Syncentral Borås, brukarråd 18 oktober 2023

Närvarande

Anette Jernberg, FSBU via Teams
Lena Haugland, FSBU via Teams
Irene Hjalmarsson, SRF Borås
Eva Brunander, SRF Mark
Leif Westerlind, SRF Ulricehamn
Maria Johansson, Syncentralen
Elisabeth Ekström, Syncentralen
Admir Dahlberg, Syncentralen

Mötets öppnande

Maria Johansson hälsar alla välkomna till dagens brukarråd.

Utse sekreterare och justerare

Irene Hjalmarsson utses till justerare och Elisabeth Ekström till sekreterare.

Presentation av ledamöter

Vi börjar dagens möte med att presentera oss för varandra.

Föregående minnesanteckningar

Föregående protokoll läggs till handlingarna efter att Maria Johansson berättat att önskemålet som lyftes föregående möte om att patienten ska erbjudas en utskriven vårdplan i samband med besöket har beaktats och i fortsättningen kommer det att erbjudas. Önskemålet om att få tips och råd om telefoni/surfplattor är uppsatt på dagens agenda.

Frågor från lokalföreningarna

 1. Vad tänker man om stöd till synskadade vid användning av sina datorer?
  Syncentralen hjälper till med installation och support på synhjälpmedelsprogram men övrig support ingår inte i Syncentralens uppdrag. Syncentralens kompetens är inom hjälpmedelsprogram och man är alltid välkommen att höra av sig med frågor. Detta är en angelägen fråga för Syncentralens patientgrupp och en helhetssyn efterfrågas.

  Syncentralen lämnar rekommendationer om vilken dator man behöver köpa som stöder hjälpmedelsprogram. Detta är en av de allra viktigaste frågorna för synskadade, att kunna få hjälp av någon som kan ge support både för IT och hjälpmedelsprogram.  Denna fråga behöver lyftas på regionpolitikernivå där Leif Westerlind kan bidra. Slutligen tar Maria Johansson upp att det kommer många nya appar som är av värde för personer med synnedsättning.

 2. Talande våg som hjälpmedelSyncentralen styrs av hjälpmedelshandboken som man måste förhålla sig till. Bedömningen är att detta är konsumentprodukter som inte specialistsjukvården ska förskriva. Önskemål lyfts om att kunna köpa sådana här hjälpmedel via Syncentralen. Svaret är att Syncentralen inte får sälja produkter längre. Syncentralen kan vägleda om beställningar men inte hjälpa till med själva beställningen.

 3. Ledarhundar
  Finns en utredning kring ledarhundsförskrivning och att en ny myndighet ska ta över men finns än så länge ingen information om detta. Nedan följer några uppkomna frågor:

  * Hur ser Syncentralen på uppdraget kring orienteringsträning med ledarhund?

  * Har Syncentralen uppföljningsansvar med fortsatt orienterings träning för att exempelvis lära sig nya sträckor?

  * Vilken kompetens har Syncentralen gällande ledarhundsverksamhet och hur säkrar man den

  Syncentralen informerar och kan motivera till ledarhund. Syncentralen, ögonläkaren och patienten står för var sin del i ansökan och Syncentralen bistår med att få ihop helheten. Syncentralen hjälper till med förberedelse inför att hunden ska levereras i form av orienteringsträning inför ledarhund. När hunden är på plats hjälper Syncentralen till med orienteringsträning. Det kan se olika ut beroende på patientens situation och allt sker i samarbete med SRF ledarhundsverksamhet.

  All personal får utbildning i orientering och förflyttning som är indelad i tre nivåer. Den tredje nivån är på mer avancerad nivå där bland annat ledarhundsträning ingår. Kompetensmässigt investeras mycket i personalens kunskap kring orientering och förflyttning samt ledarhund. Det kan uppstå väntetid om det skulle tillkomma många ledarhundar samtidigt men än så länge ingen lång väntetid. Syncentralerna i regionen kan även hjälpa varandra om personalen lokalt inte räcker till.

 4. Förskrivning av vit käpp
  Västra Götalandsregionen upplever ingen förändring kring förskrivning av käppar. Syncentralen nekar aldrig förskrivning av vit käpp utan tvärt om försöker Syncentralen alltid motivera till käppanvändning. Ingången är att Syncentralen anser att användning av vit käpp är en stor befrielse för användaren och genom att utbilda fler synpedagoger i orientering och förflyttning så blir de mer uppmärksamma kring sådant som handlar om käppar exempelvis slitage och behov av nya doppskor.

  Maria Johansson avslutar den här punkten med att delge lite statistik kring inköp av käppar.

  * År 2019 köptes 178 käppar
  * År 2020 köptes 153 käppar
  * År 2021 köptes 126 käppar
  * År 2022 köptes 297 käppar (ny upphandling orsak till antalet)
  * År 2023 till och med september har 177 käppar köpts.
 5. Vad kallar Syncentralen en tidigare gruppverksamhet som bedrevs?
  Inspirations- och motivationsgrupp hette den och bestod av 6 tillfällen med olika teman. Önskemål lyfts om att återuppta denna gruppverksamhet.
 6. Är talande termometer ett hjälpmedel som förskrivs?
  Det finns en upphandlad förskrivningsbar trådlös ute och inne termometer där även en mattermometer ingår. Väckarklocka finns inte längre som hjälpmedel.

Information från Syncentral Borås

Maria Johansson informerar om det som är aktuellt på Syncentralen.

Budgetläget är ansträngt och besparingar är att vänta. Exempelvis ses lokal och leasingbilskostnader över. Syncentralen i Borås har större kvadratmeteryta i jämförelse med andra Syncentraler i regionen. Av den anledningen är det möjligt att bland annat hyra ut en del lokalyta som genererar intäkter till verksamheten till andra interna verksamheter inom regionen. Allt ses över för att kunna behålla personalstyrkan.

En synpedagog är sjukskriven fram till jul vilket lett till lite omfördelning av arbetsuppgifter. Klarar Syncentralen inte av att ge tider i rimlig tid så kommer Syncentral Borås få hjälp av annan Syncentral i regionen som kan ta patientens första besök som mestadels är en kartläggning via telefon. Sjukskrivningen kommer inte att påverka patienterna.

Mobiltelefoner och läsplattor information och tips

Synpedagog Admir Dahlberg kommer till mötet och ger lite tips och råd om telefoni/surfplattor. En telefon/surfplatta har de funktioner som flera hjälpmedel har, så i stället för att använda flera olika hjälpmedel så räcker det med telefon/surfplatta. Därför är det viktigt för Syncentralen att marknadsföra smarttelefoner om patienten i fråga är en van användare av det.

Boka gärna en tid på Syncentralen för att få information och få ta del av vad det finns för möjligheter inom telefoni/surfplatta.

Irene Hjalmarsson lyfter önskemålet om möjligheten att söka bidrag till inköp av en smarttelefon. Det finns en stiftelse för synskadade där man kan ansöka om medel.

Lämna gärna tillbaka hjälpmedel som inte används och ett bra sätt är att skicka tillbaka hjälpmedel till Syncentralen via en vårdcentral som skickar till Syncentral med internpost.

Förbättringsönskemål

Ingenting under denna punkt

Övriga frågor

Se frågor från lokalföreningarna

Datum, tid och plats för nästa möte

Nästa möte blir i mars klockan 10:30 – 12:00. Datum kommer att skickas ut senare.

Avslutning

Maria Johansson tackar för dagens möte.

Vid protokollet

Elisabeth Ekström
Sekreterare          

Irene Hjalmarsson
Justerare

Maria Johansson
Ordförande