i stället.

Syncentral Göteborg: Bör det skickas ut information i kallelser till patienterna för kännedom om ombyggnationen redan nu?

Intresseorganisationerna: Nog bättre att vänta tills närmare inpå ombyggnationen i receptionen när det blir större påverkan.

Återkoppling handlingsplan utifrån patientenkäten

Fina resultat på patientenkäten, jobbat vidare i arbetsgruppen och gjort en handlingsplan. 

Handlingsplanen är skapad utifrån områden i enkäten som visade bra resultat som vill bibehållas (s.k. friskfaktorer) samt förbättringsområden.

Friskfaktorn som valdes att arbeta vidare med är ”Tydlig information till våra patienter gällande våra insatser exempelvis hjälpmedel och information om funktionsnedsättning”. De aktuella insatserna är att synpedagoger kommer erbjudas repetition av personcentrerat arbetssätt och andra behandlare kommer få utbildning internt. Alla behandlare kommer att gå utbildning i motiverande samtal (MI). Synpedagoger föreslås vidare en intern fortbildning på ögondiagnoser och ögonanatomi, syftet är bl.a. att behandlare ska bli bättre på att individanpassa information och på att säkerställa att patienten har tagit till sig informationen. Hjälpmedelshandboken kommer att uppdateras.

Förbättringsområdena som Syncentralen ska arbeta vidare med är ”Öka patientens delaktighet i den fortsatt vården” samt ”Öka kvalitén på våra distansbesök”.

De aktuella insatserna för att öka delaktigheten är att patienterna kommer att erbjudas en skriftlig vårdplan vid kartläggning och information om vårdplanen löpande under vårdprocessen. De aktuella insatserna för att öka kvalitén på distansbesök är att inventera behovet av mer kunskap gällande hur man genomför ett lyckat distansbesök, t.ex. hur man gör om tekniken strular, säkerställa identitet. Ska sammanställa den kunskap och erfarenhet som finns i arbetsgruppen. Utbildning i nya vårdmötes-appen Vård och Hälsa. 

SRF Göteborg: Vill problematisera att vårdplan ska ges skriftligt, många har svårigheter att läsa papper, kan upplevas provocerande. Behöver kunna anpassas efter individen. 

Viktigt att ha i åtanke att mående vid första kontakten kan vara olika. Vid telefonkartläggning, hemskickas vårdplan? Tveksamt att papper är en bra idé.

Syncentral Göteborg: Absolut viktigt att ta det muntligt, bra att sammanfatta under vårdprocessens gång. Skrivs inte ut på papper och lämnas eller skickas per automatik, görs i samråd med patienten. 

MI-utbildning för behandlare

MI-står för Motiverande samtal. Syncheferna har ansökt om pengar för att all behandlande personal, d.v.s. kuratorer, synpedagoger, optiker och IKT-tekniker ska få gå denna utbildning. Det är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. Handlar kortfattat om att försöka förstå genom ett empatiskt och reflekterande lyssnande och stärka patientens tro på sin förmåga och möjlighet till förändring. Tanken är att utbildningen ska anpassas utifrån syncentralernas behov och patientgrupp. Utbildningen är totalt tre heldagar med början i december.

SRF Kungälv: Vem håller i den och vem har skapat? 

Syncentral Göteborg: Företaget som genomför utbildningen heter HumaNova. MI utvecklades av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick under 1980- och 90-talet.

Byte av system för digitalt vårdmöte

Nytt system för digitala vårdmöten har införts i hela Västra Götalandsregionen; Vård och Hälsa. Det är ett system under uppbyggnad. Krävs att patienten har e-legitimation för att kunna använda det. Startade i augusti, samtlig berörd personal på Syncentralen har fått utbildning. Som det informerades om vid det regionala brukarrådet har det varit problem med användande av systemet för behandlare med skärmläsningsprogram. Nu skickats anmälan om detta till DIGG (Myndigheten för digital förvaltning).

Kallelse i samråd

Finns bestämmelser kring att tid för förstabesök ska ske i överenskommelse med patienten, d.v.s. patienten ska acceptera föreslagen/bokad tid. Administrationen ringer därför sedan i våras upp patienter (där telefonnummer finns och tolkbehov inte föreligger) och bokar nybesök vid läkarremiss och egenremiss.

SRF Göteborg: Har detta bidragit till att uteblivna besök minskat? 

Syncentral Göteborg: Senaste månaderna ungefär som tidigare.  

Statistik besök

Syncentralen ligger bra till med väntetider och ledtider. Håller vårdgarantin, nästan alla får besök redan inom 60 dagar. I nuläget kan patienter erbjudas tid för första kontakt inom 2–3 veckor efter inkommen läkarremiss. 

SRF Göteborg: Vem bedömer remisserna? 

Syncentral Göteborg: Remissteamet består av optiker och synpedagog. Optikerna har varsin dag i veckan, synpedagogerna cirkulerar halvårsvis. Vid behov tas hjälp av barnteamet vid bedömning av barnremisser och vid särskilda psykosociala behov kan hjälp med bedömning fås av kurator.  
 
Tuffare ekonomi för hela VGR under 2024–2025 som kommer innebära sparkrav på alla verksamheter. Just nu ser vi över våra utgifter och hur vi kan spara med minst påverkan för patienterna och verksamheten

SRF KSOT: Hur många fler verksamheter finns i huset? 

Syncentral Göteborg: Tolkverksamheten, Dövblindteamet, Syncentralen, Vuxenhabilitering. 

FSDB: Nyttjas konferenslokaler/gym? 

Syncentral Göteborg: Inga externa, används av verksamheterna i huset. Habiliteringens patienter nyttjar gymmet. 

Billo

Tips om en digital brevlåda som även erbjuder tjänsten att skanna in fysisk post; Billo. Om man önskar få sin fysiska post inskannad ansöker man om särskild postadress hos Skatteverket, men har kvar sin vanliga folkbokföringsadress. Observandum att ifall något skickas till Billo-adressen som inte går att skanna in (t.ex. hjälpmedel) skickar Billo det vidare till folkbokföringsadressen, men blir då en viss fördröjning.   

Information från intresseorganisationerna 

SRF Göteborg

Info från Erik - Grundutbildning mobilanvändning 

Informerade även om detta projekt på det regionala brukarrådet. Nytt sedan dess är att SRF Göteborg har som förslag till verksamhetsplanen 2024 att ansöka om finansiering. Finns en risk att finansieringsbeslutet dröjer och att projektet därmed dröjer. Projektet är en motsvarighet till GSM-projektet i Region Skåne. Målsättningen är att utbilda i telefonanvändning i första hand, där en synsvag person får utbilda andra synsvaga i förstoring och en blind person lär ut talstöd till andra blinda. Fråga om att under 2 år anställa 2 personer (i Skåne 2 halvtidstjänster). Siktar bredare än medlemskåren, hoppas på att locka till sig personer som behöver det men inte har kompetens eller tillgång idag. Fick positivt svar från verksamhetschef för Synverksamheten och enhetschef för Syncentral Göteborg att stötta projektet. SRF marknadsför. Utöver Syncentralen mål att nå ut genom t.ex. bibliotek, it-stödjare, syninstruktörer, fixartjänster. 

SRF KSOT: Var sker utbildningen? Hembesök? 

SRF Göteborg: I Skåne hölls utbildningstillfällen i SRF:s lokaler. Undantagsfall i andra lokaler, på mindre orter.  

SRF Ale: I mån av plats, kan andra föreningar få utbildning? 

SRF Göteborg: Vänder sig till individer, andra föreningar får gärna hjälpa till att sprida informationen. Inget krav att vara SRF-medlem, men ha en synnedsättning. Fått prioritera bland individer i Skåne, där finansierades det av regionen. 

FSDB: Kommer det annonseras från SRF? Mail? Förslag att det är lättare att nå ut med informationen via telefonsamtal. 

SRF Göteborg: Kommer annonseras från SRF, bredare än till medlemmar. 

Övrig information från SRF Göteborg

Rikskongress 2024, tankar/planer dragit i gång, kommer hållas fysiskt i Göteborg. Mycket kring digitalisering (projektet). Mycket aktivitet och kurser. Julbord brukar vara välbesökt, drygt 100 medlemmar på plats. Förändring föreslås nästa år; kurskatalog läggs ned – inte själva kurserna, men den tryckta katalogen.  

FSDB Väst

Halvårsmöte förra veckan. Julbord i början december. 2024 rikskongress, hålls vart tredje år. Berättas även om projektet som Agneta hade under ett halvår med hembesök för hjälp till medlemmar med surfplatta/mobil/PC.

FSBU

SM goalball den 17-18 november i Kviberg, gärna publik till detta. Besök till Halloween på Liseberg i helgen. Julfest den 10 december i Marstrand. Mycket aktiviteter på gång. Skidläger Edsåsdalen planerat. Besök till Kolmården i vår på planeringsstadiet. Lena kvar till juli. 

SRF Kungälv-Stenungsund-Orust-Tjörn

Igår besök på Halloween på Liseberg. Halvårsmöte den 29 oktober. Längre fram hjärt- och lungräddningsutbildning i Kungälv. En del aktiviteter planerade, bl.a. julbord. Distriktet varit på två utlandsresor i höst; till Spanien samt musikresa till London och Liverpool. Halvårsmöte den 18 november. 

SRF Ale

Föreningen blir vilande efter den 31 december, få medlemmar, de få som finns rör sig till andra föreningar, ligger geografiskt knepigt till. Distriktet har halvårsmöte i november. 

Inkomna frågor från intresseorganisationerna 

SRF Göteborg

Hur är statusen för ögonläkaren på Syncentralen i Göteborg? Har de utlovade diskussionerna inletts med Ögonmottagningen? 

Syncentral Göteborg: Fått besked att de jobbar på att få till en konsultläkare men kan inte svara på när i tid. Fram till dess finns möjlighet att förmedla kontakten till ögonläkare vid t.ex. vissa intyg eller information gällande diagnos. Har fått namn på en kontaktperson att lättare ta kontakt med.

Kommer också komma ca 25 ST-läkare till Syncentralen på en halv studiedag i vår, förhoppningsvis kan det underlätta att få till en konsultläkare.

Syncentralen har möte med ögonläkare på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus en gång i halvåret, nu på onsdag är nästa möte.  

SRF Kungälv-Stenungsund-Orust-Tjörn

Fråga om egenremisser och synstyrka.

Vilka remissregler och -kriterier finns för Syncentralen?

Syncentral Göteborg: Vid första kontakten krävs en ögonläkarremiss. Ett av följande kriterier måste uppfyllas:

  • Patient som med bästa fördragbar korrektion ej uppnår högre synskärpa än 0.3 eller sämre på bästa öga 
  • Patient med centralt bevarat synfält som har en utbredning 5-10 grader från centrum placeras i kategori 3. Patient med synfältsutbredning mindre än 5 grader från centrum placeras i kategori 4 oavsett synskärpa. 
  • Patient med läsförmåga lika med eller sämre än 10 punkter med adekvata läsglasögon och god belysning.

Egenremiss kan upprättas när man är inskriven och tidigare blivit remitterad av ögonläkare. 

Information om rehabkurser

SRF Riks och Iris har rehabiliteringskurser på Almåsa havshotell. Informerades vid webinare att de ska ha ett kurstillfälle för syncentralerna den 25 januari 2024, ville att informationen skulle spridas till syncentralerna. 

Syncentral Göteborg: Mer information om innehåll? Inbjudan? Förmedla inbjudan när den kommer.  

Övriga frågor 

Presentation av barnteamets arbete på Syncentralen.

Enhetschef informerar om personaländring i barnteamet. Av tidigare tre synpedagoger i barnteamet snart bara en kvar; en är tjänstledig för studier och kommer troligtvis inte åter till Syncentralen och en går på föräldraledighet i mitten av december. Därför efter sommaren plockat in synpedagoger från vuxenteamet, erfarna behandlare som går in i barnteamet. Dessa kommer jobba med både barn och vuxna patienter. Synpedagoger i barnteamet har under längre tid slutat efterhand, teamet behöver byggas upp och detta bör vara en bra lösning. Även kuratorer och optiker är inblandade i barnteamet, optikerna roterar sinsemellan. Synpedagogerna är en fast punkt.

Synpedagog Lena Sandbacka deltar på mötet och berättar om barnteamets arbetssätt. Barnen kommer liksom vuxna patienter på ögonläkarremiss. Första besök till kurator – oftast bara föräldrar – för psykosocial utredning, information om verksamheten. Bra grund för synpedagogbesök för kartläggning därefter. Går igenom barnets situation, förskola/skola, fritid. Utifrån det görs en vårdplan, bestämmer ihop med vårdnadshavare hur man går vidare, vad som är viktigast.

Barnteamet gör många skolbesök, ofta logistiska problem med mottagningsbesök, lättare på skolan. Görs från förskola till sista året gymnasiet. Utprovning av hjälpmedel, IKT-tekniker ofta inblandad i kombinationsbesök med synpedagog. Träning av hjälpmedel sker ofta på skolan, då även pedagogerna behöver lära sig.

Orientering och förflyttning är väldigt viktigt, gärna börja tidigt, mängdträning. Dock svårt med kontinuiteten, fungerar inte, många dyker inte upp. Fanns en idé att ha en gruppaktivitet, käppgrupp/taktilgrupp, men dök inte upp. Svårigheter i att det var på eftermiddagstid och vårdnadshavare behöver ta ledigt från jobb. Försökt diskutera tider, önskas så sent som möjligt eller på lov, andra vill inte alls ha det på lov, då andra aktiviteter. Lättare med logistiken i de fallen mor- eller farföräldrar är engagerade och kan följa med på besök.

SRF Göteborg: Beror det på föräldrarnas motivation? Andra vårdbesök o.s.v.? Viktigt att påtala vikten av självständighet hos barnet.

Syncentral Göteborg: Absolut, väldigt viktigt. Svårt att nå fram hur viktigt det är i vissa fall. 

SRF Göteborg: Mål som SRF drivit i lokala och regionala brukarråd. Moment som skulle lämpa sig bättre med mer intensiv träning, om det skulle gå att få till, än mer intensivt? Fristad? Hitta vägar att samarbeta. Potentiell samverkansmöjlighet att testa träff på t.ex. helgen? Kompetens från Syncentralen? Information från Syncentralen och SRF styr upp?

Syncentral Göteborg: Käppträning, absolut. Har lyckats med intensivt på skolan. Beror på skolan, stör en del i undervisning.  

Haft sommarläger på Fristad med mycket olika aktiviteter.  

Har punktskriftsträning med föräldrar, skola samt SPSM lär barnen. Taktila övningar med barnen.  

SRF Göteborg: Apropå punktundervisning, tips att genomgå enkel utbildningsinsats och ta del av Legos punktskriftsmaterial. SRF Göteborg får detta snart.  

Syncentral Göteborg: Mycket samarbete runt ett barn; vårdnadshavare, mor- och farföräldrar, skola/förskola, ofta Habiliteringen och SPSM. Enhetschef berättar om synpedagog Gisela Erixon i grundskolan Göteborgs Stad. Idag finns flera hörselpedagoger som kan stötta, en av dessa har blivit utbildad och är nu också synpedagog. Målet är att fler av hörselpedagogerna ska utbildas. 

Finns ännu inget klart hur uppdraget ska se ut, ett möte är planerat mellan Syncentralen och synpedagogen för att starta upp samarbete. Kan bli ett stort stöd för elever med en synnedsättning och ett plus att hon kan hörsel sedan tidigare. Kan följa med på skolbesök och sedan stötta lärare vidare. Syncentralen kan också initiera att hon är med men krävs ett samtycke från vårdnadshavarna.

SRF KSOT: Hur många barn är inskrivna på Syncentralen?

Syncentral Göteborg: Ungefär 180 barn.

Nästa möte 

13 maj 2024 kl 14.00-16.30, förmöte kl 13.30-14.00 på Ekelundsgatan 8 i Göteborg, rum 309. Senarelagt p.g.a. ombyggnationen.

Mötet avslutas 

Sara tackar för ett bra och givande möte.