Skolpersonal

Förskolebarn med autism

Filmer om bemötande, utveckling och socialt samspel för dig som möter barn i förskoleålder som har autism

Ansvar för hjälpmedel i förskola, skola och för studier

Skolan har ett ansvar för att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. I ansvaret ingår att tillhandahålla läromedel, pedagogiska hjälpmedel och grundutrustning samt att anpassa lokalerna efter verksamheten. Skolans ansvar gäller hjälpmedel som utan större svårigheter kan användas av flera elever och som inte behöver någon omfattande individuell anpassning.

När grundutrustning inte tillgodoser behovet av hjälpmedel är det möjligt att förskriva personliga hjälpmedel i de fall utbildningen är offentligt finansierad eller berättigar till studiestöd.

Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter inom Västra Götaland - vårdgivarwebben

Hjälpmedel i skolan - 1177.se

Det finns styrdokument för barnets och elevens rättigheter och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan kommun, landsting och stat.

Hjälpredan hörsel (pdf)
Hjälpredan synnedsättning (pdf)

Läkare eller psykolog inom skola

Om du som läkare eller psykolog vill skriva en remiss för behandlande insatser för elev som har diagnos intellektuell funktionsnedsättning, se våra remisskriterier

Remisskriterier

Journalkopia

Du kan begära en journalkopia från din egen journal, eller för någon annan om du har fullmakt eller är vårdnadshavare för patienten.

Begäran om uppgifter ur journal (pdf)