Dina rättigheter

Den bästa vården uppnås när du som patient är väl insatt i din situation och tar en aktiv roll i din vård.

Läkare, sjuksköterskor och annan personal har förstås det största ansvaret för de medicinska besluten och omvårdnaden, men många gånger finns olika alternativ och då är dina synpunkter viktiga.

Stärkta rättigheter i patientlagen

Det finns flera lagar som ska stärka patientens ställning i vården. Det gäller bland annat möjligheterna att söka vård på olika ställen, samtycke till vård, beslut om vilken behandling som ska göras, rätten att få en andra bedömning, tillgänglighet och rätten till en fast vårdkontakt. Mycket samlas i patientlagen som ger dig större möjligheter än tidigare att påverka din egen vård.
Patientlagen (1177)

Vård i samråd med dig

Hälso- och sjukvård är – med några undantag – frivillig. Vård och behandling ska därför ske i samråd med dig och med din delaktighet. Du har rätt att få bra och tydlig information om din hälsa och om vad olika undersöknings- och behandlingsmetoder innebär och hur de går till. Du har därför också rätt att avstå eller avbryta en behandling.

Ny medicinsk bedömning

Om du har fått veta att du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada har du möjlighet att få en ny medicinsk bedömning, tidigare kallad "second opinion". Det innebär att du blir undersökt av en annan läkare än den du först vände dig till. Syftet med att få en ny medicinsk bedömning är att du ska vara säker på att du får den vård och behandling som passar bäst för dig.
Ny medicinsk bedömning (1177)

Fast vårdkontakt och individuell planering

Det är viktigt att känna sig trygg som patient, inte minst i återkommande kontakter med vården. Olika insatser ska enligt lagen samordnas och om du som patient begär det ska du få en fast kontaktperson. På sjukhuset kan det vara en läkare, sjuksköterska eller en person med annat yrke. Hälso- och sjukvården ansvarar tillsammans med andra myndigheter, som kommunen eller socialtjänsten, för att varje patient får en individuell planering.

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att man ska få ett första besök eller en första behandling inom 90 dagar. Däremot reglerar vårdgarantin inte om vård ska ges eller vilken vård man ska få, utan det avgörs av den medicinska bedömningen. Om garantitiderna inte kan uppfyllas ska sjukhuset hjälpa dig till en annan vårdgivare.

Varje verksamhet lämnar besked om sina väntetider. För cancervård gäller särskilda regler. All information om reglerna för vårdgaranti finns på 1177.
Vårdgaranti i Västra Götaland (1177)

Val av utförare – valfrihet

Valfrihet i vården innebär att man som patient kan välja att söka vård även på andra sjukhus än det som ligger närmast där man är folkbokförd. På 1177 finns all information om vilka regler som gäller när man vill söka öppenvård (när man kommer till sjukhuset över dagen) respektive slutenvård (när man läggs in på en vårdavdelning). Om du som bor i Västra Götalandsregionen eller Region Halland väljer vård utanför dessa regioner så får du själv stå för vissa kostnader, till exempel patientavgifter, resor och boende.
Valfrihet i vården i Västra Götaland (1177)

Tolk

Meddela oss i god tid om du behöver hjälp med tolkning. Kontakta i så fall den avdelning eller mottagning du ska till, enligt uppgifter på kallelsen. På 1177.se kan du läsa mer om rätten till tolk vid ditt besök eller din vistelse på sjukhuset.
Tolkning i Västra Götalandsregionen (1177)

Prover som sparas

Inom vården behöver vi ofta spara prover, exempelvis blodprover eller vävnadsprover. I första hand för att du som patient ska få en så god och säker behandling som möjligt både nu och i framtiden. Proverna kan också vara värdefulla för att vården ska kunna utvecklas. Med tillgång till prover kan forskningen ge möjligheter till bättre och effektivare behandlingar. Du har rätt att säga nej till att dina prover sparas.
Biobankslagen om sparade prover (1177)

Om du skadas i vården

Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Vårdas du inom regionfinansierad vård finns en patientförsäkring hos Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (Löf). Där är du som patient automatiskt försäkrad genom din vårdgivare.

All vård och behandling innebär risk för komplikationer som inte är möjliga att undvika. För komplikationer som inte är möjliga att undvika lämnas inte ersättning.

De som har rätt till ersättning är de patienter som drabbats av skador som definieras som patientskador i patientskadelagen. Varje år anmäls cirka 14 000 skador till Löf. Ungefär 40 procent av de anmälda skadorna ersätts.

Läs mer på webbplatsen för LÖF Patientförsäkring