Syncentral Göteborg, brukarråd 10 maj 2022

Närvarande

Erik Lönnroth, SRF Göteborg 
Mona Nilsson SRF Göteborg 
Eva Carlbrand, SRF Ale 
Anette Jernberg, FSBU (digitalt) 

Sara Andersson, enhetschef Syncentral Göteborg
Tove Söderberg, synpedagog Syncentral Göteborg
Maria Ekhem, medicinsk sekreterare Syncentral Göteborg

Enhetschef Sara Andersson hälsar alla välkomna.
Presentation laget runt.

Föregående minnesanteckningar utan anmärkning.

Mötet öppnas 

Enhetschef Sara Andersson hälsar alla välkomna till dagens möte.
Assistent Gabriella Gesang arbetar övergripande i regionen och kommer därför ersättas av sekreterare Maria Ekhem på de lokala brukarråden.
Alla presenterar sig för varandra.

Information från Syncentral Göteborg 

Personal

En stabil personalgrupp och i nuläget pågår ingen rekrytering. Sedan förra brukarrådet har två nya synpedagoger börjat, en fast tjänst som började i oktober och ett långtidsvikariat i januari. Ingen ny optiker rekryterades, tidigare sjukskriven optiker nu åter i tjänst 75 %. Kuratorerna klara med KBT-utbildningen i juni.

SRF Göteborg: Hur är situationen med konsultläkare?  
Syncentral Göteborg: Konsultläkaren är kvar men stationerad på Ögonmottagningen Mölndal. 

SRF Göteborg: Finns det en dialog med Mölndal om ny konsultläkare efter eventuell pension av den nuvarande, signalerar syncentralen om behovet?
Syncentral Göteborg: Dialog kommer hållas med Mölndal, inklusive syncentralens verksamhetschef. 

SRF Göteborg: Hur går arbetet med tekniker regionalt? 
Syncentral Göteborg: På gruynd av att det regionala IKT-teamet blev utan chef då Valon Hetemi slutade är det nu en samordnare som håller ihop teamet. Men det är inte en egen enhet utan teknikerna är kvar på respektive enhet. Samarbete och fördelning av ärenden sker regionalt inom teknikerteamet.

SRF Göteborg: Vilka arbetsuppgifter har kuratorerna? Kartläggningar? Barn? Kris? Ansökningar? Förmåner? 
Syncentral Göteborg: Kuratorerna deltar inte vid kartläggning på vuxna, däremot sker första besöket för barn och vårdnadshavare vid nybesök av kuratorerna. Båda kuratorer arbetar med både barn och vuxna, stödsamtal, information om samhällets stöd utifrån psykosociala. Ansökningar är inte deras största uppgift. Vid fondansökningar hänvisas ofta vidare till t.ex. Lasse Brukarstödscenter, men de kan hjälpa till. Stöttar även vid ansökan för merkostnad med mera. 

SRF Göteborg: SRF har tagit fram material om behovet av psykolog och fysioterapeut regionalt inom Habilitering & Hälsa med kompetens syn. Materialet kommer presenteras på brukarråd (lokalt/regionalt) framöver. 
Syncentral Göteborg: En synpedagog i barnteamet är utbildad fysioterapeut och stöttar framför allt blinda barn, även regionalt. 

Kompetenssatsning

Regionalt har det tagits fram en kompetensmatris för alla professioner (bas-/spetskompetens). Den ger en bra överblick inom vilka områden kompetensen behöver stärkas, vad som behöver säkras upp vid eventuella avgångar och föräldraledigheter m.m. Satsat på en regional utbildning i orientering och förflyttning för alla syncentraler i två nivåer. Regionalt har också kunskapen i smart/data hos våra synpedagoger inventerats för att kunna “sy ihop” utbildningar som kommer starta upp i höst. Lokalt har det även satsats på att utbilda i optik för synpedagoger för att stärka grundkunskapen.

SRF Göteborg: Vilka utbildar inom de olika områdena? 
Syncentral Göteborg: Synpedagoger från syncentralen i Vänersborg och Göteborg med god erfarenhet håller i utbildningen i O/FT. Syncentralens tekniker utbildar i smart/data. Syncentralens optiker håller i optikutbildningen.

Digitala vårdmöten

Det är ett politiskt beslut att 7% av besöken ska vara digitala, orsaken till detta är att öka tillgängligheten för att klara det väntade framtida behovet. Syncentralen har dock svårt att nå upp till detta mål. Det som behöver lyftas och synliggöras för politiker är att denna målgrupp, ofta äldre och med synnedsättning, är svåra att nå digitalt just nu. Syncentralen arbetar även med, och har ökat antalet telefonbesök vilket också bidrar till ökad tillgänglighet – något som också behöver tas fram statistik på för att kunna visa politikerna.

Sedan har syncentralen börjat utbilda i användandet av den digitala plattformen Mitt vårdmöte, tacksam för hjälp med spridning av detta. Dock viktigt att man har BankID och kan hantera sin telefon, alltså att eventuella synanpassningar är gjorda. 
Några förslag på hur man skulle kunna öka andelen digitala besök?

SRF Göteborg: Eventuellt prioriteras andra digitala utbildningar av många, t.ex. att kunna hantera BankID och Swish. Varför krävs digitala besök och inte “bara” telefonbesök? Många har svårt att ens svara i telefon. Bra med möjligheten till digitala besök för de som vill, men viktigt att syncentralen påtalar för politiker att alla inte har möjligheten. 
SRF har utbildningar och workshops på olika digitala teman. Den digitala rehabiliteringen är bristfällig, många har dåligt digitalt självförtroende. Önskvärt att det finns intensivkurser för användande av telefon med uppföljning, t.ex. kurser med kompletterande träningstillfällen hos SRF har tidigare varit på tal. Regelbundna möjligheter och individanpassat. Men kärnan i problemet ligger någon annanstans. SRF kan markera och stötta för regionens politiker vid behov om syncentralens statistik på digitala besök inte stiger.  

Avboka två gånger 

Syncentralen har problem med att en del ombokar och uteblir upprepade gånger, kan vara upp till 4-5 besök. Ringer in och talar in på telefonsvararen, därefter svåra att nå. Därför bestämt att om man uteblir eller ombokar två gånger kommer man inte kallas en tredje gång. Information om detta skickas med kallelserna. Självklart finns det undantagsfall och det erbjuds även ett tredje besök. Ingen patient nekas utan kan bara ta kontakt igen när det passar bättre och en egenremiss upprättas. Gäller inte barn – om barn uteblir två gånger eller ombokar flera gånger ringer syncentralen upp vårdnadshavare och påtalar vikten av att komma på besök. 

SRF Göteborg: Det kan vara tider som inte passar, sjukdom, rädsla inför besök. Finns faktorer bakom att forska i. 
Syncentral Göteborg: Försöker ringa upp och prata med patienten vid återbud.

SRF Göteborg: Är det skillnad första besök?  
Syncentral Göteborg: Nej, dock oftare att dessa uteblir. Dessa remisser skickas då åter till ögonläkare. 

Toves mastersuppsats "Synnedsättning och delaktighet i en digital värld"

Det blev en viss fördröjning innan studien kunde påbörjas på grund av diskussioner mellan Göteborgs Universitet och Habilitering och Hälsas Forskning och utvecklingsråd gällande vem som skulle bära forskningshuvudmannaskapet i studien. Det resulterade i att etikprövningen behövde göras om. Nu pågår datainsamling, väntar nu på svar efter påminnelseutskick. Tove har fått en bra svarsfrekvens på enkäten, nådde så kallad statistisk signifikans redan efter det första utskicket med över 330 svarande av 984 tillfrågade. Många har tagit sig tid att svara på de öppna frågorna i enkäten; hur man tänker kring digital delaktighet. Det är för tidigt att dra några slutsatser från enkäten men Tove ser två grupper där den ena gruppen inte upplever några inga svårigheter alls med att använda internet, och uppger att det ökar ens självständighet och delaktighet. Den andra gruppen beskriver ett utanförskap, man saknar kunskap och önskar mer stöd. Tove får känslan av att den senare gruppen inte riktigt vet vad syncentralerna kan hjälpa till det gällande smart telefoni och IT.

Telia ACE

VGR har bytt telefonsystem och syncentralen har haft det sedan 29 mars, liksom förut callback-system vilket innebär att man blir uppringd vid en utsatt tid. Finns möjlighet att vänta kvar i luren om ingen möjlighet att göra knappval. Tacksam för synpunkter om något kan förbättras eller inte fungerar som förväntat. 

Information från intresseorganisationerna 

FSBU

Nya styrelseledamöter, bl.a. ny ordförande och ny kassör. Styrelsen ska ha planerarhelg i september.

Många nya idéer om aktiviteter. Varit på utflykt till Kustmarken där medlemmarna fick klappa valpar, gå med ledarhund. Goalboll-träning är igång. Två seglarläger är planerade till sommaren och många anmälda. Planerar besök till Nordens Ark i september.

Föreningen har cirka 93 medlemmar. Söker ekonomiska medel till föreningen. Försöker rekrytera yngre familjer, vill ha hjälp av övriga så de hittar varandra. Rekrytering av ledare pågår.

Fysiska träffar planeras komma i gång efter sommaren. 

SRF Göteborg

Mona Nilsson har avgått från styrelsen. Nya styrelsen inte konstituerat sig än.
Största nyheten är att SRF Göteborg flyttar från Dalheimers hus till Masthuggsterassen den 1 september.
Jobbar med påverkansarbete inför valet i höst. Företrädande politiker ska bjudas in.
Jobbar för att få till medel till den digitala rehabiliteringen.
Inom skolområdet svårt att få till en arbetsgrupp, jobbar för att få till filmer som kan engagera skolelever genom att informera om situationen.
Mycket aktiviteter på gång, podcast Ögoncasten rekommenderas. Ögonblicket inte kommit ut i år än, på väg ut i brevlådorna.
Ny administratör, Helen, tidigare studieadministratör, byter till administratör den 1 september. Eventuellt omorganisering kring studieverksamheten.
Tackar Sara för skrivelse gällande syninstruktörer Partille.

SRF Ale

Ommöbleringar i styrelsen. Planerar styrelseutbildning i maj.
På gång i distriktet är en utbildning i Teams med ABF.
Befinner sig i olika geografiska valplattformar, ligger i mitten.
Valombudsman för att försöka få in nya medlemmar. 

Inkomna frågor från intresseorganisationerna 

SRF Göteborg: 

Hur regelbunden träning kan man egentligen få i användning av olika hjälpmedel? Går det så att säga att få någon form av ”intensivkurs” för en individ som är ”nysynskadad” eller som fått hastigt förändrade förutsättningar?
Syncentral Göteborg: Syncentralen har inget som kallas intensivkurs men vid träning som kräver fler tillfällen försöker det hållas en regelbundenhet och flöde. T.ex. läskamera-träning bokas alltid in fyra träningstillfällen, likaså vid smart och data vid behov. Orientering och förflyttning bokas också in med flöde och samma behandlare. Högre prioritet om synnedsättning kommit eller förvärrats hastigt. 

Finns gemensam plan ihop med Försäkringskassan och arbetsgivare? 
Syncentral Göteborg: Problemen prioriteras och tas efterhand, vid behov flera samtidigt. Kan bli en längre vårdplan. 
Nej, syncentralens uppdrag innefattar inte insatser på arbetet och därav ingen gemensam planering tillsammans med FK och arbetsgivare. Däremot samarbete med Arbetsförmedlingen Rehab syn.


Planeras gruppverksamheter i höst? 
Syncentral Göteborg: Planen är att starta med gruppverksamheter till hösten. 

SRF Göteborg:

Kommer den planerade teknikdagen kunna hantera frågan om intensivkurser eller då behov av mer regelbunden träning? 
 Syncentral Göteborg: Teknikdagen kommer att vara ett dialogmöte med diskussioner utifrån inkomna frågor. Frågan om intensivträning kom även upp på vårt senaste regionala brukarråd och ska finnas med som inkommen fråga till teknikdagen. Inget datum satt ännu för teknikdagen. 

SRF Göteborg:

Hur ser Göteborgs Syncentral på eventuell samverkan med SRF och Fristad Folkhögskola kring mer intensiva teknikkurser för målgruppen? En plan är att söka regionala bidrag för ett projekt, vilket i så fall kräver Synverksamhetens stöd. 
Finns brister i teknikanvändning, digitaliseringsträning. Inte fel i kompetensen på syncentralen, men behöver utredas var problemet ligger. Resurser? Regionen? Finns t.ex. ett projekt i Skåne om telefonanvändning, punktinsats. Behövs löpande, permanent lösning för positiv utveckling. Behövs dokumentation kring svårigheterna. 
Syncentral Göteborg: I regionen arbetas utifrån vårdprocessen för att det ska bli lika vård oavsett vilken syncentral man besöker. Syncentralen kan lokalt inte ta ett eget beslut om samverkan med SRF och Fristad folkhögskola kring mer intensiva kurser 

Dialogmöte med syfte att utveckla synanpassningskurserna som finns på Fristad har skett regionalt och då deltog synverksamheten, Fristad och SRF. Då tydliggjordes bl.a. uppdragen för de olika verksamheterna. 
Syncentralen informerar gärna och rekommenderar till olika kurser på Fristad t.ex. mängdträning, men skickar inte eller står för kostnaderna. 
Svar på frågan får lyftas regionalt. Behöver samlas ihop frågor på teknikdagen om vilket behov som finns. 

SRF Göteborg

Vid det regionala brukarrådet så diskuterades behovet av stöd till regionens ”CVI-patienter”, vilka riskerar hamna mellan stolarna om de inte diagnostiseras. De är förvisso få till antalet, men SRF anser ändå att deras röster bör framföras. Kunde Synverksamheten tänkas stå bakom en skrivelse som förklarar problematiken, med att vuxna CVI-patienter idag riskerar att hamna utan stöd i VGR? 
Syncentral Göteborg: Frågan var uppe på det sista regionala brukarrådet och skulle tas upp med Anne. Hon har svarat skriftligt till alla. Frågan får lyftas regionalt igen.
Synverksamheten, barn- och ungdomshabiliteringen och CVI-teamet har ett inplanerat möte i början av juni. Sara kan höra om tankarna där. 

SRF Göteborg:

Hur har Göteborgs Syncentral märkt av flyktingströmmen från Ukraina? Finns det spontana tankar om hur syncentralen och SRF skulle kunna samarbeta för att eventuellt då bistå eller hjälpa denna grupp? Riksförbundet jobbar med att ta fram infomaterial på ryska och ukrainska. Några flyktingar kommit till SRF Stockholm. Önskvärt att syncentralen har SRF i åtanke.

Syncentral Göteborg: Flyktningsströmmen har inte märkts av ännu, ingen remiss eller förfrågan har kommit in, inte till någon syncentral i regionen. Inom VGR har det bildats en “Särskild organisation Ukraina” med löpande information om läget. I nuläget fått information om att det kommit färre flyktingar än man räknat med, ca 200 per dygn till Sverige.

SRF Göteborg:

Hur har den uppskattade vårdskulden (efter pandemin) påverkat rådande kötider och tillgängligheten till Göteborgs Syncentral? 
 
Syncentral Göteborg: Dels förberedde verksamheten redan under pandemin. Först totalstopp för besök på alla 70+, därefter när dessa fick börja kallas igen ville många avvakta och komma först när pandemin var över, men det drog ut på tiden och blev oklart efter sommaren 2020 när pandemin skulle vara över. Brev skickades till alla och bad att de skulle ta kontakt om det önskade besök nu, annars togs de bort från väntelistan och fick återkomma själva när de önskade komma. På så sätt förhindrades att alla ville komma samtidigt, kunde hjälpa de som önskade komma och har inte byggt upp långa köer. 

Alla verksamheter fick i uppdrag under 2021 att räkna ut vårdskulden. Vårdskulden - 534 remisser/egenremisser totalt för hela Synverksamheten (och 3644 besök) och när man räknat på detta är det Göteborg som har störst vårdskuld.
Sedan arbetar enheterna inom synverksamheten just nu med att “hjälpa varandra”. Lika väntan för våra patienter, jämn arbetsfördelning samt kunna hantera vårdskulden när den kommer. Vårdprocessen startar med en kartläggning som görs via telefon och här jobbar enheterna med hur man kan hjälpa varandra. Rutinerna är klara om hur det ska gå till, säkerställa att patienter inte tappas på vägen. Nästa steg är att enheterna får tillgång till varandras journalsystem. 

Översyn av scheman har gjorts på alla fyra syncentraler och ändrats så att patienttiderna ligger samtidigt. 

SRF Göteborg:

Hur ser Göteborgs Syncentral på eventuell samverkan i frågor som rör Fysisk Tillgänglighet i upptagningsområdet? I andra delar av landet och i Göteborg fanns för många år sedan en samverkan i frågor som rör anpassningar av tillgängligheten i den fysiska närmiljön. Exempelvis har SRF Göteborg fått förfrågan om att samverka kring byggnationen av Västlänkens nya stationer. Skulle Syncentralen kunna bidra i sakfrågor som rör målgruppen behov och i så fall hur? T.ex. inkommit en konkret fråga angående Korsvägens station, SRF blivit tillfrågade, vill gärna höra med syncentralen.
Syncentral Göteborg: Absolut kan syncentralen bidra, har tidigare bistått t.ex. när Västtrafik skulle byta ut kortläsarna m.m. Vid konkreta frågor, ställ frågan till Sara som för den vidare till behandlarna. 

SRF Ale: 

Har uppgifter om att Victor Stream inte längre delas ut. Är det verkligen så? 
Syncentral Göteborg: Victor Stream 2 förskrivs, det är ett fickminne kombinerat med daisyspelare.

Övriga frågor 

SRF Ale:

Pappersbrist i världen enligt utskick Myndigheten för tillgängliga medier. MTM drar in Vi punktskriftsläsare för tillfället, drar in månadsblad. Syncentralen bör ta detta i beaktande, kan behövas förskrivning av punktläsare t.ex. 

Syncentral Göteborg: Syncentralen tackar för informationen och ska ha detta i åtanke.

Nästa möte 

18 oktober 2022 kl. 14:00-16:30, förmöte kl. 13:30-14:00 på Ekelundsgatan 8 i Göteborg, rum 307.

 Mötet avslutas 

 Sara tackar för ett bra och givande möte.