Syncentral Borås, brukarråd 14 mars 2022

Närvarande

Anette Jernberg, FSBU
Marita Johansson, SRF Mark
Gunnel Palmer, SRF Lerum 
Lena Molander, SRF Lerum
Maria Johansson, syncentral Borås
Rolf Larsson, syncentral Borås

Mötets öppnande

Maria Johansson hälsar alla välkomna till dagens brukarråd. Marita Johansson utses till justerare och Elisabeth Ekström till sekreterare.

Presentation av ledamöter

Vi börjar dagens möte med att presentera oss för varandra.

Föregående minnesanteckningar

Inga kommentarer till föregående protokoll som läggs till handlingarna.

Frågor från lokalföreningarna

 1. Har synverksamheten någon inverkan på beslut om färdtjänst? Lyssnar kommunen på Syncentralen när beslut om färdtjänst tas.

  Beslutet fattas av kommunerna och som underlag för beslutet hjälper syncentralen till med att utfärda ett intyg. I intyget anges att man inte kan åka kollektivt på grund av synnedsättningen. Kommunerna brukar ta hänsyn till intyget i beslutsförfarandet.
 2. Kan synverksamheten komma till lokalföreningar och berätta om sin verksamhet?
  Syncentralen har ingen möjlighet att komma till föreningar mestadels på grund av tidsbrist. Det finns däremot bra filmer på hemsidan som man kan ta del av. Länkar till filmerna bifogas dagens protokoll.

  Instruktionsfilmer för smarta enheter - Habilitering & Hälsa

  Information från syncentral Borås

  Rolf berättar om sin roll som förbättringsledare. Varje syncentral har en person som arbetar som förbättringsledare. En del i arbetet är att ta fram rutiner så att Syncentralerna arbetar så lika som möjligt och erbjuder jämlik vård. Nedan följer några pågående arbeten:

  • Ett pågående arbete handlar om att erbjuda digitala besök.
  • Möjlighet att ha förinformation digitalt i stället för en förinformation i grupp på plats på Syncentralen. Ett arbetssätt som kan förkorta väntetiden till första besöket.
  • Brukarorganisationer och anställda kan ge förslag till förbättringsledarna vars uppgift är att ta fram förslag på hur man kan förbättra verksamheten.

  Gunnel ställer frågan om det är ett stort arbete att få patienterna att bli digitala. Rolf svarar att det är ett stort arbete och att syncentralerna kommer att hjälpa till med utbildning/inställningar i patienternas enheter samt hjälpa till med att ladda ner appen för digitala vårdmöten. Anette säger att det är ett bra komplement till övriga besök.

  Bra för patienten med minskad restid då upptagningsområdet är stort.

  Marita som efter att mötet pågått en stund inte längre kunde göra sig hörd utan bara kunde lyssna vill i efterhand framföra att man måste ta hänsyn till att största delen av patienterna tillhör äldregruppen. En patientgrupp som kan ha svårt för att klara av den nya tekniken även om man får utbildning. Detta är viktigt att tänka på när man planerar för sådana här förändringar.

  Marita vill också framföra och få med i protokollet att hon är besviken på att ingen uppmärksammade att hon föll ut ur mötet och inte kunde göra sig hörd.

  Syncentralerna står i startgroparna för att starta upp med utbildningar och för att ge patienterna förutsättningar att kunna använda sig av digitala vårdmöten.

  Maria går vidare med att berätta att syncentralen fortsätter med munskydd och visir fram till sommaren. Alla patienter som kommer till Syncentralen erbjuds munskydd.

  Två synpedagoger kommer att gå i pension under året, en till våren och en till hösten. Syncentralen har redan anställt en kombinerad optiker/synpedagog och kommer att anställa ytterligare en synpedagog inom kort.

  Det har skett några nya upphandlingar för hjälpmedel bland annat läs-tv. Eftersom sortimentet förändras i samband med nya upphandlingar så kanske inte det hjälpmedel man behöver byta ut finns kvar. Då kan man behöva komma till syncentralen för att prova ut ett nytt.

  Slutligen informerar Maria om att andra regler kommer att tillämpas gällande ombokningar och uteblivna besök. Det är ett ständigt problem att en del patienter ibland bokar om sina besök flera gånger. Om man uteblir 2 gånger så får man ingen ny tid detta gäller även vid ombokningar. I undantagsfall kan man få en tredje tid.

  Ingen patient kommer att nekas tid utan i stället får patienten själv återkomma via en egenremiss. Denna information kommer att bifogas kallelsen. Dessa regler kommer inte att tillämpas på barn.

  Förbättringsönskemål

  Syncentral vill gärna få in förslag på förbättringar och idéer från organisationerna.

  Övriga frågor

  Inga gruppaktiviteter kommer att ske före sommaren, även sommarens barnläger är inställt.  

  Datum, tid och plats för nästa möte

  Nästa brukarråd bestäms till onsdagen den 19 oktober klockan 14:00-16:00 och hålls på syncentral Borås.

  Avslutning

  Maria Johansson tackar för dagens möte.

  Vid protokollet

   

  Elisabeth Ekström              Marita Johansson

  Sekreterare                         Justerare

   

  Maria Johansson

  Ordförande