Synverksamhetens regionala brukarråd 3 oktober 2023

Mötet hölls på Regionens hus i Vänersborg

Deltagare

Erik Lönnroth, SRF Göteborg
Claes-Göran Johansson, SRF Skaraborg
Britt Artursson, SRF Skaraborg
Anette Jernberg, FSBU
Lena Haugland, FSBU (praktikant)
Mona Nilsson, SRF Göteborg
Camilla Svensson, SRF Bohuslän
Anne Granath, Verksamhetschef Syn- och tolkverksamheten
Sara Andersson, Enhetschef Syncentral Göteborg
Eva Bjuke, Enhetschef Syncentral Skövde och Vänersborg
Maria Johansson, Enhetschef Syncentral Borås
Gabriella Gesang, Assistent Syn- och tolkverksamheten

1. Mötet öppnas

Eva hälsar alla välkomna till dagens brukarråd.

2. Incheckning och presentationsrunda

Vi går igenom dagens agenda och har en presentationsrunda.

3. Föregående minnesanteckningar

Utan anmärkning.

4. Inbjuden gäst

Synpedagog Tove Söderberg, Syncentral Göteborg presenterar sin studie ”Äldre med synnedsättning i en digital värld”. Studien är en del av en master i arbetsterapi. Den handlar om internetvanor hos äldre med synnedsättning, hur vårt aktivitetsmönster förändras och att man kan hamna i ett utanförskap. Risken för depression kan öka om man som äldre inte är delaktig på internet.
Metoden var en tvärsnittsstudie. Mottagare av enkäten var alla mellan 65–75 år som är inskrivna på en syncentral i VGR. Utskicket gjordes till 984 personer, man kunde fylla i enkäten själv eller ringa in och få frågorna upplästa.
43% svarade (413 personer) av dem var 58% kvinnor och 41% män, majoriteten bodde i en större stad och merparten hade måttlig till svår synnedsättning.
Resultat: 79% använder internet, 21% gör det inte.
Av dem som inte använder internet svarade:
35% att de saknar hjälpmedel
31% vet inte hur man gör
17% saknar intresse och övriga saknar behov.
Deltagarna i studien använder BankID i lägre utsträckning än svenskar generellt. Det är ett problem då samhället blir mer och mer digitalt.
37% känner sig delaktiga i det digitala samhället. Ju högre grad av synnedsättning desto högre grad av utanförskap.
Sammanfattning: Det finns risk att personer med synnedsättning mellan 65–75 år kan känna ett digitalt utanförskap.
Det finns behov av ytterligare studier, både kvalitativa och kvantitativa för att få en större förståelse. Det behöver finnas alternativ och stöd för den här gruppen.
Tove håller nu på med en översättning av studien för att kunna få den publicerad. 

5. Information från Synverksamheten

Delårsrapport

Anne informerar övergripande om delårsrapporten. Rätt patient, rätt mängd rehabilitering av rätt behandlare. Syncentralerna håller en hög tillgänglighet.

  • 60 dagar, 99% tillgänglighet
  • 90 dagar, 100% tillgänglighet

Antal inkommande remisser ligger lite ojämnt mellan syncentralerna så man hjälper varandra.
Har en låg sjukskrivning, 5,9%. Målet i regionen är 6%.

Synverksamheten ligger +2,6Mkr, enda verksamheten i Habilitering & Hälsa som ligger plus. Prognosen för förvaltningen är -10 Mkr.
Arbetar med handlingsplaner utifrån patientenkäten där det var höga resultat så man arbetar för att bibehålla det. Arbetar även med handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten för att bibehålla det goda arbetsklimatet.
Ögonklinikerna har brist på ögonläkare på flera ställen i regionen. Legitimerad optiker får skriva remiss till ögonläkare och ögonläkaren skriver sedan
remiss till syncentralen.
Stort överskott på hjälpmedel. Har varit duktiga på upphandlingar, sparar då in på mycket hjälpmedelskostnader. Många patienter har idag smarta enheter och vill använda de hjälpmedel som finns i dem.

SRF Göteborg: Budgetöverskott i privata företag ses som ett plus men inte i offentlig verksamhet då pengarna inte går tillbaka till verksamheten.
Många av verksamheterna inom Habilitering & Hälsa går back. Ska använda våra resurser på bästa sätt. Har tagit höjd för prisökningar. Ska inte använda mer än vad som behövs. Synverksamhetens överskott gynnar Habilitering & Hälsa. Får samma budget som i år även nästa år med en uppskrivning på 2%.

SRF Skaraborg: Pengarna räcker inte riktigt. Patienterna får köpa billiga hjälpmedel och glödlampor själva. Patienterna får köpa hjälpmedel av sämre kvalitet för att låta pengarna gå tillbaka.
Det är skillnad på konsumentprodukter och hjälpmedel på specialistnivå. Syncentralerna ordinerar på specialistnivå. Konsumentprodukter ska inte belasta
Synverksamhetens budget. MDR (medicintekniskt direktiv) styr upphandlingen.

SRF Göteborg: Det var mycket liv när MDR (medicintekniskt direktiv) slog igenom för 2 år sedan. Upphandlingarna gynnar nu Synverksamheten. Upphandlade produkter kan få prishöjningar på grund av det ekonomiska läget.

Redovisning fokusområden 2023

Sara ger en tillbakablick och uppdatering. Syftet är att säkerställa att man arbetar med prioriterade målområden. Personalen är uppdaterad i processen och vet vem som gör vad.

Medarbetarna tog fram fem prioriterade områden:

  • Tvärprofessionellt arbetssätt
  • Specialisering inte generalisering
  • Psykosocialt stöd
  • Gruppverksamhet
  • Fysioterapeut i verksamheten

Brukarrådet kompletterade med digitalisering.

Tvärprofessionellt arbetssätt

Har tillsatt en arbetsgrupp, utvärdering i november-december

Specialisering inte generalisering

En grupp arbetar med detta. Ska presenteras 5 oktober. Bra baskunskap och specialisering.

Psykosocialt stöd

Kuratorerna har fått i uppdrag att arbeta med detta. Har ett förslag på åtgärder som ska presenteras.

Gruppverksamhet

Har varit lite segt efter Covid men har kommit i gång bra nu.

Fysioterapeut i verksamheten

Ingen nyanställning men en synpedagog på syncentral Göteborg är fysioterapeut i grunden har arbetat inom hela verksamheten med detta. Ytterligare en synpedagog i Göteborg är fysioterapeut i grunden. Hon har precis kommit tillbaka från sin föräldraledighet.

Digitalisering

Inom alla målområden. Arbetar med att ta fram utbildningsmaterial.

Synverksamheten har sökt pengar hos Omställningsfonden och har fått medel till MI-utbildning (utbildning i motiverande samtal) för all behandlande personal. Start i december för grupp 1. Den nationella vårdprocessen utgår nu från VGR:s vårdprocess.
Känner brukarrådet igen sig i vårdprocessen?
Laget runt:
Camilla: Ja absolut. Jättebra.
Britt: Ja i stora delar.
Claes-Göran: Positivt.
Mona: Känner igen mycket. Nyfiken på hur det ska bli med arbetena som pågår. Spännande att få höra om det.
Anette: Jag känner igen mig.
Lena: Har inte varit med så länge.
Erik: Känner igen mycket. Har jobbat på SRF i 10 år. Mycket av det som hänt har
vi föreslagit. Mycket fanns förr som tagits bort som vi arbetat in igen. Till exempel psykolog.
Medskick från Camilla inför framtiden: Angående mätbarhet, att det speglas i samhället att VGR är väldigt bra på synrehabilitering.
Verksamhetsplan 2024 fastslås av Habilitering & Hälsas styrelse, information till medarbetarna i slutet av november, prioriterade områden skickas ut till brukarrådet. Samverkansdsdag med tema prioriterade områden 2024 planeras i mitten av december. 

Information om Vård och hälsa (digitala vårdmöten)

Programmet fungerar inte med skärmläsare, personal med synnedsättningar kommer inte kunna använda programmet. Det är inte heller prioriterat att säkerställa att det fungerar i närtid. Synverksamheten kommer göra en anmälan om ingen tillgänglighet till DIGG (Myndigheten för digital förvaltning).
Taligenkänning (TIK) är ett tal till textprogram. Man talar in det man vill ha in i journalsystemet. Fungerar även i mejl och Worddokument. Sparar väldigt mycket
tid, speciellt för medarbetare med synnedsättning. Man kan även använda färdiga mallar med text. All personal har fått programvaran installerad i sina
datorer. Nu är det ett lärande för personalen att tala in saker och att programmet lär känna den som talar. Kommer att utvecklas mer och mer.
SRF Bohuslän: Kan man få kallelser via Kivra?
Målet är att öka andelen digitala vårdtjänster. På 1177.se kan man bocka i att man vill ha digitala kallelser. Alla verksamheter som har möjlighet kommer då skicka
digitala kallelser via 1177.se. Synverksamheten använder Audit Base som är ett ganska gammalt program så det kommer att fungera på Syn först när Millennium införs om 2 år.
SRF Skaraborg: Är rädd för utvecklingen att man ska tala in allt. Då blir man dålig på att läsa och skriva.

Centraliserat huvudmannaskap för hjälpmedelshanteringen i VGR

Det är till 99,9% säkert att operativa nämnden inte tar över betalningsansvaret från årsskiftet. Synverksamheten får bibehålla upphandlingsorganisationen med egen personal samt besluta om avsteg. Egna lager och ingen leasing av hjälpmedel. Så fort mer information kommer informeras brukarrådet.

Inbjudan till Styrelsen för Habilitering & Hälsa

Brukarrådet inbjuds att medverka med fem representanter på styrelsemöte 30 november klockan 09:30-10:00 på Regionens Hus i Skövde. Brukarrådet kan då presentera sina viktigaste frågor för diskussion med styrelsen. Erik Lönnroth, Camilla Svensson, Britt Artursson, Claes-Göran Johansson och Anette Jernberg kommer att delta. Inbjudan kommer skickas ut.

Informationskort om synnedsättning

Har fått in ett förbättringsförslag att patienterna önskar ett kort att ha i plånboken med information om deras synnedsättning. Ett intyg att visa upp i olika sammanhang för att förklara sin situation.
SRF Göteborg: För cirka 8 år sedan motionerade SRF Göteborg att Riksförbundet skulle ta fram ett informationskort. Många aktörer kräver intyg. Liseberg har skapat ett eget intyg.
SRF Bohuslän: RP-föreningen tog fram ett kort, stort som ett visitkort med information om RP.
Ett förslag på ett generellt kort tas fram av Synverksamheten. Skickas ut till Brukarrådet via mejl. Behöver få input på texten senast 12 november.

6. Information från brukarorganisationerna

Erik Lönnroth, SRF Göteborg:

Information om projektet ”Grundutbildning moderna mobiler för personer med synnedsättning”. Ett projektförslag för digitalisering som kommer genomföras 2024–
2025. Det är en kopia av projektet på SRF i Skåne. Finansierande av två halvtidstjänster, en för att utbilda synsvaga och en för att utbilda blinda. Kan använda utbildningsmaterialet från Skåne. Det kommer vara individuella utbildningsinsatser, ej i grupp. Kommer vara 8 utbildningstillfällen per individ.
Känns oerhört positivt att veta att vi har stöd från Synverksamheten. Riktar oss mot alla och behöver då få hjälp med att sprida informationen. Startar i Göteborg och hoppas att det kan sprida sig till hela regionen. Det är inte klart vem som bekostar projektet. Eventuellt finansieras det av stiftelser.
VGR stödjer projektet fullt ut. Jättebra startskott på något stort.

SRF Göteborg: Nationell medlemsvecka vecka 41. I Göteborg annonsering om Se Bra mässan 13 oktober och vita käppens dag 15 oktober.
12 oktober Äldredagen, föreläsning om hemtjänst. 10 oktober öppet hus.

SRF Bohuslän:

Digitala aktiviteter som fokusområde. Har ordnat kurser på Fristads Folkhögskola. Två kurser blev fullbokade direkt. Kommer ha en kurs i oktober. Totalt har 18 personer gått digital självständighet. Henrik Leander håller i kurserna.
Har medlemsvecka under vecka 41 med föreläsningar och hjälpmedelvisningar i Stenungsund, Hällevadsholm och Trollhättan.
Information är skickad till Syncentral Vänersborg. Kommer ha samarbete med Specsavers i Stenungsund. Satsar på ögonklinikerna för att ha insiktsutbildningar. Hoppas de nappar på erbjudandet.
Fortsätter med digitala utbildningar. Behöver någon typ av finansiering. Kampanj 15 oktober–15 december för att påverka kvaliteten på färdtjänsten. Uppmanar att anmäla brister.

SRF Skaraborg:

Har kurser i digitalisering med 2–3 personer per utbildning. Temakvällar om digitalisering. Synskadades vänner driver Livskvalitetsprojektet. Anhörighelg sista helgen i november. Medlemsvecka då lokalföreningarna kommer ha aktiviteter.

FSBU:

Försöker rekrytera nya familjer. Har haft prova på judo och seglarläger. Ska åka på skidresa på februarilovet, ha SM i goalboll 18–19 november och julfest.
Planering pågår av familjedag i januari. Har fått in några fler barn till Synlekoteket och har haft ledarutbildning med ungdomarna.

7 Inkomna frågor från brukarorganisationerna

SRF Göteborg:

Göteborgs Rehabgrupp undrar kort och gott hur Synverksamheten ser på utvecklingen mot allt fler digitala ”kiosker” eller då incheckningsautomater i olika
sammanhang i samhället? Hur tänker Synverksamheten att man ska kunna förbereda brukarna på denna utveckling och hantering av tekniken?
Självincheckningsapparater är ett sådant exempel, men det börjar även dyka upp på fler områden i samhället. Exempelvis kan man nu mer handla på IKEA, McDonalds och liknande via denna form utav ”kiosker”, vilket ställer krav på oss som brukare.
Ett fokusområde för nästa år är att öka användandet av digitala verktyg. Kan vi utbilda? Kan vi påverka?
SRF Göteborg: SRF kan ha som påverkansmål att IKEA:s skärmar görs tillgängligare. Eventuellt ha en föreläsning om hur de fungerar. Kan man ha det
gemensamt? Kan vi jobba bort stuprören? När kioskerna skulle tas fram för VGR för 10 år sedan sades att de inte kan göras så tillgängliga att de alltid fungerar. Sades att incheckningsdiskarna skulle vara ett komplement. Nu är vi där med obemannade mottagningar.

SRF Bohuslän:

Finns det fortfarande en gräns för hur dåligt man måste se för att få komma till syncentralen? Vi har fått samtal från flera personer som varit hos ögonläkaren
som inte vill skriva remiss till syncentralen.
Det är samma kriterier som tidigare det vill säga 0,3 på bästa ögat med bästa korrektion, läser inte läsa mindre än 10 punkter, synfältsdefekter som ger svårigheter. Om annan problematik beskriver ögonläkaren det i remissen.

8. Nästa möte

5 mars 2024 klockan 10:00-15:00 med förmöte klockan 09:30-10:00 på Regionens Hus, Vänersborg, lokal Visionen

9 Utcheckning

Hur var dagens möte? Kom alla till tals? Laget runt:
Camilla: Väldigt bra möte. Vi är ett steg närmare god samverkan. Stämningen har blivit mycket bättre på mötena.
Sara: Roligt möte, öppna dialoger, god stämning, fått energi idag.
Britt: Instämmer, jättebra möten nu, är väldigt positivt.
Claes-Göran: Bara positivt, stämningen är bra.
Mona: Trygg grupp som ger energi, respekterar varandra.
Anette: Instämmer, känns lättsammare.
Lena: Är ny i gruppen, väldigt intressant och roligt att få vara med och påverka.
Erik: Jättebra. Har haft föreläsningar i delaktighet och då visat delaktighetstrappan. På kort tid har vi tagit stora steg på den trappan i detta forum. Konkreta exempel på där vi har gjort skillnad.
Gabriella: Bra möte och trevlig stämning.
Maria: Ett givande och tagande, fångar upp vissa saker, inte bara envägskommunikation.
Anne: Glädjande att höra. Tack för den goda samverkan vi haft och vi fortsätter den här resan. Tillsammans är vi starka.

Anteckningarna är förda av Gabriella Gesang