Syncentral Borås, brukarråd 19 oktober 2022

Deltagare

Anette Jernberg, FSBU
Jan Gunnarsson, SRF Borås
Karin Villberg, SRF Borås
Marita Johansson, SRF Mark
Gunnel Palmer, SRF Lerum
Ulla-Britt Johansson, SRF Lerum

Deltagare från synverksamheten

Maria Johansson, Syncentral Borås
Rolf Larsson, Syncentral Borås
Elisabeth Ekström, Syncentral Borås

1 Mötet öppnas

Maria Johansson hälsar alla välkomna till dagens brukarråd.

2 Utse sekreterare och justerare

Jan Gunnarsson utses till justerare och Elisabeth Ekström till sekreterare.

3 Presentation av ledamöter

Vi börjar dagens möte med att presentera oss för varandra.

4 Föregående minnesanteckningar

Inga kommentarer till föregående protokoll som läggs till handlingarna.

4 Frågor från lokalföreningarna

Hur fortgår samarbetet med Fristads folkhögskola?

Syncentralen betalar inte längre några utbildningar på Fristad folkhögskola däremot informerar syncentralen om utbudet. Det har varit ett uppehåll under pandemin men kommer att starta upp igen under 2023. Marita Johansson informerar om att Fristad eventuellt kommer att lägga ner synkurserna. Bakgrunden till att syncentralen inte finansierar kurserna är att man inte kan finansiera en annan aktör att utföra sådant som är syncentralens uppdrag. Jan Gunnarsson tar upp att Fristadkurserna varit ett väldigt viktigt inslag i rehabiliteringen och Marita Johansson instämmer.

Hur hanterar vi på bästa sätt tillsammans SRFs informationsmaterial på Syncentralen?

Syncentralen har en gemensam funktionsbrevlåda dit man kan skicka e-post syncentralen.boras@vgregion.se Det är välkommet att lägga ut informationsmaterial i Syncentralens väntrum. Syncentralerna i Västra Götaland har beslutat att det är ok att lämna ut information från SRF.

Hjälpmedel som inte förskrivs finns det möjlighet att få köpa genom Syncentralen?

Marita Johansson tar upp problemet med att få tag på exempelvis talande hushållsvåg. Syncentralen har ingen möjlighet att hjälpa till med inköp eftersom det faller utanför ramen för Syncentralens uppdrag. Alla produkter som förskrivs måste vara upphandlade.

6 Information från Syncentral Borås

Personalen använder fortfarande munskydd vid patientarbete. Syncentralen har börjat planera för gruppverksamhet i fysisk form. Rolf Larsson informerar om att förinformation i digital form ligger på is. Däremot har syncentralen fysisk förinformation för nya patienter där anhöriga är välkomna att delta. På förinformationen får man bland annat information om vad syncentralen kan hjälpa till med och man får lite tips och råd. Förinformation erbjuds en gång varannan vecka.

Det är tänkt att Syncentralen ska återuppta yrkesverksamma kursen och barn- och ungdomslägret på Fristad folkhögskola under 2023.

Syncentralen vill gärna få reda på ifall intresse finns för kurser inom digitala området. Finns intresse och det blir ett tillräckligt stort underlag vill gärna syncentralen erbjuda gruppverksamhet.

SRF Borås skickar in sitt kursprogram för hösten till Syncentralen för att delge vad dom erbjuder sina medlemmar.

Synpedagogerna i Västra Götaland var i Danmark på nordisk synkongress i september. Rolf Larsson som deltog berättar att det var väldigt intressant och givande.

Henrik Härnstrand (it-utbildare) är tillbaka från sin föräldraledighet och Leon Lagergren (it-tekniker) arbetar numera bara en dag i veckan. Ringer man syncentralen angående it-problem så blir man uppringd av Henrik Härnstrand som tar reda på mer om vad ärendet gäller. Detta gör att ledtiderna blir kortare eftersom man ganska snart blir uppringd. Henrik koordinerar och åtgärdar sedan ärendena som kommer in.

Elisabeth Ekström informerar om nya regler för sjukresor som innebär att man slipper begära att få ett vårdgivarintyg om man registrerar sitt färdtjänstbeslut hos Sjukresor (man skickar in en kopia på beslutet). De nya reglerna gäller från 1 september i år.

Maria frågar om lokala brukarrådet får ta del av det regionala brukarrådets protokoll. Det får man inte och i samband med utskick av dagens protokoll så bifogas senaste protokollet från regionala brukarrådet.

På det senaste regionala brukarrådet informerade Synverksamheten om verksamhetsplanen för 2023 som regionala brukarrådet varit involverad i och kunnat påverka.

Verksamhetsplanen för 2023 har sex prioriterade områden som är som följer:

  • Specialisering och inte generalisering
  • Fysioterapeut i verksamheten
  • Tvärprofessionella arbetssätt
  • Digitalisering
  • Träffas i grupp
  • Automatiskt psykosocialt stöd (viktigt att avdramatisera besök hos kurator och få in det som en naturlig del av sin rehabilitering)

De här målområdena får ses som mål man får sträva mot.

Nationella patientenkäten som pågår nu under hösten pratade man också om på regionala brukarrådet och hur viktigt det är att den besvaras. Den skickas inte ut i punkt däremot kan man ringa ett nummer för att få frågorna upplästa. Det är Sveriges kommuner och regioner som håller i enkäten.

7 Förbättringsönskemål

Syncentralen skulle gärna vilja få in förslag på förbättringar och idéer från organisationerna mer kontinuerligt. Får Syncentralen in reflektioner eller frågor under hela året så kan man börja arbeta med frågan direkt.

Samtliga tycker att gruppverksamhet är viktigt och det är bra att det kommer i gång igen.

Anette Jernberg berättar att FSBU har en ny hemsida fsbu.se. Där lägger man ut sådant som är på gång. Anette Jernberg berättar att man startat upp något som heter Syn lekotek och är som en öppen förskola för synskadade barn och så berättar hon vidare att man gör skidresor och arrangerar seglarläger.

Vi diskuterar problemet med att få medlemmar till föreningar som är ett generellt problem för alla föreningar.

Jan Gunnarsson efterlyser en taktil markering vid ingången till Syncentralen (dörren)

Marita Johansson berättar att SRF Mark firar 50 år till helgen.

Maria Johansson skickar med uppmaningen att höra av sig till Syncentralen om man har idéer och förslag.

8 Övriga frågor

Att få text uppläst till tv finns det något sådant, uppläst textremsa?

Man måste ha en box för att få text uppläst till kanaler utöver kanal 1, 2, kunskapskanalen och tv 4. Boxen förskrivs inte som hjälpmedel av syncentralen men den finns att köpa.

Jan Gunnarsson frågar om synpedagogutbildning, är det något som är på gång?

Den enda utbildning som finns är en masterutbildning i Norge. Att utbildningsmöjligheter till synpedagog inte finns gör det svårt att rekrytera synpedagoger. Syncentralerna i Sverige samarbetar genom att dela med sig av kompetens och kunskap till varandra. Maria Johansson förtydligar att synverksamhet är ett samlingsord för regionens fyra syncentraler.

9 Datum, tid och plats för nästa möte

Nästa brukarråd bestäms till en onsdag i mars och hålls på Syncentral Borås. Inbjudan kommer.

10 Avslutning

Maria Johansson tackar för dagens möte.

Vid protokollet

Elisabeth Ekström, sekreterare
Jan Gunnarsson, justerare
Maria Johansson, ordförande