Miljöarbete

Sjukvården har en betydande miljöpåverkan av flera skäl: varje dag används en stor mängd produkter, engångsmaterial och läkemedel, man har en hög energiförbrukning och verksamhetens behov av exempelvis förbrukningsartiklar, textilier och livsmedel ger upphov till många transporter.

Utifrån dessa förutsättningar arbetar Sjukhusen i väster, det vill säga Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus, med fem prioriterade miljömål för 2024.

Miljömål

Optimering av textilhantering och minskat textilsvinn

Inom sjukhusen används en stor mängd textilier. Textilierna har stor påverkan på miljön, men sjukhusens miljöpåverkan kan minska om användningen av plagg och textilier optimeras. Det ska bland annat ske genom utvecklingsprojektet "effektiv hantering av arbetskläder" som nu pågår på Alingsås lasarett och tvätteriet i Alingsås. Projektet ska skalas upp till övriga sjukhus framöver.

Minskad användning av energi

Sjukhusens energianvändning ska vara resurseffektiv för att minska negativ miljöpåverkan. Att hushålla med energi är i linje med Västra Götalandsregionens miljömål om halverad energianvändning till 2030 och innebär också minskade kostnader. Sjukhusen i väster ska använda energi där den gör nytta, men minska användningen där den inte gör någon nytta.

Energioptimering innebär flera saker: att se över vilken elektronisk apparatur som finns och när den kan stängas av, att anmäla fel som upptäcks i fastigheten samt att hushålla med energi i olika aspekter (till exempel datorer, utskrifter, belysning). Varje enhet ansvarar för att arbeta med energioptimering i dessa aspekter.

Minskad förbrukning av engångsprodukter

En stor del av allt material som används inom hälso- och sjukvården är engångsprodukter vilket innebär ett stort beroende av externa leverantörer och globala logistikkedjor. Förbrukningen av engångsprodukter står också för en stor del av regionens negativa miljöpåverkan. Därför är fokus under 2024 att hitta arbetsprocesser som minskar behovet av engångsprodukter.

Minskat matsvinn

Att mat kastas på sjukhus är inte hållbart, varken för hälsa eller för ekonomi. Matsvinn på sjukhus är emellertid en komplicerad fråga som handlar om allt från portionsstorlek till aptit hos patienten. Det går inte att komma åt allt matsvinn, men genom att bara beställa mat till de patienter som är på plats minimeras det onödiga matsvinnet.

Minska användningen av medicinska gaser

Medicinska gaser som lustgas och anestesigaser har betydligt högre klimatpåverkan än koldioxid. Ett viktigt mål för sjukvården är därför att minska användandet av dessa gaser, något som Sjukhusen i väster kommer att arbeta med under året. Målet är att användningen av medicinska gaser ska minska med 45 procent till 2025, jämfört med 2009 (lustgas) respektive 2014 (anestesigaser).

VGR:s miljöstipendiater 2022 representerade av Fredrik Lindén, VD och Marie Linde, vice VD, Turistrådet Västsverige, Magnus Berntsson, ordförande miljönämnden VGR, Anneli Persson och Lena Lund, båda usk och materialbeställare, IVA-avd. Alingsås lasarett

Miljöstipendium till Alingsås lasarett

I maj 2022 utsågs intensivvårdsavdelningen på Alingsås lasarett till en av VGR:s miljöstipendiater. Intensivvårdsavdelningen fick stipendiet för sitt målmedvetna arbete med att byta engångsinstrument till flergångsinstrument.

Kontakt

Hanna Hellström, miljöstrateg
E-post: sv.miljo@vgregion.se