Syncentral Borås, brukarråd 20 mars 2024

Närvarande

Anette Jernberg, FSBU 
Lena Haugland, FSBU 
Solweig Kärrman, SRF Alingsås
Irene Hjalmarsson, SRF Borås
Marita Johansson, SRF Mark
Frida Craft, SRF Älvsborg
Lena Molander, SRF Lerum
Gunnel Palmer, SRF Lerum
Monika Karlsson, SRF Ulricehamn
Maria Johansson, Syncentralen
Elisabeth Ekström, Syncentralen

Mötets öppnande

Maria Johansson hälsar alla välkomna till dagens brukarråd.

Utse sekreterare och justerare

Lena Molander utses till justerare och Elisabeth Ekström till sekreterare.

Presentation av ledamöter

Vi börjar dagens möte med att presentera oss för varandra.

Föregående minnesanteckningar

Föregående protokoll läggs till handlingarna efter att Maria Johansson gått igenom anteckningarna.

Frågor från lokalföreningarna

 1. Informerar syncentralen om att man kan söka bostadsanpassning och hjälper till att skriva intyg?

  Syncentralen skriver intyg på synnedsättningen och dess konsekvenser samt hjälper till med ifyllande av ansökningsblanketter. År 2022 skrev Syncentral Borås 37 intyg och år 2023 skrevs 18 intyg, alltså en minskning. Syncentralen har haft en dialog med Borås stad om förfarandet och att Syncentralen inte gör hembesök för att se över belysningen. Kommunen godkänner inte att Syncentralen tar fasta på när patienterna anger att dom har för dålig belysning. Med anledning av det ska Syncentralen börja göra hembesök inför ansökan för att kunna bekräfta behovet. Detta arbetssätt kommer senare att utvärderas. Frida Craft lyfter att många nya synskadade inte har kännedom om att man kan ansöka om bostadsanpassning. Syncentralen tar åt sig att säkerställa att denna fråga lyfts till patienterna. För flera år sedan gjorde Syncentralen åtgärdsförslag men det görs inte längre eftersom det inte är Syncentralens uppdrag. Syninstruktörer finns inte längre i alla kommuner som tidigare varit behjälpliga. Ta gärna kontakt med Syncentralen om hjälp önskas med stöttning i kontakt med kommunerna angående behovet av att ha tillgång till en syninstruktör.

 2. Vem är it-tekniker nu?
  It-tekniker Henrik Härnstrand samt hjälp från It-tekniker från Syncentralen i Göteborg

 3. Har telefontiderna förändrats?
  Nej, de är samma som tidigare, måndag klockan 10–12, tisdag – fredag klockan 9–11. Övriga tider kan man tala in meddelande för att bli uppringd.

 4. Är det några aktiviteter på Fristad folkhögskola?
  Ett barn- och ungdomsläger är inplanerat från Syncentralens sida.

 5. Kan Syncentralen hjälpa till med telefon- och datorproblem eller -frågor?
  Det är bara att höra av sig till Syncentralen för en egenremiss elller tidsbokning. SRF Älvsborg ska försöka få i gång en projekttjänst till hösten som kan hjälpa till med teknikfrågor i hemmet.

Information från Syncentral Borås

Maria Johansson informerar om det som är aktuellt på Syncentralen.

Syncentralen ska föra in IKT, informations- och kommunikationsteknik i samtliga målområden. Personalen är under utbildning inom det digitala området. Det är en mix av det regionala brukarrådet, personalen och politiker som påverkat vilka områden Syncentralen ska arbeta med.

Nedan följer en del av det Syncentralen ska fokusera på:

 1. Smarta enheter för att minska mängden hjälpmedel som förskrivs och som kanske inte används.
 2. En pågående översyn om vilka hjälpmedel som ska förskrivas och inte.
 3. Se över Synverksamhetens gruppverksamhet för att komma fram till vilken gruppverksamhet som ska erbjudas. Grupper är viktigt eftersom det blir en dialog mellan patienterna. Förra året hade Synverksamheten en grupp för yrkesverksamma på Fristad folkhögskola men det blir inte någon sådan i år, främst på grund av den ekonomiska situationen. En barn- och ungdomsgrupp är dock inplanerad i sommar och förläggs på Fristad folkhögskola. SRF Älvsborgs anordnar en två-dagars träff för yrkesverksamma i vår.

Nedan följer några grupper som ska erbjudas:

 • Framtidsgrupp för ungdomar på gymnasiet.
 • Basgrupp för personer i yrkesverksam ålder. Det kommer att erbjudas som en heldag med fokus på olika teman. Det kan exempelvis handla om läs- och skriv och digitala hjälpmedel.
 • RP-grupp (Retinitis pigmentosa) är pågående på Syncentralen och är välbesökt.
 • ”Att finna nya vägar” samt ”se dåligt och må bra” ska förhoppningsvis kunna starta upp om underlaget blir tillräckligt stort
 • Ungdomsråd för barn åldern 10–16 år är också återkommande.

När det gäller barn- och ungdomsläger kontaktar Syncentralen de barn som kan vara aktuella för barnläger. I övrigt sätts patienter upp på en lista om önskemål uttrycks för att delta i en grupp.

Nästa år, på hösten byter Syncentralen till nytt journalsystem. Hela Västra Götalandsregionen ska gå in i ett nytt journalsystem som heter Millenium. Ögonmottagningen på SÄS går in i det nya systemet nu till hösten. Maria Johansson informerar om att det finns något som heter Nationell patientöversikt där vårdpersonal kan logga in för att se patienters journal i andra system än det egna.

Syncentralen ser över uppgiftsväxling för att på så sätt förbereda sig för minskad personal i kombination med ökat patientunderlag. Ett exempel på det är att it-tekniker gör kartläggningar som egentligen utförs av synpedagoger.

Syncentralen i Borås har en lokalyta som är 967 kvm vilket är större än övriga Syncentraler i Västra Götaland. Syncentralen har en hög hyra så personalen har skissat på förslag för att minska de befintliga lokalerna. Detta kommer att resultera i en ombyggnad. Efter gjorda förändringar och lokalminskningar kommer den totala ytan att vara cirka 600–700 kvm. Detta gör att det kommer att bli lite rörigt framöver så därför lyfter Maria Johansson frågan om vi ska hoppa över höstens brukarråd. 350 tkr per år blir besparingen i minskade hyreskostnader.

Förbättringsönskemål

Ett brukarråd önskas till hösten och Frida Craft erbjuder sig att ställa sitt konferensrum till förfogande på SRF Älvsborg ifall den planerade ombyggnaden av Syncentralens lokaler sätter käppar i hjulet för att kunna ha mötet på Syncentralen.

SRF Lerum efterfrågar kultursatsningar men det är ingenting som Syncentralen erbjuder och inte SRF Älvsborgs heller.

Övriga frågor

Vad händer i lokalföreningarna? Vi går bordet runt.

 • Ulricehamn: Den 4 maj är det vårmarknad i Ulricehamn och 7 maj är det folkhälsodagen och då kommer en ögonspecialist och föreläser på folkets hus. Det är ok att lägga information om eventet i Syncentralens väntrum.
 • Lerum: Röda korset har en taltidnings- och jubileumsträff 50 år den 20 april och den 23 maj ska föreningen ha en ost- och vinkväll. En sensommarresa till Göta kanal går av stapeln i början på september och medlemmar från andra föreningar är välkomna att delta. För icke medlemmar i SRF Lerum kostar det 1200:-
 • FSBU: En familjehelg i Kolmården och ett seglarläger är inplanerat till sommaren. De har pågående aktiviteter som Goalboll och judo. I höst ska dom på syntolkad teater och se Ronja Rövardotter. Under den gångna vintern så har uppskattade skidresor anordnats.
 • Mark: Planer på en vårfest och en resa framöver. Ögats dag är på planeringsstadiet.
 • Alingsås: Det är cirka 15 personer som träffas regelbundet och då gärna ägnar sig åt quiz. Även SRF Alingsås har planer på en resa framöver. Solweig lyfter frågan om behovet av att få in fler medlemmar.
 • Borås: SRF Borås har mycket på gång, bland annat en dagsresa till Halland och en flerdagarsresa till Karlskrona. Ögats dag där en läkare kommer och föreläser är på planeringsstadiet. Annat som är på gång är syntolkad teater, föreningsmöte, blomstervandring i Annelundsparken, vårfest och en utflykt till Seatons kulle.
 • Älvsborg: Stärker upp lokalföreningar som behöver hjälp. Det är årsmöte i slutet av april och under våren anordnar de en aktivitet för yrkesverksamma. I höst är det kongress, denna gång är den förlagd i Göteborg. Under kongressen sätter man upp planerna för de tre kommande åren.

Datum, tid och plats för nästa möte

Nästa möte blir i oktober klockan 10:30 – 12:00. Datum kommer att skickas ut senare. Eventuellt blir mötet på SRF Älvsborg.

Avslutning

Maria Johansson tackar för dagens möte.

Vid protokollet

Elisabeth Ekström
Sekreterare          

Lena Molander
Justerare

Maria Johansson
Ordförande