Synverksamhetens regionala brukarråd 7 mars 2023

Mötet hölls digitalt via Teams

Deltagare

Anette Jernberg, FSBU
Lena Haugland, FSBU (praktikant)
Britt Artursson, SRF Skaraborg
Claes-Göran Johansson, SRF Skaraborg
Erik Lönnroth, SRF Göteborg
Mona Nilsson, SRF Göteborg
Frida Craft, SRF Älvsborg
Camilla Svensson, SRF Bohuslän
Agneta Hummerhielm, FSDB

Deltagare från Synverksamheten

Anne Granath, verksamhetschef Syn- och Tolkverksamheten
Sara Andersson, enhetschef Syncentral Göteborg
Eva Bjuke, enhetschef Syncentral Skövde/Vänersborg
Maria Johansson, enhetschef Syncentral Borås
Sofia Evertsson, verksamhetsutvecklare Syn- och Tolkverksamheten
Gabriella Gesang, assistent Syn- och Tolkverksamheten

1. Mötet öppnas

Eva Bjuke som är mötesledare hälsar alla välkomna till dagens möte samt går igenom dagordningen.

2. Incheckning och presentationsrunda

Alla presenterar sig.

3. Svar på frågor från föregående minnesanteckningar

Nationella patientenkäten, tas upp under den punkten

4. Spelregler 2023

Spelreglerna revideras och beslutas.

5. Information från Synverksamheten

Årsrapport 2022

Anne informerar om att tillgängligheten har varit mycket god på Synverksamheten där verksamheten nått målen för 60 respektive 90 dagar.

Andel patienter som högst väntat 60 dagar på första besök: Ackumulerat utfall 96% att jämföras med föregående års resultat på 94%. Målvärde 80%.

Andel patienter som högst väntat 90 dagar på första besök: Ackumulerat utfall 100% precis som föregående år. Målvärde 100%.

Verksamheten har haft en högre produktion än föregående år. Verksamheten har haft 12 797 besök under året jämfört med 12 221 föregående år.

Verksamheten har utfört 3370 antal synrehabiliteringar att jämföras med föregående år då verksamheten hade 3291 antal synrehabiliteringar.

Under året har 3847 patienter besökt Synverksamheten att jämföras med 3821 föregående år.

Av patienterna är en tredjedel kvinnor 80-år. Kvinnor dominerar i åldrarna 20–64 år, 65–79 år och 80 år medan pojkarna är fler i åldern 0–19 år.

Fokus framåt 2023 och prioriterade aktiviteter

Maria informerar om fokusområden 2023:

Vårdgarantin

Klara målen i vårdöverenskommelsen

Tvärprofessionellt arbetssätt

Optiker och synpedagog

Digitalisering

IKT i alla områden

Specialisering inte generalisering

Revidering av kompetensmatris, grund- och spetskompetens synpedagog

Psykosociala stödet

Se över/öka det psykosociala stödet

Gruppverksamhet

Säkerställa att regionala och lokala grupper planeras och genomförs. Prioritering genomförd. Inga fler nya grupper skapas under 2023 utöver de prioriterade grupperna.

Fysioterapeut i verksamheten

Presentation på regionalt brukarråd av Cecilia Ekstrand, SRF Stockholm

Reflektioner:

SRF Göteborg: Känns igen, låter bra.

Specialisering inte generalisering, blindmetodik är spetskompetens. Rätt personal träffar rätt patient.

Gruppverksamheten har ett regionalt utbud. Gemensamt utbud och mer intensivt.

Önskar automatiskt psykosocialt stöd. Hur ska det vävas in?

Bra att ha kompetensen som är regionövergripande i Göteborg gällande fysioterapeut i verksamheten.

SRF Göteborg: Glädjande att se att så mycket har tagits om hand av det som framförts.

SRF Bohuslän: Kul att gruppverksamheten är i gång igen. Önskar få rapport därifrån. Önskar få information om grupperna som kan skickas ut till medlemmarna.

Nationella patientenkäten

Svar på frågor från föregående minnesanteckningar angående patientenkäten besvaras under denna punkt av Elin Arnö, projektledare för NPE inom VGR.

Brukarrådet berättar att myndigheten för delaktighet har haft ett bra sätt att skicka ut enkäter för att göra dessa mer tillgängliga. Är detta något för Synverksamheten i framtiden?

Berättade brukarrådet hur Myndigheten för delaktighet gjort vid sina enkätutskick? Jag hör gärna mer.

SRF Bohuslän: Finns alternativet att bli uppringd för genomförande av enkäten som ett alternativ för att främja större tillgänglighet? Inte en möjlighet denna gång undersökningen genomförs.

Jag gissar att anledningen till att det inte längre är möjligt att besvara enkäten över telefon (det verkar som att alternativet fanns något år) beror på att tjänsten inte inkluderades vid senaste upphandling. Men vi ska fortsätta att framföra våra synpunkter, förslag och önskemål till SKR som upphandlar våra leverantörer inom Nationell Patientenkät - det är vi som använder tjänsten och våra patienter som får enkäterna.

Gabriella presenterar resultaten på övergripande nivå

Enkätens olika delar:

 • Helhetsintryck
 • Emotionellt stöd
 • Delaktighet och involvering
 • Respekt och bemötande
 • Kontinuitet och koordinering
 • Information och kunskap
 • Tillgänglighet

Svnverksamheten har högt antal positiva svar inom alla områden och ligger i topp i jämförelse med övriga regioner.

Önskar ha dialog och få reflektioner kring resultatet. Sofia och Gabriella kommer att hålla i en workshop på Samverkansmötet med tema nationella patientenkäten 23/5 kl. 09:00-12:00 på Teams. 

Resultatet med alla frågor kommer att skickas ut innan mötet.

6. Information från Brukarorganisationerna

SRF

Inbjuden gäst, Cecilia Ekstrand, SRF Stockholm deltar kl. 10:30-11:30 angående rapport gällande vad en fysioterapeut gör på en Syncentral.

Cecilia som är intressepolitisk handläggare på SRF i Stockholm informerar om vad en fysioterapeut gör på en syncentral. Cecilia visar kunskapsmaterial om vikten av fysioterapeut och psykolog inom synrehabiliteringen. Syftet är att sprida kunskap om den viktiga roll de kan spela inom habilitering och rehabilitering. 

Tillgång till dessa kompetenser behövs på syncentraler i hela landet. Informationsmaterial finns att beställa på SRF:s hemsida Idrott, aktivitet och hälsa för barn och unga med synnedsättning. - Synskadades Riksförbund (srf.nu)

Cecilias presentation bifogas med minnesanteckningarna.

SRF Göteborg

Hur kan synverksamheten ta tillvara detta?

Anser att fysioterapeut ingår i vårt multiprofessionella arbetssätt.

En synskada drabbar inte bara ögonen. Så mycket påverkas, hela människan. Det behövs inte bara hjälpmedel.

Har haft uppe frågan om psykologi flera år. Svårigheter att rekrytera psykolog med rätt kompetens. Hur hittar man det?

Bra spaning. Går inte att hitta färdiga psykologer med synerfarenhet. Man behöver anställa och sedan får de skaffa sig den kunskap och erfarenhet som behövs.

Sara informerar om hur Synverksamheten i VGR arbetar

Har ingen medarbetare som är anställd som fysioterapeut i regionen, alla är anställda som synpedagoger oavsett deras grundprofession. Finns två medarbetare som är fysioterapeuter i botten. En av dessa arbetar med barn och har ett regionalt uppdrag som innebär att hon stöttar upp med sin kunskap som fysioterapeut till de blinda barnen. Ibland går hon in i rollen som fysioterapeut och gör insatser utifrån den kunskapen. Hur ofta beror på barnet. Hon är stationerad i Göteborg och barnen kommer tillsyncentralen i Göteborg från de andra enheterna. Alla behandlare vet om han hon stöttar regionalt. 2022 fanns det 8 Fysioterapeuter på Syncentralerna i hela landet. Fördelat på 1 i Uppsala, 3 i Stockholm, 1 i Sörmland, 1 i Örebro, 1 i Halmstad/Kungsbacka och 1 i Lund.

SRF Göteborg

Kan finnas ett länsövergripande samarbete. Hur kan man lösa det så man regionalt har tillgång till kompetensen?

Fysioterapeuten är här för att stanna. Frågan är hur vi ska få in det i verksamheten. Det är tufft ekonomiskt läge nu. Hur kan man samverka inom Habilitering & Hälsa?

Ha med i tanken att anställa en fysioterapeut även om det inte går just nu. Framföra vikten av det till politikerna.

SRF Skaraborg

Vanliga verksamheten är i full gång.

Projekt där man kan få hjälp av en pensionär 3 timmar/tillfälle med bland annat sin dator eller att åka och handla.

Vernissage 11/3 på Jula Hotell i Skara. Digital konst och syntolkning av Anders Zorns tavlor.

SRF Älvsborg

Utbildningsinsatser under våren. 4/5 utbildning i Herrljunga inom digitalisering och rehab för lokala brukarrådsrepresentanter. Även de andra distrikten är inbjudna. Rekreationsresa till Almåsa i sommar.

FSDB

Projekt med ABF, besöker dövblinda personer i VGR som behöver hjälp med dator, mobil eller surfplatta.

Årsmöte 18/3.

Stor resa 10/6 på Göta kanal.

FSBU

Har en praktikant, Lena som är med på dagens möte. Har haft en fantastisk vecka i fjällen.

Danmarksresa i maj

Ska till Kustmarken en dag. Seglarläger i sommar.

Besök på brandstation. Synlekoteket.

SRF Bohuslän

Satsar på resor i år. Spanien 1 vecka i september, segla till Danmark 4 dagar i samarbete med seglare med synnedsättning.

Har digitala aktiviteter, intensivkurser tillsammans med Fristad, läsa böcker digitalt, handla på nätet.

Ska ha paddling i vår och både kortare och lite längre vandringar.

5-årsjubileum för ledarhundshelg i Backamo, Ljungskile i september.

SRF Göteborg

Har nya lokaler vilket återspeglas i verksamheten. Ska göra en inventering för att se vad som behöver anpassas.

Arbetar med belysnings- och akustikanpassningar i lokalerna.

Speciellt i år med festligheter i samband med årsmötet. Kommer att vara på Hotel Arken i Göteborg.

Läxhjälpsträffar med Elsebeth är uppskattat.

Startar upp coachgrupper inom arbetsmarknadsområdet igen. Vandring till Gunnebo och Läckö slott.

Träff kring att söka fondmedel 30/3.

Många vänder sig till LaSSe brukarstöd för att få information. SRF har tappat lite inom psykosocialt stöd. Många behöver hjälp och stöd.

Erik och Frida har haft möte med Digitala fixare som finns i kommunerna. Få kommuner har syninstruktörer. Utbildar de digitala fixarna, mycket uppskattat då de stöter på många inom vår målgrupp. Många de möter ser för bra för att komma till syncentralen men för dåligt för att klara sig.

Vore fantastiskt om detta kunde införas i alla kommuner. Problem då de inte kallas för samma i alla kommuner. Svårt att kunna nå dem.

Hela SRF kommer under hösten 2023 ha en stor kampanj för medlemsrekrytering.

7. Inkomna frågor från Brukarorganisationerna

SRF Göteborg

Kan teknikdagen förläggas tidigare på året 2023? (Detta alltså i förhållande till föregående år…)

Vill gärna ha återkommande teknikdag. Gärna under våren. IKT i alla områden med diskussioner.

Bra att få praktisera på tekniken, inte bara få information.

Det finns inte så mycket nytt att komma med. Önskar mer specifika önskemål kring ämne. Maila önskemål till gabriella.gesang@vgregion.se

Vad finns det för informationsmaterial som ges ut kring punktskriftsundervisningen för barn och unga? (Finns det något ”startkit” eller andra broschyrer och hur ser det i så fall ut?)

Det finns ett kom i gång-kit i två steg, punktkassen och punktväskan.

Barnteamet i Göteborg har varit med och utvecklat det tredje steget Bildlådan som kommer nu i vår.

Arbetar med tips, råd och strategier för att introducera punktskrift i familjen.

Lär ut punktskrift till föräldrar, ger praktiska råd samt hjälper till att anpassa miljön med till exempel punktuppmärkning i skolor och förskolor, provar ut och förskriver och tränar punkthjälpmedel för hem och skola och förskola.

Barnteamet i Göteborg är med i punktskriftsnämndens barngrupp, för att vara med och utveckla punkten för barn i Sverige.

Samarbetar med SPSM och rekommenderar deras kurser.

Tränar med barnen, föräldrarna och skolan att använda punktskriftsmedel.

Hur ser Synverksamheten på sin del av ansvaret för att unga ska lära sig punktskrift?

SPSM är den myndighet som ansvarar för att lära ut punktskrift åt barnen i skolan samt skolpersonal.

Försöker förbereda barnen taktilt samt förbereda föräldrarna för att barnet ska få de bästa förutsättningar att bli punktläsare.

Upplever att skolorna inte har rätt kompetens för att lära ut punktskrift. De flesta har endast SPSM:s kortkurs i punkt som grund. Upplever mycket ofta att lärarna och skolan inte känner sig trygga och bekväma med att ha det praktiska ansvaret för att lära ut punktskrift.

Hur ser Synverksamheten på sin del av ansvaret för att vuxna ska lära sig punktskrift?

Vill erbjuda och erbjuder information om punktskrift, utredning av förutsättningar och behov samt träning/utbildning och förskrivning av aktuella hjälpmedel.

Utgår från Bengt Trobergs material i utbildningen samt eget och annat material för mängdträning på att läsa. Lästräningen varvas med skrivande på punktskrivmaskin.

Är medvetna om att en person som lär sig punktskrift i vuxen ålder kan ha svårt att lära sig läsa punktskrift tillräckligt fort för att det ska vara förstavalet när det kommer till läsmedia, men punktskriften kan ändå fylla en funktion när det gäller uppmärkning, viss läsning av längre texter och i kombination med IKT-enhet via punktdisplay.

Vår erfarenhet är att det på olika sätt kan vara svårt för patienter att fortsätta använda sig av punktskriften när träningen är avslutad, tror att det behövs att patienten har en stark egen motivation.

Om personen har synrester går det många gånger snabbare att använda dem, likaså att lyssna.

Erbjuder inte punktskriftsträning för personer som bedöms ”se för bra”, om det inte gäller en diagnos med snabb progression eller om patienten även har en hörselnedsättning.

Kan säkert bli bättre på att identifiera och informera patienter som skulle kunna vara aktuella för punktskriftsträning, ofta fokuserar nog både vi och patienten på att hitta en så ”snar lösning” som möjligt.

Har tidigare informerat bland annat på basprogrammet men nu har grupperna varit inställda under pandemin. Planerar att börja med rehab i grupp nu i vår och hoppas att basprogrammet blir av i höst.

SRF har en utbildning för vuxna, har fått den informationen och förmedlar till våra patienter

SRF Skaraborg: Det finns Lego att använda vid punktskrift, använder ni det?

Osäker på om syncentralerna använder det, ska stämma av med synpedagogerna.

SRF Älvsborg: Förskolor använder det.

SRF har tagit fram det tillsammans med Lego. En pedagog måste beställa ut det.

MTM kommer att ha ett föredrag om punkt på Bokmässan i september. De har frågat Nicolina på Syncentral Göteborg om hon vill vara med och informera.

SRF Göteborg: Inte så nya frågor och inte så nya svar, men tacksamt att få en uppdatering.

SRF Göteborg: SRF har också haft punktskriftskurser. Bra att ha kontakt och stämma av med varandra för att informera om var det finns kurser.

Har man tagit del av SVT-avsnittet om hjärnans föränderlighet och kan det vara en inspiration i arbete med ekolokalisering och användning av andra sinnen än synen? (Inslaget visar på ett fint sett hur blinda Leif Sunesson navigerar och bildar sig en rumslig uppfattning etc. tillsammans med läkaren Anders Hanssen.)

Har tagit del av programmet på senaste APT i Göteborg. Reflekterade tillsammans och hade bra diskussioner.

Då det finns två blinda kollegor så blev det en del följdfrågor till dem, där de berättade om hur de använder andra sinnen.

Hur viktigt det är att personen själv är motiverad och tränar själv = personcentrerat dvs delaktig. Leif tränade 1 h om dagen i två år.

Skillnad mellan barndomsblind och blind i vuxen ålder. Informerar föräldrar om varför blinda barn gör ljud ifrån sig.

Bebisar som stoppar en bit ifrån väggen. Föräldrar tror att barnen ser och vi förklarar att de “känner” väggen.

Finns det någon struktur för hur Synverksamheten tänker sig lära ut användning av andra sinnen än synen i habiliteringen?

Vuxna: Vi arbetar efter den nationella standarden för O/F. I den finns det bland annat checklistor och som handlar om sinnesövningar.

Checklistorna nationell standard: https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-

vardriktlinjer/hjalpmedel/anvisningar/underlag/checklistor-och-arbetssatt- enligt-nationella-standarden-for-o-och-f.pdf

Barn: Skåne har tagit fram en nationell standard för barn som precis är färdig.

Arbetar kontinuerligt med familjerna för att utveckla och stärka de andra sinnena med kompensatoriska strategier framför allt i samband med orientering och förflyttning men också allmänt.

Jobbar PCA-centrerat och utformar träning och utbildning individuellt och har inte ett speciellt strukturerat program utan skräddarsyr för varje barn.

Svårigheterna ligger i att många familjer har tackat nej till träning i orientering och förflyttning vilket gör att färdigheterna och utvecklingen stannar av.

SRF Göteborg: JLC har träffat Christian Frosch, har fått mycket spridning på Youtube.

Har fått otroligt mycket respons från anhöriga och allmänhet. Tydligt hur väl det går att använda på ett bra sätt. Oerhört inspirerande.

SRF Göteborg: Barndomsblinda tänker inte på detta. Använder sig av hörseln, det är ett annat ljud om det är en vägg eller står en bil parkerad. Har utvecklat detta, det går med automatik.

SRF Älvsborg

Vad är det för gräns för att få hjälp av Synverksamheten?

Vilken synskärpa är den övre gränsen? Medlemmar jag talat med har fått intrycket av att den sänkts.

Våra kriterier är inte ändrade.

Fortfarande gäller 0,3 på bästa ögat med bästa korrektion, 10 punkter med adekvata läsglas och bra belysning. Eller att man har så inskränkt synfält att man till exempel inte kan orientera sig

Arbetar just nu med att förtydliga våra kriterier och delar upp dem för vuxna och barn, ett önskemål från barnögonläkare och ortoptisterna. Möte i maj för att presentera ett förslag. Kriterierna kommer inte att ändras utan vara de samma som tidigare.

SRF Älvsborg: Frustrationen blir störst hos gruppen som inte får komma till syncentralen. Det finns en önskan om att höja gränsen på bästa ögat med bästa korrektion.

Detta avgör Habilitering & Hälsas styrelse.

Gränsen är 0,3 är nationell och ligger på samma i hela landet.

Syn- och hörselinstruktörerna är viktiga för gruppen mellan 0,3-0,5. SRF Göteborg: SRF behöver stötta den gruppen.

SRF Göteborg: Undantas vissa gruppen, till exempel RP?

Ja, absolut. Tas in på diagnos. Insatserna ska ge nytta till patienten.

8.  Årshjul

Förslag på årshjul för 2023

 • 7 mars Regionalt Brukarråd.
 • 23 maj Samverkansmöte med tema nationella patientenkäten.
 • 3 oktober Brukarråd.
 • Samverkansdag med tema digitalisering och hur integreras IKT i vårdprocessen Fundera på datum samt önskar input vad som önskas mer.

9.  Nästa möte

Nästa regionala brukarråd: 3/10 kl 10:00-15:00, förmöte kl 09:30-10:00, Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg, lokal: Visionen

10. Utcheckning

Hur var dagens möte? Kom alla till tals? Tankar efter dagens möte:

Anette: Mycket som tagits upp. Intressant med Cecilia från SRF. Bra möte.

Mona: Bra möte. Alltid roligt att träffas. Kommer närmare varandra i diskussionerna. Har Mikael Forslund slutat som förvaltningsdirektör?

Mikael har slutat och ny förvaltningsdirektör från 1/3 är Neri Samuelsson som tidigare arbetat som verksamhetschef på Habilitering barn och ungdom.

Erik: Spännande att få träffa Neri vid tillfälle. Bra möte. Mycket känns positivt. Börjar bli inkörda hur vi arbetar ihop.

Agneta: Intressant med Cecilias presentation. Vi går i varandras hjulspår. Utvecklas tillsammans.

Camilla: Bra att det blev digitalt möte för alla.

Claes-Göran: Bra möte. Hade några ljudproblem innan lunch. Britt: Jättebra möte.

Sofia: Bra möte. Intressanta dialoger. Vi är på väg åt samma håll. Känns jättebra. Sara: Bra möte. Bra frågor. Fick hjälp av behandlarna att svara på dem.

Maria: Bra möte. Roligt att Cecilia Ekstrand kom in och informerade.

Gabriella: Jättebra möte. Intressant med inbjudna gästen Cecilia.

Eva: Bra möte. Spännande med Cecilia. Vi går framåt tillsammans. Ser fram emot fortsatt gott samarbete.

Anne: Jättebra möte. Bra dialog och samverkan. Målet är att utveckla synverksamheten och det gör vi tillsammans. Årshjulet är en del av det.

Vi bjuder in Neri Samuelsson och Cecilia Ekstrand till höstens brukarråd.

Anteckningar är förda av Gabriella Gesang